ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 24 Ιανουαριου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΡΤ

26 Σεπτεμβριου 2017

 

 

ΕΡΤ                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

 

                     ΑΔΑ: 6Η4Γ465Θ1Ε-06Τ

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ         Αγ. Παρασκευή 20.09.2017

Ταχ. Δ/νση Λ. Μεσογείων 432                        Αρ. πρωτ.: 18855/21-09-2017

Τ.Κ. 153 42 Αγ. Παρασκευή

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ι. Παγώνης

Τηλ.: 210 6075564                               

Fax.:  210 6075561                              

Email: ipagonis@ert.gr                          

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.   Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ», με προϋπολογισμό 37.830,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α {δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα   32.333,78 ευρώ και 5.496,74 ευρώ Φ.Π.Α.,(17%)}.

2.   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) και με την Α.Δ.Σ. 925/20-01-2016 της ΕΡΤ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο σχέδιο του Κανονισμού Κατασκευής- Εκτέλεσης Έργων και Εκπόνησης Μελετών.

3.   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  05/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 10.00 πμ στα γραφεία της Δ/νσης Δομικών & Η/Μ Έργων της ΕΡΤ-Α.Ε οδός Λ. Μεσογείων 432, ΤΚ 15342 Αγ. Παρασκευή κτίριο Γ΄,2ος όροφος Γρ. 20. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.

4.   Τα Τεύχη Δημοπράτησης, καθώς και το έντυπο της  οικονομικής προσφοράς,  του εν λόγω έργου διατίθενται από την ΕΡΤ-Α.Ε οδός Λ. Μεσογείων 432, ΤΚ 15342 Αγ. Παρασκευή κτίριο Γ΄,2ος όροφος Γρ. 20. (Πληροφορίες κ. Ιωάννης Παγώνης κ. Μ Ράπτη τηλ. 210-6075564, 5564, 5570),  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                            Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την Δευτέρα 02/10/2017. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Τα τεύχη δημοπράτησης πλην του εντύπου οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ-Α.Ε http://www.company.ert.gr, μετά την ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επιπλέον, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αποστέλλεται στους  ενδιαφερόμενους και μέσω e-mail, κατόπιν αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ipagonis@ert.gr, mrapti@ert.gr και pklironomos.gr και με απάντηση της Διεύθυνσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το έντυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται μέσω email στους ενδιαφερόμενους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 02/10/2017 και ώρα 16.00.

5.   Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

5.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικά και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατηγορίας οικοδομικών που δικαιούνται συμμετοχής βάσει του προϋπολογισμού του έργου

που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

6.   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι προσφέροντες πρέπει:

(α)   να έχουν εκτελέσει παρόμοιες με την υπό ανάθεση σύμβαση, οι οποίες εκτελέστηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία 5ετία.

Ως παρόμοιες συμβάσεις νοούνται:

Εργασίες επισκευής και συντήρησης παραδοσιακών κτιρίων με φέροντα οργανισμό από τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό ή άλλη αιτία, η αποκατάσταση των οποίων να απαιτεί τεχνολογία και χρήση υλικών που προσφέρουν αύξηση αντοχής.

Η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:

Σε περίπτωση σύμβασης  με δημόσιο φορέα με πιστοποιητικό από τον δημόσιο φορέα (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής).

Σε περίπτωση σύμβασης με ιδιωτικό φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντα φορέα.

Απαιτούμενες συμβάσεις τουλάχιστον μία (1).

7.   Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, είναι  647,00  ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 6 μηνών και τριάντα (30)  ημερών, ήτοι 210 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

8.   Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

9.   Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΡΤ Α.Ε. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

10.               Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Γενική Δ/νση Τεχνολογίας της ΕΡΤ Α.Ε.

                                                                          

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                    

     Γ.Δ.Τ.

Ο Διευθυντής

Δομικών & Η/ Έργων

Π. Αθανασόπουλος

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
23 Ιανουαριου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  Θωμάς Π.ΤσουκαλάςMD,PhD
  Διδάκτορ Πανεπιστημίου
  μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
  Αερ.Γιανναρέλλη 7 Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 28222 &6976116205
  www.xeirourgiki-mastou.gr

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  A R O M A

  Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
  after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
  Ερμού 109- Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 22158
  www.aromashop.gr
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Κοτόπουλα παραγωγής μας
  Νέο κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ