ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 19 Μαρτιου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

Αυξημένοι έλεγχοι και παραβάσεις

2 Μαρτιου 2018

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Η Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Αξιολόγησης  Ελέγχων  και  Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και  οι  Υπηρεσίες  Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) αποτελούν έναν σημαντικό βραχίονα στην επίτευξη των στόχων της Φορολογικής Διοίκησης. Η αποστολή τους εστιάζει τόσο στην καταστολή της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής  και  του  λαθρεμπορίου,  όσο  και  στην  ενίσχυση  της  εθελουσίας  συμμόρφωσης  και  τη δημιουργία  κλίματος  φορολογικής  δικαιοσύνης.

Ο επιχειρησιακός τους  σχεδιασμός περιλαμβάνει  τη  διενέργεια  ερευνών και  μερικών  επιτόπιων ελέγχων  και  βασίζεται  στην  αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές, εσωτερικές και εξωτερικές. Τα στοιχεία απολογισμού δράσης για το 2017 των εν λόγω υπηρεσιών δόθηκαν στην δημοσιότητα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το έργο τους, για το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία, κρίθηκε ως επιτυχημένο, καθώς βάσει των αποτελεσμάτων που δόθηκαν στην δημοσιότητα, φαίνεται πως ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου.

Ο λόγος είναι ότι παρουσιάζεται αυξητική πορεία των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών κατά την τριετή λειτουργία τους, σε επίπεδο πλήθους  διενεργούμενων ελέγχων και ερευνών, εντοπισμένης παραβατικότητας και διαφυγόντων εσόδων.

Συγκεκριμένα, το 2017 σε σχέση με το 2015 διενεργήθηκαν συνολικά 6.640 περισσότεροι  έλεγχοι (ποσοστό αύξησης 57,70%), εντοπίστηκαν 5.266 περισσότερες επιχειρήσεις με παράβαση (ποσοστό αύξησης 160,50%), ενώ η αύξηση της απόδοσης των ελέγχων  οδήγησε σε  άνοδο  των  ποσοστών  της  εντοπισμένης  παραβατικότητας από 28,51% σε 47,10%. Αντίστοιχα, τα    συνολικά  εντοπισθέντα  διαφυγόντα  έσοδα  παρουσίασαν  πολύ σημαντική  άνοδο.

Έσοδα Ερευνών Φοροδιαφυγής (πλην των Ερευνών Απάτης στον Κοινοτικό Φ.Π.Α.)

Από την διενέργεια  330 ερευνών (πλην της απάτης στον κοινοτικό Φ.Π.Α.) προέκυψαν παραβάσεις σε 197 επιχειρήσεις, διαφυγόντα  έσοδα από  φόρους  36.388.150,62, ενώ  τα  πρόστιμα  Ε.Λ.Π.  ανήλθαν  σε  26.566.374,84. Συνολικά, τα διαφυγόντα έσοδα των  λοιπών ερευνών ανήλθαν σε 62.954.525,46 .

Έσοδα Ερευνών Εισαγγελικών Παραγγελιών

Ολοκληρώθηκαν έρευνες σε 363 Α.Φ.Μ. στο πλαίσιο εισαγγελικών παραγγελιών έναντι στόχου 240. Τα εντοπισθέντα  διαφυγόντα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 25.612.873,54 και τα επιβληθέντα πρόστιμα Ε.Λ.Π. σε 3.562.520,37. Τα συνολικά διαφυγόντα  έσοδα  από έρευνες εισαγγελικών παραγγελιών προσδιορίζονται σε  29.175.393,91.

Μείωση διαφυγόντων εσόδων

Στην στοχοθεσία του 2017, δίνεται για πρώτη φορά έμφαση στην ταχύτητα εντοπισμού των εξαφανισμένων  εμπόρων, ώστε μέσω της έγκαιρης απενεργοποίησης του κοινοτικού τους Α.Φ.Μ. να  αναστέλλεται η δράση τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος του έτους 2017 περιέλαβε περιορισμό των διαφυγόντων εσόδων από  εντοπισμένες τέτοιες περιπτώσεις έως το ποσό των 30.000.000. 

Κατά το 2017, τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις 81 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων ανήλθαν συνολικά σε 23.062.645,58. Ως εκ τούτου, ο τιθέμενος στόχος μη υπέρβασης του ποσού των 30.000.000 έχει σύμφωνα με τα στοιχεία επιτευχθεί. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει και η μεταβολή του  δείκτη ταχύτητας δράσης των υπηρεσιών, ο οποίος  εκφράζει την  αναλογία των συνολικά εντοπισθέντων διαφυγόντων εσόδων απάτης στον κοινοτικό Φ.Π.Α. προς τον αριθμό των απενεργοποιηθέντων κοινοτικών Α.Φ.Μ.

Η  δράση  των  Υπηρεσιών  στον  εντοπισμό  εξαφανισμένων εμπόρων

Κατά τη διάρκεια της τριετίας εντοπίστηκαν 222 εξαφανισμένοι έμποροι, ενώ η ταχύτητα εντοπισμού τους βελτιώθηκε σημαντικά περιορίζοντας το ύψος των διαφυγόντων εσόδων ανά εξαφανισμένο έμπορο από  1,7  εκ.  το  2015 σε  0,284  εκ. το 2017.

Στόχοι και Αποτελέσματα Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων

Το 2017 διενεργήθηκαν 4.346 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, έναντι ετήσιου στόχου 4.000. Το ποσοστό  κάλυψης του στόχου έως 31/12/2017 ανήλθε σε 108,65%.

Έρευνες Φοροδιαφυγής και Λαθρεμπορίου (πλην Ενδοκοινοτικής Απάτης Φ.Π.Α.)

Ολοκληρώθηκαν 330 λοιπές έρευνες έναντι ετήσιου στόχου 80. Ποσοστό υπέρβασης στόχου 412,50%. Οι ως άνω έρευνες αφορούσαν λοιπά θέματα πλην Φ.Π.Α., όπως επεξεργασίες κατασχεμένων, αδήλωτα εισοδήματα, προσαυξήσεις  περιουσίας,  εικονικότητα  φορολογικών  στοιχείων,  λαθρεμπορία κλπ. 

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 76 έρευνες που αφορούσαν επεξεργασία λογαριασμών και 254 με λοιπά  φορολογικά θέματα.

Παραβατικότητα λοιπών ερευνών φοροδιαφυγής & λαθρεμπορίου (πλην ενδοκοινοτικής απάτης ΦΠΑ)

Από  τους  άνωθεν  ελέγχους  εντοπίστηκαν παραβάσεις  σε 197 επιχειρήσεις. Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας ανήλθε  59,70% έναντι ετήσιου τιθέμενου στόχου τουλάχιστον  40%.

Έρευνες Απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α.

Διενεργήθηκαν 124 έρευνες - έλεγχοι Φ.Π.Α. έναντι τιθέμενου ετήσιου στόχου 110. Ποσοστό κάλυψης στόχου 112,73%.

Παραβατικότητα ερευνών στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ

Από την διενέργεια 124 ερευνών Φ.Π.Α, προέκυψαν 81  περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον Φ.Π.Α.. Η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 65,32% έναντι τιθέμενου ετησίου στόχου 35%.Στις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων έμπορων  ακολουθήθηκε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού ΑΦΜ, (ΠΟΛ. 1200/2014).

Έρευνες κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας

Περαιώθηκαν 363 έλεγχοι ΑΦΜ από Εισαγγελικές Παραγγελίες έναντι στόχου 240 ελέγχων (ποσοστό  κάλυψης ετήσιου στόχου 151,25%). Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 131 περιπτώσεις (ποσοστό παραβατικότητας 36,09%). 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
16 Μαρτιου 2019
16 Μαρτιου 2019
16 Μαρτιου 2019
16 Μαρτιου 2019
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ