ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 9 Φεβρουαριου 2016
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ?ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

19 Απριλιου 2013
Διακηρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Μύρινα, 16/4/2013
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2611
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013
Διεύθυνση: Ηφαίστου 12
Λήμνος 81400
Πληροφορίες : Κος Σουσαλής Αθανάσιος
Τηλέφωνο : 22543-50129
e-mail : promitiongnlimnou@gmail.com
Θέμα : Δημοσίευση (1) μίας Προκήρυξης Δημόσιας Σύμβασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Το κείμενο της Προκήρυξης έχει ως εξής:
Γενικό Νοσοκομείο-Κέντο Υγείας Λήμνου
Ηφαίστου 12, ΤΚ 81400
Γραφείο Προμηθειών
Αρ. Προκήρυξης: 11/2013
Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου λαμβάνοντας υπόψη:
Την υπ αριθμ:19/30-8-2012 θέμα 93ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: ΓΝ Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και ΓΝ-ΚΥ Λήμνου «Έγκριση προκήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Λήμνου, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων»
β) Την υπ αριθμ. 21-3-2013, θέμα 26ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: ΓΝ Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και ΓΝ-ΚΥ Λήμνου «έγκριση των τευχών Διακήρυξης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Λήμνου, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων»
προκηρύσσει
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Λήμνου, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων που περιλαμβάνει: Αναισθησιολογικό Μηχάνημα (1), Κολονοσκόπιο-Γαστροσκόπιο (με επίπεδη οθόνη απεικόνισης, βιντεο-επεξεργαστή και πηγή ψυχρού φωτισμού) (1), Κλίβανος Η2Ο2 (1), Ακτινοσκοπικό μηχάνημα (c-arm) τροχήλατο (1), Καταψύκτης πλάσματος(1), Κλιματιστικά μηχανήματα (13), Φορείο ασθενών διαβαθμιζόμενου ύψους (2), Αυτόματο περίμετρο (1), Ακτινολογικό μηχάνημα τροχήλατο φορητό Τύπου Β (1), Κλασικό ακτινολογικό μηχάνημα (1), Τρικάναλοι Ηλεκτροκαρδιογράφοι (4), Πιεσόμετρα τροχήλατα με οξύμετρο (6), Αναρρόφηση τροχήλατη ηλεκτρική (5).
1. Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (338.318,97 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (392.450,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας Λήμνου, στην ταχ. διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Λήμνου, Ηφαίστου 12 ΤΚ 81400 Μύρινα Λήμνου Ελλάδα την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή σε χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή τέλος σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
4. Οι έγγραφες προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά στην ταχ. διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Λήμνου, Ηφαίστου 12 ΤΚ 81400 Μύρινα Λήμνου Ελλάδα, μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι και την 29/5/2013, ημέρα Τετάρτη και μέχρι ώρας 15:00 /μμ.
5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του διαγωνιζόμενου και για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι για ποσό 19.622,50 , εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν προσφορά για μέρος των υπό προμήθεια ειδών (αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος), καταθέτουν εγγυητική συμμετοχής αξίας 5% επί των επί μέρους προϋπολογισμών (αθροιστικά) των προσφερόμενων ειδών
6. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
7. Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 1,2,3,4,8,9 & 10 ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 5,6,7,11,12 & 13., από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18.2 του Παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
10. Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή του είδους σε ευρώ με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ, το ποσοστό και το ποσό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται το είδος, και η συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ.
11. Ο ζητούμενος εξοπλισμός θα προσκομισθεί, τοποθετηθεί, συνδεθεί, ρυθμισθεί και παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που θα του υποδείξει η ΑΑ του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Λήμνου στην διεύθυνση του εδαφίου 4 άνω.
12. Αντίγραφα της προκήρυξης του διαγωνισμού, με καταβολή αντιτίμου 20 ευρώ και πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου στο τηλέφωνο 22543-50129, φαξ 2253-50126, αρμόδιος υπάλληλος ο κος Σουσαλής
13. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν:
1) Για τις δημοσιεύσεις του άρθρου 4, παρ. 2, περ (α) του ΠΔ118/2007, την Αναθέτουσα Αρχή.
2) Για τις δημοσιεύσεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007, τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.
Για τη δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
14. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) και συμπληρωματικά με το ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150Α).
15. Η χρηματοδότηση θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ε.Τ.Π.Α. σε ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 15%.
16. Η περίληψη της προκήρυξης απεστάλη στην Ε.Ε.Ε.Ε. την 16 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα.

Ο Διοικητής των Ενοποιημένων Νοσοκομείων: Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγειας Λήμνου κ.α.α.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
6 Φεβρουαριου 2016
6 Φεβρουαριου 2016
6 Φεβρουαριου 2016
6 Φεβρουαριου 2016
> <
 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279

  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

  Αλεξάνδρα Βουλέλλη-Ματαρά
  ιατρός μικροβιολόγος
  βιοπαθολόγος
  καβέτσου 40 ισόγειο
  τηλ.22510-46656
  6977957504
 • Pet - Shop FRIENDS

  Τροφές - Αξεσουάρ-Βιταμίνες
  Κατοικίδια- Ενυδρεία
  Πιττακού 2 & Ερμού
  τηλ.22510- 96100 & 6976799649

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΑΦΟΙ ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗ Ε.Ε.
  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 8 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
  ΤΗΛ: 22510-42700 FAX: 22015-48007
 • REFAN

  Εμπόριο αρωμάτων - καλλυντικών
  Ερμού 149
  Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 24040
  refan.gr

  A R O M A

  Επώνυμα αρώματα- κρέμες σώματος
  after save-αιθέρια έλαια - αρωματικά σαπούνια
  Ερμού 109- Μυτιλήνη
  τηλ. 22510- 22158
  www.aromashop.gr
 • Η κουζίνα της μαμάς

  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  *με παραγγελία το αυριανό σας φαγητό
  *-10% σε φοιτητές & στρατιωτικούς
  *-15% για παραλαβή από το κατάστημα
  τηλ: 22510-46655

  ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ

  ΚΟΣΜΗΜΑ
  τσορβαδέλλη
  Ερμού 104 Μυτιλήνη
  τηλ: 22510-26091
  22510-61906
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ