ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 22 Σεπτεμβριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

22 Οκτωβριου 2020

                                                          ΑΔΑ:  ΨΥ5Β469Β7Τ-ΡΟΖ                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικού

Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Υπεύθυνη: κα Αθ. Λυμπεροπούλου                                          

Τηλέφωνο: 210-4142223  

        Πειραιάς 13-10-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 20206618                              

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ   

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1581/τ.Γ'/7-10-2020 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ, ως εξής:

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

· Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάνατζμεντ με έμφαση στον Ανθρώπινο Παράγοντα και τις Υπηρεσίες», με περιγραφή αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά τη θεωρία και τις πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων, για την αποτελεσματική Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιοποίηση των Επιχειρηματικών Πόρων και ιδιαίτερα των Ανθρωπίνων Πόρων. Το αντικείμενο συναρτάται κυρίως, σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο, με τις βασικές λειτουργίες του Μάνατζμεντ (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση-Ηγεσία, Έλεγχος) και με τα θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, με έμφαση στην μεταξύ τους διασύνδεση, για την αποτελεσματική λειτουργία και αποδοτικότητα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες ο Ανθρώπινος Παράγοντας αποτελεί τον κύριο Συντελεστή Παραγωγής» (ΑΔΑ: ΨΕ4Ω469Β7Τ-1ΞΡ).

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 18226

· Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με έμφαση σε θέματα Ελέγχου», με περιγραφή αντικειμένου: «Στον ευρύτερο χώρο της λογιστικής, από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα με τη δημιουργία των Συμβουλίων των Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων (IASB, IAASB, FASB, GASB), έχει αναδειχθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω εξειδίκευσης των γνωστικών αντικειμένων της Λογιστικής και εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης αυτών, και των ερευνητικών προσεγγίσεων, με αντικειμενικό σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών διοικητικής πληροφόρησης των οικονομικών μονάδων. Μεταξύ των μέχρι σήμερα διαμορφωμένων και κοινά αποδεκτών γνωστικών πεδίων Λογιστικής, σημαίνοντα ρόλο έχει το πεδίο της Ελεγκτικής, το οποίο στην ευρύτητά του έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το αντικείμενό του, ο έλεγχος το συνδέει άμεσα με όλα τα υπόλοιπα πεδία δίνοντάς του τη δυνατότητα εξειδικεύσεων. Ο απαραίτητος έλεγχος των συντασσόμενων από τη χρηματοοικονομική Λογιστική καταστάσεων αποτελεί το βασικό κορμό της Ελεγκτικής και ο Εσωτερικός Έλεγχος οριοθετεί ελεγκτικές διαδικασίες που καλύπτουν ζητήματα και αποτρέπουν προβλήματα σε θέματα Λογιστικής Κόστους και Διοικητικής Λογιστικής. Ο ορθός προσδιορισμός και η σύννομη διαχείριση των φόρων, από τα κύρια ζητούμενα στην σημερινή εποχή των πολυεθνικών ομίλων, απαιτεί ελεγκτική πιστοποίηση η οποία είναι απαραίτητη από πολλές φορολογικές αρχές, διεθνώς. Τέλος, ειδικά εργαλεία ελέγχου αναπτύσσονται με σύνδεση των ελεγκτικών κανόνων και της ανάλυσης λογιστικών δεδομένων και συναφών αναλυτικών προσεγγίσεων, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, σήμερα, από όλες τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες». (ΑΔΑ: 6Υ3Ξ469Β7Τ-ΞΚΣ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 18227

· Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών και Πρότυπα Διοίκησης», με περιγραφή αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά ισομερώς τη Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών (Business Process Management - BPM) καθώς και τα διεθνή Πρότυπα Διοίκησης (Management Systems Standards - MSS). To BPM αποτελεί την προσέγγιση διοίκησης που αντιλαμβάνεται τις επιχειρηματικές λειτουργίες ενός οργανισμού ως ένα πλέγμα αλληλοσυσχετιζόμενων διεργασιών, ο ορθός σχεδιασμός και η λειτουργία των οποίων εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διοίκηση ολόκληρου του οργανισμού. Η εφαρμογή του BPM στην πράξη επιτυγχάνεται μέσω του Κύκλου Ζωής των διεργασιών (BPM Lifecycle). Το ενδιαφέρον του Τμήματος επικεντρώνεται σε όλα τα στοιχεία του BPM Lifecycle (Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Εκτέλεση, Έλεγχος, Παρακολούθηση και Βελτιστοποίηση) από την πλευρά της Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι από την πλευρά της Πληροφορικής (εργαλεία λογισμικού για την υποβοήθηση της εφαρμογής του BPM). Τα MSS, εφαρμόζοντας τις αρχές του BPM, καθορίζουν απαιτήσεις (προδιαγραφές), τις οποίες το σύστημα διοίκησης ενός οργανισμού πρέπει να ικανοποιεί, ώστε να πετύχει επιθυμητές επιδόσεις σε επιλεγμένα πεδία εφαρμογής. Τα υφιστάμενα MSS καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα πεδία της ποιότητας (ISO 9001), του περιβάλλοντος (ISO 14001), της υγιεινής και ασφάλειας εργασίας (OHSAS 18001 & ISO 45001), της ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000), ενώ νέα MSS εκδίδονται συνεχώς. Το ενδιαφέρον του Τμήματος αφορά σε δύο περιοχές: τη δομή των MSS (αρχές, δομικά στοιχεία, απαιτήσεις, ενοποίηση πεδίων εφαρμογής), καθώς και την εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (κίνητρα εφαρμογής, υλοποίηση εφαρμογής, αποτελέσματα εφαρμογής, εφαρμογή πολλαπλών προτύπων (ΑΔΑ: ΩΘΓΛ469Β7Τ-Π9Θ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 18244

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

·  Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» (ΑΔΑ: 6ΥΛ4469Β7Τ-413)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 18225

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 14-12-2020.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (210-4142249, 210-4142158) και Ναυτιλιακών Σπουδών (210-4142074).

 

                                                                                 Ο Πρύτανης

                Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε