ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 27 Ιανουαριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Η ανάγκη στήριξης της ελληνικής περιφέρειας

5 Ιανουαριου 2021
Καλές προοιωνίζονται οι προοπτικές για την ανάπτυξη της περιφέρειας της χώρας μας, αν φυσικά η κυβέρνηση αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μόλις πριν λίγες εβδομάδες, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τους κανόνες της πολιτικής συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία που στηρίζουν την πολιτική της ΕΕ για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Το ποσό που αποτελεί μια από τις σοβαρότερες προίκες της ΕΕ είναι πάνω από 240 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής αποτελούν μέρος του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το κείμενο του σχεδίου κανονισμού θα οριστικοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα που συναποφασίζουν τους πρώτους μήνες του 2021.

Προοπτικές ανάπτυξης

Του Γιώργου Μαρκατάτου

Για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ορίζονται πέντε νέοι στόχοι πολιτικής που αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ και οι οποίοι θα καθορίσουν τους τομείς επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία:

    μια πιο έξυπνη Ευρώπη - καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός

    μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα

    μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη - κινητικότητα και περιφερειακή συνδεσιμότητα ΤΠΕ

    μια πιο κοινωνική Ευρώπη - εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων

    Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών μέσω τοπικών πρωτοβουλιών.

Το σχέδιο κανονισμού εισάγει επίσης, ορισμένες αλλαγές, όπως:

    μείωση της γραφειοκρατίας για τις διαχειριστικές αρχές

    αυξανόμενη ευελιξία για αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων

    ενίσχυση του δεσμού με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

    καθιέρωση δυνατοτήτων που πρέπει να εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, όπως η αποτελεσματική παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων, η συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

    πραγματοποίηση μιας νέας ενδιάμεσης αναθεώρησης το 2025 για να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα αντιμετωπίζουν επαρκώς τις νέες προκλήσεις που θα προκύψουν τα επόμενα χρόνια

    εισαγωγή νέου μηχανισμού παρακολούθησης του κλίματος για την ισχυρή συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

Αρχίζει και γίνεται συνείδηση πλέον, ότι η συγχρηματοδότηση στις περιφέρειες είναι αναγκαία μήπως και γίνουμε αδιάψευστοι μάρτυρες μιας ενδεχόμενης σύγκλισης με τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Και τούτο γιατί τα όρια των περιφερειών ορίζονται ως εξής:

    λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ

    περιφέρειες μετάβασης - κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ 75% και 100% του μέσου όρου της ΕΕ

    πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες - κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ άνω του 100% του μέσου όρου της ΕΕ.

Όλα τα προγράμματα συνοχής απαιτούν εθνικές συνεισφορές εκτός από τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Η συμφωνία αναφέρει ότι το μερίδιο των πόρων της ΕΕ δεν θα είναι υψηλότερο από:

    85% για λιγότερο ανεπτυγμένες και εξόχως απόκεντρες περιοχές

    70% για περιοχές μετάβασης που ταξινομήθηκαν ως λιγότερο ανεπτυγμένες την περίοδο 2014-2020

    60% για περιοχές μετάβασης

    50% για πιο ανεπτυγμένες περιοχές που προηγουμένως ταξινομήθηκαν ως περιοχές μετάβασης

    40% για πιο ανεπτυγμένες περιοχές.

Το Ταμείο Συνοχής θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει μόνο τα κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ είναι μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ δεν θα υπερβαίνει το 85%. Στις χώρες αυτές ανήκει και η χώρα μας και έτσι είμαστε στην καρδιά της επιλεξιμότητας των χρηματοδοτήσεων αυτών.

Τα κύρια διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus και το Ταμείο Συνοχής, ενώ το νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από αυτά τα ταμεία στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στα κράτη μέλη και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι την ενιαία αγορά.

Βέβαια, όλα τα στοιχεία που αναφέραμε πρέπει να ντύνονται και με τον μανδύα της πανδημίας, που έχει ταλανίσει τόσο τις ζωές μας, αλλά και έχει επιφέρει καταθλιπτικά κατάγματα στην οικονομία μας. Στα κοινοτικά κείμενα αναφέρεται ρητά ότι «Μετά το ξέσπασμα του COVID-19, το υφιστάμενο πλαίσιο συνοχής αποδείχθηκε καθοριστικό για την ταχεία υποστήριξη στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των αρχικών επιπτώσεων της πανδημίας. Με βάση αυτή τη θετική εμπειρία, εισήχθη μια νέα διάταξη, που επιτρέπει προσωρινά μέτρα στη χρήση των κεφαλαίων ως απάντηση σε εξαιρετικές και ασυνήθιστες περιστάσεις.

Επίσης, ενόψει της οικονομικής επιρροής της πανδημίας, τα κράτη μέλη θα έχουν επιπλέον ευελιξία για τη μεταφορά πόρων μεταξύ των ταμείων για την καλύτερη αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών τους.

Η εφημερίδα μας έχει αναφερθεί πολλές φορές στη χρηματοδότηση που προέρχεται από την ΕΕ. Έτσι και στο άμεσο μέλλον θα αναλάβουμε μια συνολική προσπάθεια να αναπτύξουμε το σύνολο των δράσεων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Έτσι, τονίζουμε εξαρχής ότι όλα τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΤΠΑ, για να συμβάλουν στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση χρηματοδοτώντας έργα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως έρευνα και καινοτομία, ψηφιοποίηση υπηρεσιών, ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυκλική οικονομία και βιοποικιλότητα. Ταυτόχρονα, στο πνεύμα της αλληλεγγύης και για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισορροπιών, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ θα πρέπει να αφιερώσουν ένα σημαντικό μερίδιο των εθνικών τους κονδυλίων στον έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό και τις πράσινες επενδύσεις. Τα λιγότερο ευημερούντα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα είναι σε θέση να επενδύσουν περισσότερο στη βελτίωση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση και στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Ιανουαριου 2021
26 Ιανουαριου 2021
26 Ιανουαριου 2021
26 Ιανουαριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε