ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 6 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 18 Μαίου 2021

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (1)

18 Μαιου 2021

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μυτιλήνη  17/05/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                      Αριθ. Πρωτ. : 26285/505

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                         

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρομέδας 15                                                           

Τ.Κ.: 81 100 Μυτιλήνη                                                             

(    : 22513 53912                                                                    

Πληρ.: Ειρήνη Κουβδή                                                                                                                                                       

Email: ep.perivallon@pvaigaiou.gov.gr                                         

URL: http://www.pvaigaiou.gov.gr                          

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή των υπ. αριθ. Η.Π.37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/26-09-2003) και 1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45Β') Κοινών Υπουργικών  Αποφάσεων, του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α) και του Ν. 4685/07-05-2020 (ΦΕΚ 92Α ) γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες ότι με το υπ' αριθμ. 19280/14-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μας έχει γνωστοποιηθεί ότι στα πλαίσια της διαδικασίας  τροποποίηση της  ΑΕΠΟ, με διαβούλευση, έχει υποβληθεί φάκελος του έργου: «Υφιστάμενη Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) ΠΕ Λήμνου που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: ΧΥΤΑ /ΧΥΤΥ ΠΕ Λήμνου στη θέση «Κορδομάτι» ισοδύναμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού 26.000 κατοίκων, ετήσιας δυναμικότητας 10.000 τόνων στερεών αποβλήτων, ΧΥΤ Αδρανών στη θέση Βίγλα 3, ετήσιας δυναμικότητας 11.500 τόνων αδρανών αποβλήτων, ισοδύναμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού 16.000 κατοίκων, Αποκατεστημένος ΧΔΑ Λήμνου και ΣΜΑ Ανακυκλώσιμων εντός του αποκατεστημένου ΧΔΑ» με φορέα διαχείρισης του έργου ΦοΔΣΑ Λήμνου Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου (ΔΕ.ΔΑ.ΠΑ Λήμνου ΑΕ.) ώστε να εγκατασταθεί νέα δραστηριότητα: «Δημοτική Μονάδα Κομποστοποίησης Λήμνου» ή αλλιώς Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ)» σε μη ρυπασμένη έκταση 12,5 στρεμμάτων εντός των 66 στρεμμάτων του αποκατεστημένου ΧΔΑ «Βίγλα /Κορδομάτι», ΤΚ Σαρδών της Δ.Ε. Ατσικής, Δήμου Λήμνου.

-Το έργο κατατάσσεται στην Α2 Υποκατηγορία διότι περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

4η ομάδα «Σύστημα Περιβαλλοντικών Υποδομών» με α/α:

*7β «Εγκαταστάσεις  μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων, δυναμικότητας 845 τον. / έτος (περ.3 τον./ μέρα) μεγ. ημ. Δυναμικότητα 21 τον. > t/day & < 100 t/day, Β κατηγορία (αδειοδοτημένη δεν έχει κατασκευαστεί).

*9α «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κλπ (εργασίες R13), μεγ. ημ. Δυναμικότητα 21 τον. > 20 t/day &100 t/day,  B κατηγορία (Υφιστάμενη εν λειτουργία).

*14 «Υγειονομική Ταφή μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (Εργασίες D1, D5)» ετήσιας δυναμικότητας 10.000 τον. /έτος, Α2 Υποκατηγορία (Υφιστάμενος εν λειτουργία).

*15 «Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κλπ (εργασία R3)» με ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων 8,5 tn/ day >1 t/ημ & <15 t/ ημ, Κατηγορία Β (Νέα δραστηριότητα).

*17 «Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1), ετήσιας δυναμικότητας 11.500 τον./ έτος, Α2 Υποκατηγορία (αδειοδοτημένη δεν έχει κατασκευαστεί).

-Φορέας υλοποίησης του έργου: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λήμνου

-Παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και παράδοση έγγραφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού γίνονται στη Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Β.Αιγαίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των από 17/05/2021 έως 16/06/2021.

-Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Λήμνου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ. Λήμνου και η Επιτροπή Διαβούλευσης Δ. Λήμνου, καλούνται να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρ.οικ. 1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45Β').

-Αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Καβέτσου 1, Μυτιλήνη 81 100  τηλ. 2251047688.

-Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ».

ανακοίνωση και η ΜΠΕ του έργου έχει αναρτηθεί στο link: http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/meletes.

-Η δαπάνη θα πληρωθεί από το φορέα υλοποίησης του έργου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                      ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε