ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 7 Ιουνιου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 28 Μαίου 2021

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ημερομηνία28 Μαιου 2021

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ. 81100

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ: 22510 - 46665

Fax: 22510- 46995

 

ΑΔΑ: Ψ7ΖΣ7ΛΩ-4ΔΕ   ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 21/05/2021 Αρ. Πρωτ. :  3594

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ


Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Αριθμού δύο (2) ατόμων (έως και 60 ημερομίσθια) και ενός (1) ατόμου (έως 34 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2021, στην αποθήκη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και γενικότερα σε εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού της δακοκτονίας, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2021 για τις εξής ειδικότητες και αριθμό ατόμων ως κατωτέρω (πίνακας 1):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΛΕΣΒΟΥ

2

έως και 60

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΛΕΣΒΟΥ

1

έως και 34

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα τοποθετούνται με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

(1)         Oι μόνιμοι κάτοικοι των  Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου ((Α' βαθμός εντοπιότητας).

(2)         Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Β΄ βαθμός).

(3)         Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της  Χώρας  (Γ΄ βαθμός).

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα κριτήρια που ορίζονται από τον Ν. 4765/2021 ΦΕΚ 6/Α/15-01-2021, Άρθρα 37-42:

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ

Γ. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

1.          Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2.          Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας (σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας).

3.          Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4.          Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σε επίπεδο Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα

5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση και αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Απαιτείται  η προσκόμιση και των δύο πιστοποιητικών.

ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον τα έγγραφα εκείνα τα οποία παρέχουν δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση του κοινού λόγω των εκτάκτων μέτρων στο χώρο ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (Ταχ. Δ/νση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81131) και στα καταστήματα των δύο Δήμων της Λέσβου και σε κάθε περίπτωση στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και από τους δύο Δήμους της Λέσβου. Δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης θα γίνει σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Λέσβου εφόσον αυτές κυκλοφορούν, ή αν αυτό δεν συμβαίνει δύο φορές στην ίδια εφημερίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81131 Γραφείο 11, (τηλ. επικοινωνίας:  2251046665).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, ή της τελευταίας ανάρτησης από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, ανάλογα με το ποια είναι η τελευταία.

 

                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία7 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία7 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία7 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία7 Ιουνιου 2023
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο Junk News
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

  Διαφήμιση
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Διαφήμιση
  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • https://www.iatronet.gr/vimata-asthenon/

  Διαφήμιση
  ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
  Είναι ελεύθερη και μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος εδώ https://www.iatronet.gr/vimata-asthenon/

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
Διαφήμιση
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε