ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 4 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

23 Μαρτιου 2022

 


 

                                                              ΑΔΑ: ΨΩΛΣ4653ΠΩ-Τ62

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Μυτιλήνη, 21 /3/2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ                        Αρ. πρωτ. 726

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μικράς Ασίας 2

Ταχ. Κώδικας: 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Πληροφορίες: Μ. Γεωργαντέλης

Τηλέφωνο: 22513 50289

Fax : 22510 41175

e-mail: mgeor@ypai.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων του Ν.4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "SMART-TOUR" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020")».

Είδος Διαδικασίας: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων του Ν.4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Μικράς Ασίας 2, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ. 2251350289, 2251350250, fax:2251041175, e-mail: mgeor@ypai.gr, dgal@ypai.gr, ιστοσελίδες: www.ypai.gr, www.ynanp.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την Ψηφιακή Ανάδειξη Τουριστικής Κληρονομιάς και Εμπειρίας (Παραδοτέα 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4), στο Πλαίσιο της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με ακρωνύμιο "SMART-TOUR" (Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020").

Κωδικός CPV: 72262000-9 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού»

Προϋπολογισμός: Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (183.064,52) που με την προσθήκη του Φ.Π.Α. 24% (σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 43.935,48 ), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (227.000,00) και αφορά την υλοποίηση των κάτωθι επιμέρους παραδοτέων της Πράξης SMART-TOUR

Α/Α Παραδοτέα

               Τίτλος

            Παραδοτέου

Αξία

ΦΠΑ

Ολικό

Π 4.2.1

Ψηφιακά Περιπατητικά Μονοπάτια Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στα νησιά του Αιγαίου

44.354,84

10.645,16

55.000,00

Π 4.2.2

Συλλογή ψηφιακών φωτογραφιών και βίντεο με συσκευές Drone.

15.322,58

3.677,42

19.000,00

Π 4.2.3

Σχεδίαση και ανάπτυξη portal διαδραστικών εικονικών περιηγήσεων βάσει των προτεινόμενων θεματικών διαδρομών

24.193,55

5.806,45

30.000,00

Π 4.2.4

Υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών προβολής IoT και εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας

99.193,55

23.806,45

123.000,00

ΣΥΝΟΛΑ:

183.064,52

43.935,48

227.000,00

         


Μέγιστη προσφερόμενη τιμή: εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο  λεπτά (183.064,52), χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της.

Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα στις 06/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Γλώσσα προσφοράς: Ελληνική.

Χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Όροι συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό που χορηγήθηκε από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης και να εγγραφούν στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Απαιτούμενες εγγυήσεις-εξασφαλίσεις: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» μαζί με την προσφορά τους, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ ( 3.661,29), για το σύνολο της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου, ήτοι θα έχει ισχύ επτά (7) μήνες. Ο οριστικός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει: «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» (πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης), ύψους ίσου με το 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «SMART TOUR» (MIS 5050710), ΣΑΕ 189/6 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Αναθέτουσας Αρχής, κωδικός έργου Κ.Ε. 2021ΣΕ18960000.

Τον οριστικό ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις: Τον ανάδοχο βαρύνουν η κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), η κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016), η κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών, εφόσον έχει θεσμοθετηθεί (άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016), ο φόρος εισοδήματος 8%, η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού ή τυχόν επαναλήψεών του, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που τυχόν προβλέπεται στη διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Παραλαβή τευχών διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της, καθώς επίσης και μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων http://www.ypai.gr/site/home.csp, https://www.ynanp.gr/el/,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε