ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 28 Μαρτιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

13 Σεπτεμβριου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ                                                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Μελών ΔΕΠ:

Α) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα  Κοινωνιολογίας

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Συναισθημάτων»

ΦΕΚ  1880/10.08.2022 τ. Γ΄

ΑΔΑ:  ΨΖ3Χ469Β7Λ-ΚΟΩ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29205

     Πληρ.: κ. Ε. Μπουλμπούλης, τηλ.: 2251036525, Fax: 2251036509,

     email: sociology@soc.aegean.gr

Β) Σχολή Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

·         Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική με έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων».

     ΦΕΚ 1934/16.08.2022 τ. Γ΄

     ΑΔΑ:  6Ξ8Φ469Β7Λ-9ΒΘ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29197

   Πληρ.: κα Δ. Μουτζούρη, τηλ.: 2251036284, Fax: 2251036209,

   email: secr-env@aegean.gr

Τμήμα  Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ωκεανογραφία με έμφαση στις προσομοιώσεις θαλάσσιας κυκλοφορίας».

ΦΕΚ 1914/11.08.2022 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ω8ΚΥ469Β7Λ-Ο58

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή:  APP 29212

   Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή: APP 29213

Πληρ.: κα Δ. Κουτρέλλη  τηλ.: 2251036804,  Fax: 2251036809,

email: secr-marine@aegean.gr.

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφικές Πολιτικές και Δημόσια Υγεία».

ΦΕΚ 2060/25.08.2022 τ. Γ΄

ΑΔΑ:  Ψ34Λ469Β7Λ-ΣΗΜ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29209

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρομποτική (Robotics) και ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (Robotic Process Automation) στην αγροδιατροφική αλυσίδα και βιομηχανία τροφίμων».

ΦΕΚ 1890/10.0.2022 τ. Γ

ΑΔΑ:  6Ε44469Β7Λ-8ΘΨ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29208

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συμπεριφορά καταναλωτή, αισθητηριακή ανάλυση και βιοχημικές μεταβολές τροφίμων».

ΦΕΚ 1934/16.08.2022 τ. Γ΄

ΑΔΑ:  9ΗΤΞ469Β7Λ-ΦΟ2 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29196

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή, Ευζωία και Υγεία του Ανθρώπου».

ΦΕΚ 1934/16.08.2022 τ. Γ΄

ΑΔΑ:  ΩΝΣ3469Β7Λ-ΜΒΙ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29195

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή του Ανθρώπου».

ΦΕΚ 1934/16.08.2022 τ. Γ΄

ΑΔΑ:  ΩΔΑΘ469Β7Λ-Φ7Λ ΨΚωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29201

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία Τροφίμων».

ΦΕΚ 1934/16.08.2022 τ. Γ΄

ΑΔΑ:  ΨΩ3Η469Β7Λ-9ΤΞ  Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29202

     Πληρ.: κα Δ. Ψυρούκη Τηλ.: 22540 83100,  Fax: 22540 83019,

     email: secr-nutr@aegean.gr

Γ) Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

   Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

·         Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές Μέθοδοι στην Περιφερειακή Ανάλυση»

ΦΕΚ 2015/22.08.2022 τ. Γ΄

     ΑΔΑ: Ψ61Ζ469Β7Λ-ΕΘΔ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29204

     Πληρ.: κα K. Καραμούζου  Τηλ.: 22710 15102,  Fax: 22710 35199,

     email: TMS_Akad_Gram@chios.aegean.gr 

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών».

ΦΕΚ 2060/25.08.2022 τ. Γ΄

ΑΔΑ:  66Π6469Β7Λ-6ΣΚ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29210

Πληρ.: κα. Α. Γαϊτάνου, τηλ.: 22710 35302, Fax: 2271 035399,

email: TODIT_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Δ) Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική Ανάλυση και Δυναμικά Συστήματα».

ΦΕΚ 1914/11.08.2022,  τ. Γ΄      

ΑΔΑ: 6ΣΦ1469Β7Λ-ΡΝΦ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29211

Πληρ.: κα Ε. Βασμαρή, τηλ.: 22730 82300, email: dsas@sas.aegean.gr

Ε) Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων».

ΦΕΚ 1890/10.08.2022 τ. Γ΄

ΑΔΑ:  Ω2Η8469Β7Λ-ΓΥ1 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29207

Πληρ.: κα Κ. Καραγιάννη Τηλ.: 22730 82202,  Fax: 22730 82209,

email: gramicsd@icsd.aegean.gr

ΣΤ) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

·       Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών»

ΦΕΚ  1982/22.08.2022 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΨΨ0Σ469Β7Λ-ΙΤ9  Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 29206

Πληρ.: κα Χ. Ζουμπά Τηλ.: 22410 99210,  Fax: 22410 99209,

email:  PDE_Gramm@aegean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/34

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 02.11.2022.

Η Πρυτάνισσα

Χρυσή Βιτσιλάκη

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε