ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 9 Δεκεμβριου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

15 Σεπτεμβριου 2022

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α.Φ.Μ.: 099512043

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ  

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τμήμα Α' Γενούς Τομέα, Φυσ.Πόρ.& Ενέργειας

Ταχ. Δ/νση : Μικράς Ασίας 2

Ταχ. Κώδικας: 81100 Μυτιλήνη

Πληρ.: Ε. Σταμούλη

Τηλ : 22513-50363

e-mail: estam@ypai.gr                                

                       

 

 

 

          Μυτιλήνη,  14 Σεπτεμβρίου 2022

        Αρ.Πρωτ. 4122.72-10/2556

 

 

 

Θέμα: Δημοσίευση προκήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής / Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας / Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα Φυσικών Πόρων και Ενέργειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ».

Η συνολική Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 223.200,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 55.800,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%).

  1. Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 4122.72-10/2089

2. Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 169292

3. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας Και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Χώρα:    Ελλάδα

Πόλη:    Μυτιλήνη

Κωδικός NUTS: GR411

Ταχυδρομική Διεύθυνση:    Μικράς Ασίας 2

Ταχυδρομικός Κώδικας: 811 00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Σταμούλη

Τηλέφωνο: +30 22513 50363

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.ypai.gr

                                                       www.ynanp.gr

E-mail: estam@ypai.gr

4. Κωδικός CPV: 65122000-0

5. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025, κωδικός έργου 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)», Ειδικός Φορέας 1041-203-0000000, ΚΑΕ 2420289001.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 4122.72-10/2042/19-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΠΓ4653ΠΩ-ΡΞ7, ΑΔΑΜ: 22REQ010955660) για την έγκριση πίστωσης πολυετούς δέσμευσης για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025.

6. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Παράρτημα Ι της αρ.πρωτ. 4122.72-10/2089/12-9-2022 Διακήρυξης.

7. Ημερομηνία Αποστολής στην Ε.Ε.: 12/09/2022

8. Χρόνος Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την σε συνέχεια της υπογραφής της - ανάληψη της υφιστάμενης εγκατάστασης από τον ανάδοχο, άλλως εκκίνησης λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στα πλαίσια της υπό ανάθεση σύμβασης. Ο ακριβής χρόνος της ως άνω εκκίνησης λειτουργίας θα πιστοποιείται με έγγραφο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 20-7-2022 Προγραμματικής Σύμβασης της ΓΓΑΙΝΠ με το Δήμο Λειψών (ΑΔΑ: 6Υ0Θ4653ΠΩ-ΝΝΤ). Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής έως ένα (1) έτος σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και έως τέσσερις (4) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η συνολική μέγιστη ποσότητα των 200.000 κ.μ. πόσιμου νερού. Επισημαίνεται ότι  στο βαθμό που είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί, βάσει των αναγκών του Δήμου Λειψών, κατά την διάρκεια των 2 ετών της σύμβασης.

9. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή Διαδικασία.

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά», βάσει τιμής.

11. Προθεσμίες: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ -ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

/ΩΡΑ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έως 13/10/2022

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

 

14/09/2022

 

18/10/2022

       Ώρα 14.00

25/10/2022

Ώρα 10.00

12. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

13. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37, όπως ισχύουν και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

14. Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

15. Γλώσσα Προσφορών η Ελληνική. Κατ' εξαίρεση τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

16. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

17. Προσφυγές: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν τροποποιήσεων αυτής, διέπονται από το Βιβλίο IV άρθρα 345 έως 374 του ν.4412/2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας και συνοδευόμενη από το προβλεπόμενο παράβολο κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.

18. Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, όπως ορίζεται ειδικότερα στην παράγραφο 5.1 και το Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

19. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00 ).

20. Στοιχεία Επικοινωνίας: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ypai.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr).

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα ΕΑΑΔΗΣΥ για σύναψη Δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, βάσει τιμής.

Ο Γενικός Γραμματέας

                                                              Εμμανουήλ Κουτουλάκης

 

 

 

                                                     

     
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
8 Δεκεμβριου 2022
8 Δεκεμβριου 2022
8 Δεκεμβριου 2022
8 Δεκεμβριου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε