ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
1928 - 2014
86 ΧΡΟΝΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
Αλκαίου και Αρίωνος
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Tηλ : 22510-25524
Fax : 22510-28741
ef_dimokratis@otenet.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Επιλογές
  Κεντρική σελίδα
  Μικρές Αγγελίες
  Επικοινωνία
 
Αναζήτηση Άρθρων...
Με κείμενο:
 
 
Αναζήτηση Αγγελιών...
 
Παλαιότερα άρθρα
 Οκτωβρίου 2014
 Σεπτεμβρίου 2014
 Αυγούστου 2014
 Ιουλίου 2014
 Ιουνίου 2014
 Μαίου 2014
 Απριλίου 2014
 Μαρτίου 2014
 Φεβρουαρίου 2014
 Ιανουαρίου 2014
 Δεκεμβρίου 2013
 Νοεμβρίου 2013
 Οκτωβρίου 2013
 Σεπτεμβρίου 2013
 Αυγούστου 2013
 Ιουλίου 2013
 Ιουνίου 2013
 Μαίου 2013
 Απριλίου 2013
 Μαρτίου 2013
 
Μαξίμου Ενταύθα
  Και η ανευθυνότητα γλιστρά επικινδύνως
  Η λάσπη και το αίμα γλιστρούν επικινδύνως
  Γιατί ...χαίρονται οι πολιτικοί μας;
  Ξεπερνά τα όρια της αθλιότητας
  «Βγαίνουμε»; Πότε και πώς;
  
  Διαπλοκή ακούμε, αλλά δεν την βλέπουμε
  Μήπως κάψατε τον «σκληρό» σας;
  Χαίρε κάθαρσις, Χαίρε διαφάνεια
  Θαυμάστε αναδιανομή του ευρωπαϊκού πλούτου
 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - Διακήρυξη27 Ιουλίου 2013
ΑΔΑ: ΒΛ4Ν469Β7Λ-Χ5Κ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_5625
Μυτιλήνη, 26 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ104/11.07.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σε ένα από τα έξι (6) νησιά που έχει παρουσία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Ρόδο, Σύρο, Λήμνο).
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα παρακάτω προσόντα:
Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, στον ευρύτερο χώρο της σχεδίασης συστημάτων πληροφορικής
Άριστη γνώση και μεγάλη εμπειρία σε ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού με χρήση κυρίως php, javascript και MySQL
Άριστη γνώση RDBMS
Άριστη γνώση της δομής της βάσης του moodle και των διαδικασιών του
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, με προτίμηση στον τομέα της ανάπτυξης διαδυκτιακού λογισμικού ή βεβαιώσεις σπουδών πρώτου τίτλου που σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του προβλέπει 300ECTS για τη λήψη του
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Το έργο αφορά κυρίως στην υποστήριξη:
Σχεδίασης, ανάπτυξης, εγκατάστασης και προσαρμογής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Ανάπτυξης διασυνδέσεων με σύστημα υποστήριξης εκπαιδευτικών διαδικασιών του Πανεπιστημίου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε μαγνητικό μέσο (cd, dvd, κλτ):

Βιογραφικό σημείωμα
Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (οι υποψήφιοι των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα πρέπει να καταθέσουν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα)
Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)
Υπόμνημα επεξήγησης των προσόντων και της εμπειρίας του υποψηφίου σε σχέση με την καταλληλότητά του
Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.
Επιπλέον, για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει με συνέντευξη από επιτροπή, που έχει οριστεί με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ104/11.07.2013). Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.
Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογη των προσόντων του και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο νησί της .
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2013_5625)
Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Υπόψη: κα Αλεξάνδρα Κοντού
Τηλ. : 22510-36700

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στο φάκελο της πρότασής τους το νησί για το οποίο ενδιαφέρονται

Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 05/08/2013 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο κα Αλεξάνδρα Κοντού (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email: alkon@aegean.gr).
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο της Μυτιλήνης.
Η Αντιπρύτανις
Καθηγήτρια
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 
Επιστροφή
Διαβάστε επίσης σήμερα...
  
  Καμία
  Καμία
  Βιβλιοφάγος
  Απίστευτο κι όμως...
  Ο άγνωστος αεροπόρος Δημ. Γιανναρέλης
  Δεν πετάμε στο δρόμο τον πολιτισμό!
  Φωτιά στην παραλιακή
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Αθλητικά
  ΒΟΛΕΙ Α2 - Αθλητικά
  Στραβά κι Ανάποδα
  Χορτάσαμε «μαγκιές» και «τσαμπουκάδες»
  Επίκαιρα
 
Μεταξύ μας
  ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΚΙ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
  «Η ΜΗΔΕΙΑ» ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ
 
Ανακοινώσεις
  Όλες οι ανακοινώσεις
 
Θέσεις
  Ιστορικές μνήμες
  Απλή αναλογική
  Το δικομματικό σύστημα
  Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας
  Πολιτική Επικαιρότητα
  Ενάντια στην παγκοσμιοποίηση
  Ελεύθερο Βήμα-Παγκοσμιοποίηση Εβραιοκρατία
  Σε νέα μετερίζια, αλλά από την επομένη των εκλογών
  Αποκατάσταση με θεσμικούς όρους
  Το μαύρο χρήμα και η ευθύνη των πολιτικών
 
Γράμματα στο «Δ» 
  Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
  Μνήμη
  Πύρινες εκλογές
  Υπάρχει και Ιστορική Ιδεολογία;
  Η διαμόρφωση της πλατείας Σαπφούς
  Η ανταμοιβή στο βλέμμα τους
  Δώστε λύση
  Η μεμψιμοιρία των Λέσβιων
  «Δεν έχει δρόμο να διαβώ »
  Η ηρωική μάχη της Κρήτης
 
Μόνιμες Στήλες
  Επίκαιρα
  Χορτάσαμε «μαγκιές» και «τσαμπουκάδες»
  Στραβά κι Ανάποδα
  Βιβλιοφάγος
  Επίκαιρα
  Επίκαιρα
  Επίκαιρα
  Επίκαιρα
  Επίκαιρα
  Βιβλιοφάγος
©2005 Δημοκράτης | No part of this site may be reproduced in any form without the prior permission of the publisher | Site Map