ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 6 Αυγουστου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1 Φεβρουαριου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Ιατρικής, τηλ. 2410 68 5703

Τομέα Παθολογίας

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία», (ΦΕΚ 2450/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 6ΒΔΨ469Β7Ξ-ΡΗ1)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14361

 

Τμήμα Νοσηλευτικής, 

τηλ. 2410-684253

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Δεοντολογία Βιοηθική»,

(ΦΕΚ2467/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: Ω71Π469Β7Ξ-Ψ8Π)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14365

2.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Φυσιολογία του ανθρώπου», (ΦΕΚ 2467/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 6Ι9Ψ469Β7Ξ-Γ26)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14366

 

Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας

Υγείας, τηλ. 24410-64759/60

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία  δημόσιας υγείας και ιατρική μετακινούμενων πληθυσμών», (ΦΕΚ 2455/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: ΩΙΖΣ469Β7Ξ-6ΕΕ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14371

2.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη στις επιστήμες υγείας», (ΦΕΚ 2465/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: Ω92Δ469Β7Ξ-ΒΓΙ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14391

3.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική επιδημιολογία και Μπεϋζιανές μέθοδοι», (ΦΕΚ 2455/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 6ΞΒΛ469Β7Ξ-ΝΡΣ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14372

4.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία και λοιμώδη νοσήματα των κατοικίδιων και άγριων ζώων που μεταδίδονται στον άνθρωπο», (ΦΕΚ 2466/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: Ω1Ο8469Β7Ξ-Α2Ζ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14406

5.Mία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτεωμική στην ενιαία υγεία», (ΦΕΚ 2466/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: ΩΚΑΥ469Β7Ξ-ΛΙΚ) Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14407

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, τηλ. 2421074112 & 2421074182

Τομέας Γεωτεχνικής και

Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Υπολογιστική Μηχανική-Αλληλεπίδραση Εδά-φους-Κατασκευών», (ΦΕΚ 2450/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: ΨΝΒΧ469Β7Ξ-ΛΜΓ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14362

Σχολή Οικονομικών και

Διοικητικών Επιστημών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ. 2410-684235

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική διοίκηση με έμφαση στο διεθνές περιβάλλον», (ΦΕΚ 2467/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 669Τ469Β7Ξ-Α1Ρ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

«Το γνωστικό αντικείμενο «Στρα-τηγική διοίκηση με έμφαση στο διεθνές περιβάλλον» καλύπτει τα επιστημονικά πεδία (ι) «Στρατηγική Διοίκηση» και (ιι) «Διεθνές επιχειρείν». Ειδικότερα, το επι-στημονικό πεδίο της  «Στρατηγικής Διοίκησης» περιλαμβάνει τη μελέτη των προσεγγίσεων και θεωριών ανάλυσης και κατανόησης του εξωτερικού κι εσωτερικού περιβάλλοντος, των θεωριών διαμόρφωσης των τριών επιπέδων στρατηγικής, των τρόπων υλοποίησης στρατηγικής και των εργαλείων αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών. Το επι-στημονικό πεδίο του «Διεθνούς επιχειρείν» αφορά στη μελέτη της λειτουργίας των επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον, των παραγόντων που συνθέτουν το διεθνές περιβάλλον, των ευκαιριών, κινδύνων και περιορισμών, των χαρακτηριστικών και του ρόλου της εθνικής κουλτούρας, καθώς και των μεθόδων και λόγων διεθνοποίησης.

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14367

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματο-οικονομικής, τηλ. 2410-684233

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων με Έμφαση στις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές», του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-τοοικονομικής, (ΦΕΚ 2482/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: Ω1ΔΘ469Β7Ξ-ΝΕΒ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Είναι ο κλάδος της  χρηματοοι-κονομικής που ασχολείται με την επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην οικονομία και σε ένα σύνολο αγορών όπως στην τραπεζική αγορά, την αγορά ενέργειας και εμπορευμάτων, τη ναυτιλιακή αγορά. Αναφέρεται στους τρόπους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε μοντέλα διαχείρισης κινδύνου επιχειρήσεων, στην αποτελεσματικότητα των αγορών και στις εναλλακτικές μορφές επένδυσης.

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14425

2.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Ανάλυση», (ΦΕΚ 2489/31-12-2019/τ.Γ΄, ΑΔΑ: 6ΤΣΡ469Β7Ξ-Β1Ν)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρ-μοσμένη Μικροοικονομική Ανά-λυση» περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική επιστήμη εν συνόλω, στην οποία εντάσσονται επιμέρους επιστημονικά πεδία όπως της Οικονομικής Ανάλυσης και της Εφαρμοσμένης Οικονομικής. Τα επιμέρους θέματα που εξετάζει η επιστήμη της Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής Ανάλυσης αφορούν και εστιάζουν κυρίως στα εξής: 1. Την μέτρηση, υποδειγματοποίηση και την οικο-νομική ανάλυση της παραγωγι-κότητας (Θεωρία Παραγωγού). 2. Την μέτρηση, υποδειγματοποίηση και την οικονομική ανάλυση τιμών, κατανάλωσης και ζήτησης αγαθών (Θεωρία Καταναλωτή).

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14431

3.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική με έμφαση στην Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστά-σεων», (ΦΕΚ 2489/31-12-2019/τ.Γ΄, ΑΔΑ: 65ΗΞ469Β7Ξ-4ΥΡ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

H Χρηματοοικονομική Λογιστική ασχολείται με τον εντοπισμό, την καταχώρηση, την επεξεργασία και την μέτρηση των οικονομικών γεγονότων μιας επιχείρησης και με την σύνταξη και παρουσίαση σχετικών ειδικών χρηματοοικο-νομικών εκθέσεων. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξετάζει θέματα όπως α) η μέτρηση της ποιότητας των κερδών, και η εξομάλυνση, η χειραγώγηση και η συντηρητικότητα των κερδών, β) ο αντίκτυπος μιας οικονομικής ανατάραξης, όπως μια οικονομική κρίση, στην ποιότητα των κερδών, γ) το θεσμικό πλαίσιο των Διεθνών Προ-τύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA) και της προ-στασίας του επενδυτή και η ποιότητα των κερδών, και δ) η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εφαρμογή των ΔΠΧA και το κόστος του κεφαλαίου.

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14432

 

Σχολή Τεχνολογίας

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, τηλ. 2410-684574

1.Μια κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων με Εφαρμογές στην Πρωτογενή Παραγωγή», (ΦΕΚ 2467/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 9ΧΨ8469Β7Ξ-0Λ7)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14368

 

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού,

 τηλ. 24410-64730

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Βοτανική - Γεωβοτανική», (ΦΕΚ 2489/31-12-2019/τ.Γ΄, ΑΔΑ: 6015469Β7Ξ-Δ4Χ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14433 (Αναπληρωτής) και APP14434 (Επίκουρος)

 

Τμήμα Περιβάλλοντος,

τηλ. 2410-684473

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική ρύπανση, Μετεωρολογία και αέριες εκπομπές στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον», (ΦΕΚ 2467/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: ΨΘΛΗ469Β7Ξ-45Ε)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην παρακολούθηση και αποτίμηση της συγκέντρωσης αερίων εκπομπών, ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση και αποτίμηση των τιμών μετεωρο-λογικών παραμέτρων σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον, καθώς και στις επιδράσεις τους στην αέρια ρύπανση. Τέλος, αφορά στην αποτίμηση των αέριων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αγροτικών δραστηριοτήτων.

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14369

2.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία», (ΦΕΚ 2467/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: Ω6ΨΠ469Β7Ξ-ΘΔ5)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Περιβαλλοντική Μικροβιολογία εστιάζει στο ρόλο των μικροορ-γανισμών στις λειτουργίες των οικοσυστημάτων (με έμφαση στα εδαφικά οικοσυστήματα που αποτελούν και υπόστρωμα για την φυτική παραγωγή), στις αλ-ληλεπιδράσεις των μικροοργανι-σμών με το φυσικό περιβάλλον, στο ρόλο τους στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, και στην αξιοποίηση τους στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Στο πλαίσιο αυτό η Περιβαλλοντική Μικροβιολογία χρησιμοποιεί σύγχρονα μοριακά εργαλεία που επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό της ποικιλότητας, της μεταβολικής ικανό-τητας (πχ. γονιδιωματικές προσεγγίσεις) και του ρόλου των μικροοργανισμών σε βιοτικές διεργασίες (π.χ. βιογεωχημικοί κύκλοι, διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων, αποδόμηση και αποτοξικοποίηση ρύπων) στο περι-βάλλον.

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14370

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας, τηλ. 2410-684577

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ηλεκτροχημικής Μετατροπής Ισχύος», (ΦΕΚ 2450/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: ΨΙ9Ο469Β7Ξ-1ΜΖ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14363

2.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Λειτουργία Αιολικών Ενεργειακών Συστημάτων», (ΦΕΚ 2450/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: ΩΜΡΨ469Β7Ξ-0ΓΖ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14364

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Φυσικής, τηλ. 22310-60139

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών», (ΦΕΚ 2482/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 6Ε36469Β7Ξ-87Ο)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14426

2.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική  Συμπυκνωμένης Ύλης με  Τεχνικές Υπολογιστικής Προσομοίωσης», (ΦΕΚ 2489/31-12-2019/τ.Γ΄, ΑΔΑ: 9ΧΤ5469Β7Ξ-Ζ5Σ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14435

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, τηλ. 24410-64780

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή του Ανθρώπου», (ΦΕΚ 2482/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: Ψ4ΑΥ469Β7Ξ-ΘΨΟ) 

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14427 (Αναπληρωτή) και APP14428 (Επίκουρου)

2.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής προέλευσης», (ΦΕΚ 2482/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 6ΩΔΣ469Β7Ξ-ΚΥ2)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14429 (Αναπληρωτή) και APP14430 (Επίκουρου)

3.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων», (ΦΕΚ 2489/31-12-2019/τ.Γ΄, ΑΔΑ: ΩΘΠΩ469Β7Ξ-Υ3Β)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14436 (Αναπληρωτής) και APP14437 (Επίκουρος)

4.Mία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία στην Επιστήμη Τροφίμων», (ΦΕΚ 2489/31-12-2019/τ.Γ΄, ΑΔΑ: 6ΚΩ4469Β7Ξ-ΝΚΖ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14438 (Αναπληρωτής) και APP14439 (Επίκουρος)

 

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, τηλ. 24310-23602

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική διατροφή και Άσκηση για Εθιστικές Καταστάσεις», (ΦΕΚ 2465/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 6ΕΗ5469Β7Ξ-ΕΤ0)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14393

2.Mία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική εργοφυσιολογία», (ΦΕΚ 2465/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 64ΒΦ469Β7Ξ-ΙΒ4)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14397 (Καθ. 1ης Βαθμίδας) και APP14399 (Αναπληρωτή)

3.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οξειδοαναγωγική βιολογία της Διατροφής και της Άσκησης», (ΦΕΚ 2465/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 6Χ65469Β7Ξ-ΗΕΨ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14401

4.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Ενδοκρινολογία - Μεταβολισμός και Διατροφή στο παιδί και τον έφηβο», (ΦΕΚ 2465/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: ΩΥΠ2469Β7Ξ-2ΦΨ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14403

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτισμού και

Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, τηλ.24210-06369

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Ψηφιακά Μέσα», (ΦΕΚ 2465/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: ΩΣΝ7469Β7Ξ-ΖΛΛ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14404

2.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία, Μέσα και Αναπαράσταση», (ΦΕΚ 2455/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: Ψ9ΝΣ469Β7Ξ-Τ7Η) 

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14373

3.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες και Κινούμενη Εικόνα», (ΦΕΚ 2466/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 6Η0Ρ469Β7Ξ-Μ9Κ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14408

4.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες και Τεχνουργίες (Crafts)», (ΦΕΚ 2455/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: ΩΧΧ8469Β7Ξ-Ο41) 

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14374

5.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες της Σύγχρονης Τέχνης και Επιμελητικές Πρακτικές», (ΦΕΚ 2455/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 6ΡΝ2469Β7Ξ-Π6Λ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14377 (Αναπληρωτής) και APP14379 (Επίκουρος)

 

Τμήμα Γλωσσικών και

Διαπολιτισμικών  Σπουδών, τηλ.24210-06369

1.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Παγκοσμιότητα», (ΦΕΚ 2466/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 97ΩΤ469Β7Ξ-04Π)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14409 (Αναπληρωτής) και APP14410 (Επίκουρος)

2.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία», (ΦΕΚ 2455/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: Ψ8ΥΣ469Β7Ξ-Κ14)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14384 (Αναπληρωτή) και APP14387 (Επίκουρου)

3.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία», (ΦΕΚ 2466/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: Ψ6ΦΗ469Β7Ξ-ΓΨΕ)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14417

4.Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Θεωρία και Κριτική», (ΦΕΚ 2466/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: 9ΡΨΠ469Β7Ξ-ΖΜ6)

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14419 (Καθηγητής 1ης Βαθμί-δας), APP14422 (Αναπληρωτής) και APP14423 (Επίκουρος)

5.Mία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γραμματολογία (19ος-20ός αιώνας)», (ΦΕΚ 2466/31-12-2019/Γ΄, ΑΔΑ: ΨΝΕΛ469Β7Ξ-Χ9Δ) 

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14424

Η προθεσμία υποβολής υποψη-φιοτήτων και δικαιολογητικών

λήγει στις  31-03-2020.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

                                 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε