ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 23 Σεπτεμβριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

21 Απριλιου 2021

                                          ΑΔΑ: 6ΔΟΓ46ΨΖΣΘ-ΟΑ3


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) 2021-2024

Σε 4 ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), 1 ετήσια Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε),

13 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). 2 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.),

67 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). 11 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) και

2 εξαμηνιαίων Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) 2 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 2 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εξαμηνιαίας διάρθρωσης και 11 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εξαμηνιαίας διάρθρωσης και 2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ετήσιας διάρθρωσης που περιλαμβάνουν 4 ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), 1 ετήσια Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.), 2 εξαμηνιαίες Ενότητες Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) και 80 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.).

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα (εκτός των Θ.Ε. των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ), που προσφέρονται στην αγγλική, Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ) που προσφέρεται στη γαλλική και Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) που προσφέρεται στη γερμανική).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΩΝ: 2021-2024

 

 

2 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

13 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Σ Χ Ο Λ Η    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν    Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν

 

 

1. ΑΓΓ: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

 

2. ΓΕΡ: Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

 

3. ΓΑΛ: Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

 

4. ΕΕΠ: Επικοινωνία της Επιστήμης (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

 

5. ΕΤΑ: Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης Επιστήμες της Αγωγής (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

 

6. ΕΑΨ: Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

 

7. ΣΕΙ: Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

Σ Χ Ο Λ Η    Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν    Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν

 

1. ΔΗΔ: Δημόσια Διοίκηση (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

8. ΤΡΑΧ: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ετήσιο Π.Σ.)

 

2. ΔΙΤ: Διοίκηση Τουρισμού (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

9. ΠΕΔ: Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

 

10. ΔΑΘ: Διοίκηση Αθλητισμού (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

Σ Χ Ο Λ Η    Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν    Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν    Κ Α Ι    Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

 

 

11. ΒΝΠ: Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

 

12. ΚΥΚ: Καλλιέργειες υπό Κάλυψη Υδροπονία (εξαμηνιαίο Π.Σ.)

 

Σ Χ Ο Λ Η    Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ω Ν    Τ Ε Χ Ν Ω Ν

 

 

13. ΣΦΠ: Σχεδιασμός Φωτισμού (ετήσιο Π.Σ.)

 

 

Υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 4 του Ν. 2552/1997), δύνανται να είναι είτε καθηγητές «εξαιρουμένων των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και Κοσμητόρων Α.Ε.Ι.», ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Μετά από σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση του Ιδρύματος, πριν την ολοκλήρωση εκάστου ακαδημαϊκού έτους, τα μέλη Σ.Ε.Π, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους σχηματισθέντες Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Θ.Ε., θα καλούνται προς υποβολή δήλωσης, με την οποία θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να είναι ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό, επαγγελματικό κ.ο.κ.) στα γνωστικά αντικείμενα των Θ.Ε., των Ε.Θ.Ε. και των Ε.Π.Α. για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να ακολουθήσουν πλήρως τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα «Πληροφοριακά Έντυπα για την Προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στις Θ.Ε. των Προγραμμάτων  Σπουδών  για τα ακ. έτη 2021-2024» προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους. Τα εν λόγω Πληροφοριακά Έντυπα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Προκήρυξης και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.eap.gr).

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις προσφερόμενες θέσεις οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (dev.eap.gr).

Είναι απολύτως υποχρεωτική η ακριβής συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθίσταται από το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση σε μία (1) ή δύο (2) Θ.Ε., εκ των οποίων μόνο η μία δύναται να είναι Ε.Θ.Ε. ή Ε.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΟΝΟΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

1) Αίτηση (Υπογεγραμμένη)

2) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου      

3) Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

(Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη διαδικασία της επιλογής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειαστεί για όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα).

4)   Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι  διδακτορικού τίτλου σπουδών. (Μόνο για τις Θ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, οι υποψήφιοι δύνανται να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές με τη Θ.Ε. γνωστικό αντικείμενο).      

    (Όσοι τίτλοι είναι από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)

    Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η επισύναψη αντιγράφου της κατατεθείσας αίτησης αναγνώρισης προς το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πλην όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ο υποψήφιος  υποχρεούται να επισυνάψει την επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να θεωρηθεί ως ΕΠΙΤΥΧΩΣ υποβληθείσα η αίτησή του.  Σε περίπτωση μη επισύναψης της αναγνώρισης η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

5) Αντίγραφα βεβαιώσεων ή συμβάσεων που να αποδεικνύουν συγγραφικό έργο, καλλιτεχνικό έργο, μελετητικό έργο, διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα των Θεματικών Ενοτήτων για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).

6) Βεβαιώσεις που να πιστοποιούν την εμπειρία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

7) Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Προσωπικού του ΑΕΙ. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση του διδακτορικού τίτλου είναι υποχρεωτική και για την συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων και δεν καλύπτεται από την χορηγούμενη ως άνω βεβαίωση.

Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα θα συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους. 

Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους δεν υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται στο ανωτέρω σημείο τέσσερα (4) θα αποκλείονται από τη διαδικασία και δεν θα αξιολογούνται.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (dev.eap.gr)

από 21-04-2021 (½16:00) έως τις 11-05-2021 (½23:59)

 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (11-05-2021) δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει, ενώ ενδεχόμενη αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή.

 

Πάτρα, 20/04/2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε