ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 23 Σεπτεμβριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (1)

21 Απριλιου 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

                                                                                 ΑΔΑ: Ψ6ΝΗ46ΨΖΣΘ-ΙΔΖ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Συμπληρωματική)

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) 2021-2023

Στις 3 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του Α' Εξαμήνου του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών εξαμηνιαίας διάρθρωσης για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023, το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εξαμηνιαίας διάρθρωσης «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία» (ΚΥΚ).

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.  

Υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 4 του Ν. 2552/1997), δύνανται να είναι είτε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες, οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Οι Πίνακες Αξιολογικής Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π., μετά την έγκρισή τους από τη Διοικούσα Επιτροπή, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος και στον ιστότοπο «Διαύγεια». Κατά των πινάκων κατάταξης θα είναι δυνατή η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης αυτών στον οικείο χώρο της επίσημης ιστοσελίδας τους Ιδρύματος και στον ιστότοπο «Διαύγεια», χωρίς οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση των υποψηφίων. Σε περίπτωση που η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων τύχει να συμπίπτει με αργία, τότε η υποβολή ενστάσεων θα λήξει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα μέλη Σ.Ε.Π, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους σχηματισθέντες Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Θ.Ε., μετά από σχετική πρόσκληση- ανακοίνωση του Ιδρύματος, πριν την ολοκλήρωση εκάστου ακαδημαϊκού έτους, θα καλούνται προς υποβολή δήλωσης, με την οποία θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να είναι ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση διετίας από την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό, επαγγελματικό κ.ο.κ.) στα γνωστικά αντικείμενα των Θ.Ε. για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση του «Πληροφοριακού Εντύπου για την Προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία» (ΚΥΚ) για τα ακ. έτη 2021-2023» που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.eap.gr).

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις προσφερόμενες θέσεις οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (dev.eap.gr).

Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση στην παρούσα προκήρυξη σε μία (1) ή δύο (2) Θ.Ε..

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΟΝΟΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

1) Αίτηση (Υπογεγραμμένη)

2) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου      

3) Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

(Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη διαδικασία της επιλογής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειαστεί για όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα).

4) Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι  διδακτορικού τίτλου σπουδών. (Μόνο για τις Θ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, οι υποψήφιοι δύνανται να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές με τη Θ.Ε. γνωστικό αντικείμενο).      

(Όσοι τίτλοι είναι από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)

          Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η επισύναψη αντιγράφου της κατατεθείσας αίτησης αναγνώρισης προς το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πλην όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ο υποψήφιος  υποχρεούται να επισυνάψει την επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να θεωρηθεί ως ΕΠΙΤΥΧΩΣ υποβληθείσα η αίτησή του. Σε περίπτωση μη επισύναψης της αναγνώρισης η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

    5) Αντίγραφα βεβαιώσεων ή συμβάσεων που να αποδεικνύουν συγγραφικό έργο, διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα των Θεματικών Ενοτήτων για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).

   6) Βεβαιώσεις που να πιστοποιούν την εμπειρία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

   7)   Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Προσωπικού του ΑΕΙ. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση του διδακτορικού τίτλου είναι υποχρεωτική και για την συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων και δεν καλύπτεται από την χορηγούμενη ως άνω βεβαίωση.

Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα θα συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους. 

Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους δεν υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται στο ανωτέρω σημείο τέσσερα (4) θα αποκλείονται από τη διαδικασία και δεν θα αξιολογούνται.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (dev.eap.gr)

από 21-04-2021 (½16:00) έως τις 11-05-2021 (½23:59)

 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (11-05-2021) δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει, ενώ ενδεχόμενη αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή.

 

Πάτρα, 20/04/2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε