ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 25 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ημερομηνία22 Νοεμβριου 2014

                             

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_9432

Μυτιλήνη, 21 Νοεμβρίου 2014

                                                                                                                                           ΑΔΑ: ΩΔΞΙ469Β7Λ-ΖΥ6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΠΑΕ ΑΙΓΑΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ& ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CESSDA ΕΠΑΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ESFRI/2006»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των συνεδριάσεων του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδριάσεις 123/17.02.2014 & 131/26.05.2014) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», της Πράξης «CESSDA ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοών στα πλαίσια του ESFRI/2006» και κωδικό ΟΠΣ 446446, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Κάλλας Ιωάννης), ενδιαφέρεται για την σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Μυτιλήνη.

Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα.

Συνεργάτης 1

Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Κοινωνιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                                                                                                                                        [απαιτούμενο]

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση στην τοπική κοινωνική έρευνα και ανάπτυξη, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού                                          [απαιτούμενο]

Πιστοποιημένη Άριστη Γνώση του λογισμικού SPSS και υπολογιστικής στατιστικής           

 [μέγιστη βαθμολογία: 15]

Βεβαιώσεις Διδασκαλίας                                                                                                                [10]

Πιστοποιητικό / Βεβαιώσεις σεμιναρίων/ Αναλυτικές Βεβαίωση Σπουδών Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Επιπέδου, στις οποίες να υπάρχουν σχετικά μαθήματα                [5]                                                                                                                                            

Και τις δυο (2) παραπάνω κατηγορίες προσόντων                                                                   [15]

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων και γενικότερα στην ποσοτική έρευνα                                                                          [μέγιστη βαθμολογία: 15]

Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών                                                                                                                                                                                                         [15]

Εμπειρία από δύο (2) έως και τρία (3) έτη                                                                                                                                                                                          [10]

Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών στην κατάρτιση δεικτών και στην περιφερειακή μοντελοποίηση που να αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα                                                                                                                                     [μέγιστη βαθμολογία: 20]

Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών                                                                                                                                                                                                         [20]

Εμπειρία από δύο (2) έως και τρία (3) έτη                                                                                                                                                                                          [10]

Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας                                                     [μέγιστη βαθμολογία: 10]

Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση                                                                                                       [10]

Καλή γνώση                                                                                                                                [5]                                                                     

 

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με τις σχετικές αποφάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδριάσεις 123/17.02.2014 & 131/26.05.2014 ) [μέγιστη βαθμολογία: 40]

Το έργο αφορά στην α. στην υποστήριξη στη συλλογή ερευνητικών δεδομένων και υλικού τεκμηρίωσης για τις απογραφές πληθυσμού και κατοικιών των ετών 2001 και 2011, την  Έρευνα Εργατικού Δυναμικού,  τα δεδομένα  που τηρεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους δημογραφικούς παράγοντες της φυσικής κίνησης του πληθυσμού και για τις μεταβλητές της υγείας και της  εκπαίδευσης, τα στοιχεία της δια βίου εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, τα δεδομένα για την υγεία, το εισόδημα, το κοινωνικό αποκλεισμό και την φτώχεια της έρευνας EU-SILK. β. στην υποστήριξη στην ανάπτυξη και σχεδιασμό συστήματος παραγωγής και διαχείρισης δεικτών γ. στην υποστήριξη στην ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των μελών του ελληνικού δικτύου σε ζητήματα που άπτονται του σχεδιασμού, της λειτουργίας και της διοίκησης της εθνικής ερευνητικής υποδομής (ΕΣΤΕΚΕ), και στην εκπαίδευση του συνόλου των εμπλεκομένων όλων των φορέων του δικτύου στη διαχείριση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στο πακέτο εργασίας και γ. στην επιστημονική υποστήριξη  στις ενέργειες δημοσιότητάς του. Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 01/01/2015 έως 30/9/2015.

Συνεργάτης 2

Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Φιλοσοφικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                                                                                                                                        [απαιτούμενο] Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση στην Πληροφορική και στα πολιτισμικά θέματα, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού                                         [απαιτούμενο]

Πιστοποιημένη Καλή Γνώση SPSS και υπολογιστικής στατιστικής [μέγιστη βαθμολογία: 15]

Πιστοποιητικό / Βεβαιώσεις σεμιναρίων                                                                        [10]                

Αναλυτικές Βεβαιώσεις Σπουδών Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Επιπέδου, στις οποίες να υπάρχουν σχετικά μαθήματα                                                                                                      [5]

Και τις δυο (2) παραπάνω κατηγορίες προσόντων                                                                     [15]                                                                  

Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας                                                     [μέγιστη βαθμολογία: 10]

Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση                                                                                                       [10]

Καλή γνώση                                                                                                                                [5]                                                                     

Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς και στην επεξεργασία δεδομένων για τον πολιτισμό.                                                           [μέγιστη βαθμολογία: 35]

Εμπειρία άνω των τεσσάρων (4) ετών                                                                                 [35]

Εμπειρία από τρία (3) έως και τέσσερα (4) έτη                                                                  [15]

 

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με τις σχετικές αποφάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδριάσεις 123/17.02.2014 & 131/26.05.2014) [μέγιστη βαθμολογία: 40]

Το έργο αφορά την υποστήριξη στη συλλογή ερευνητικών δεδομένων και υλικού τεκμηρίωσης για τις απογραφές πληθυσμού και κατοικιών των ετών 2001 και 2011, τα δεδομένα της  Έρευνας Εργατικού Δυναμικού,  τα δεδομένα  που τηρεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους δημογραφικούς παράγοντες της φυσικής κίνησης του πληθυσμού και για τις μεταβλητές της υγείας και της  εκπαίδευσης, τα στοιχεία της δια βίου εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, τα δεδομένα για την υγεία, το εισόδημα, το κοινωνικό αποκλεισμό και την φτώχεια της έρευνας EU-SILK. Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 01/01/2015 έως 30/9/2015.

Συνεργάτης 3

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                                              [απαιτούμενο]

Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας                                                     [μέγιστη βαθμολογία: 10]

Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση                                                                                                    [10]

Καλή γνώση                                                                                                                                [5]                                                                     

Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών στην παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην αποτύπωση της κατάστασης και των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων

                                                                                                                                  [μέγιστη βαθμολογία: 50]

Εμπειρία άνω των τεσσάρων (4) ετών                                                                                 [50]

Εμπειρία από τρία (3) έως και τέσσερα (4) έτη                                                                       [30]

Εμπειρία από δύο (2) έως και τρία (3) έτη                                                                           [15]

 

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με τις σχετικές αποφάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδριάσεις 123/17.02.2014 & 131/26.05.2014)  [μέγιστη βαθμολογία: 40]

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της συλλογής ερευνητικών δεδομένων και υλικού τεκμηρίωσης για τις απογραφές πληθυσμού και κατοικιών των ετών 2001 και 2011, τα δεδομένα της  Έρευνας Εργατικού Δυναμικού,  τα δεδομένα  που τηρεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους δημογραφικούς παράγοντες της φυσικής κίνησης του πληθυσμού και για τις μεταβλητές της υγείας και της  εκπαίδευσης, τα στοιχεία της δια βίου εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, την υγεία, το εισόδημα, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την φτώχεια της έρευνας EU-SILK. Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 01/01/2015 έως 30/9/2015.

Συνεργάτης 4

Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                                                                                                        [απαιτούμενο]

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση στις Κοινωνιολογικές σπουδές, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού                                                              [απαιτούμενο]

Ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων και ιδιαίτερα στην εξοικείωση σε θέματα εννοιολόγησης  και ορολογίας στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας                                                                                                                                                       [μέγιστη βαθμολογία: 20]

Εμπειρία άνω των δυο (2) ετών                                                                                             [20]

Εμπειρία από ένα (1) έως δυο (2) έτη                                                                                   [10]

Εμπειρία μικρότερη από ένα (1) έτος                                                                                   [5]

Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας                                                     [μέγιστη βαθμολογία: 10]

Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση                                                                                                  [10]

Καλή γνώση                                                                                                                             [5]                                                

Τουλάχιστον Καλή γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας                [μέγιστη βαθμολογία: 10]

Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση                                                                                                 [10]

Καλή γνώση                                                                                                                                [8]                                                                     

Επαγγελματική εμπειρία στην κοινωνική έρευνα και στην ανάλυση κοινωνικών δεδομένων                                                                                                                                                       [μέγιστη βαθμολογία: 20]  

Εμπειρία άνω των δυο (2) ετών                                                                                             [20]

Εμπειρία από ένα (1) έως και δυο (2) έτη                                                                            [10]

Εμπειρία έως ένα (1) έτος                                                                                                      [5]

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με τις σχετικές αποφάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδριάσεις 123/17.02.2014 & 131/26.05.2014) [μέγιστη βαθμολογία: 40]

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της επεξεργασίας και τεκμηρίωσης δεδομένων ποσοτικών ερευνών σε DDI2, DDI3 και ποιοτικών δεδομένων καθώς και στην τεκμηρίωση ορολογίας στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 01/01/2015 έως 30/9/2015.

Συνεργάτης 5

Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                                                                                                        [απαιτούμενο]

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση στις Κοινωνιολογικές σπουδές, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού                                                              [απαιτούμενο]

Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας                                                     [μέγιστη βαθμολογία: 10]

Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση                                                                                                     [10]

Καλή γνώση                                                                                                                                [5]                                                                     

Γνώσεις σε θέματα κοινωνικής έρευνας και ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων          

[μέγιστη βαθμολογία: 25] 

Αναλυτικές Βεβαιώσεις Σπουδών Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Επιπέδου, στις οποίες να υπάρχουν σχετικά μαθήματα                                                                                                           [25]

Καλή γνώση κοινωνιολογικών εννοιών                                                                [μέγιστη βαθμολογία: 25]

Αναλυτικές Βεβαιώσεις Σπουδών Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Επιπέδου, στις οποίες να υπάρχουν σχετικά μαθήματα                                                                                            [25]

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με τις σχετικές αποφάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδριάσεις 123/17.02.2014 & 131/26.05.2014) [μέγιστη βαθμολογία: 40]

Το έργο αφορά την υποστήριξη στη συλλογή ερευνητικών δεδομένων και υλικού τεκμηρίωσης για τις απογραφές πληθυσμού και κατοικιών των ετών 2001 και 2011, τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, τα δεδομένα  που τηρεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους δημογραφικούς παράγοντες της φυσικής κίνησης του πληθυσμού και για τις μεταβλητές της υγείας και της εκπαίδευσης, τα στοιχεία της δια βίου εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, τα δεδομένα για την υγεία, το εισόδημα, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την φτώχεια της έρευνας EU-SILK. Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00).  Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 01/01/2015 έως 30/9/2015.

Συνεργάτης 6

Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                                                                                                        [απαιτούμενο]

$('#imageCrop img').centerImage();

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία22 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε