ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 3 Μαρτιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΥΑΛ

Ημερομηνία20 Δεκεμβριου 2014

                                                                                             ΑΔΑ : 7ΧΙ0ΟΚΠΛ-ΛΝ4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μυτιλήνη,  19 12 - 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

              ΛΕΣΒΟΥ                                                                                Αριθ. πρωτ. 6690

Αριθ. Μελέτης : 15/ 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1.Η Δημοτική Επιχείρηση ΎδρευσηςΑποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης νέας δεξαμενής Αλυφαντών και αποχέτευσης στην περιοχή Επάνω Σκάλας» με προϋπολογισμό 10.245,36 (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων.

2.Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

3.Παραλαβή τευχών : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προ-διαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) από την επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).

Μπορούν επίσης να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, Μυτιλήνη) μέχρι και την Δευτέρα, 29-12-2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22510-24444, fax επικοινωνίας : 22510-40121, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία : κ. Φινδανής Παρασκευάς κ. Αναστασίου Νίκος.

4.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (οδός Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, 1ος όροφος).

5.Σύστημα υποβολής προσφοράς : Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με σύστημα προσφοράς το «με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών» του άρθρου 9 του Ν. 3669/2008.

Η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 229/ 22-10-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

6.Δικαιούμενοι συμμετοχής : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

            α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-ρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα για έργα κατηγορίας υδραυλικά.

β) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου που καλύπτουν την κατηγορία υδραυλικών έργων και έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων αντίστοιχου προϋπολογισμού.

γ) Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη αντίστοιχη με τις καλούμενες του ελληνικού μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

δ) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των ανωτέ-ρω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους..

7.Απαιτούμενες εγγυήσεις : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 205,00 ευρώ που θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και τις 2-3-2015.

8.Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:  Η συνολική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορί-ζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9.Λοιπές πληροφορίες : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).

 

 Μυτιλήνη,  19 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

Δημήτρης Ακριώτης

Έργο : Κατασκευή έργων αποχέτευσης στο Κουμκό (Φάση Β΄)                                                                                                         

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε