ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Δευτερα 24 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ημερομηνία10 Φεβρουαριου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_1178

ΑΔΑ: 6Δ0Ξ469Β7Λ-8Ω                                          Μυτιλήνη, 9 Φεβρουαρίου 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση EE247/03.02.2015) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιβαλλοντική Διαχείριση-Σύγχρονα Εργαλεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στην Αθήνα και τα Χανιά αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα παρακάτω προσόντα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                                                                                                      [μέγιστη βαθμολογία: 20]

o  Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, στην κατεύθυνση της Πληροφορικής                                                   [20]

o   Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης                                             [10]

Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες θέσεις εργασίας (διαχείριση και λειτουργία συστημάτων σε αίθουσες τηλεματικής (τηλεκπαίδευσης) σε επιχειρήσεις ή φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα)                                                                       [μέγιστη βαθμολογία: 40]

Εμπειρία άνω των δεκαοχτώ (18) μηνών                                                      [40]

Εμπειρία από δώδεκα (12) έως και δεκαοχτώ (18) μήνες                               [30]

Εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα (12) μήνες                                             [20]

 

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση EE247/03.02.2015) [μέγιστη βαθμολογία: 40]

 

Το έργο αφορά στην τεχνική υποστήριξη των αιθουσών τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και θα παράσχεται στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ο συνεργάτης καλείται να λειτουργήσει συστήματα σε αίθουσα τηλεματικής στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ και να συνδεθεί με αντίστοιχες αίθουσες τηλεματικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, για την υλοποίηση του προγράμματος επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                                                                                                      [μέγιστη βαθμολογία: 20]

o  Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, στην κατεύθυνση της Πληροφορικής                                         [20]

o   Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης                                            [10]

Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες θέσεις εργασίας (διαχείριση και τεχνική υποστήριξη  υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών) σε επιχειρήσεις ή φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα)                                                                                                [μέγιστη βαθμολογία: 40]

Εμπειρία άνω των δεκαοχτώ (18) μηνών                                                  [40]

Εμπειρία από δώδεκα (12) έως και δεκαοχτώ (18) μήνες                           [30]

Εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα (12) μήνες                                        [20]

 

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση EE247/03.02.2015)  [μέγιστη βαθμολογία: 40]

Το έργο αφορά στην τεχνική υποστήριξη των αιθουσών τηλεδιάσκεψης της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος,  του Πολυτεχνείου της Κρήτης και θα παράσχεται στην Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα, ο συνεργάτης καλείται να λειτουργήσει συστήματα σε αίθουσα τηλεματικής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και να συνδεθεί με αντίστοιχες αίθουσες τηλεματικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Τμήμα Χημικών του ΕΚΠΑ, για την υλοποίηση του προγράμματος επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ.

Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη (φυσική παρουσία ή μέσω ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης) οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Επίσης η μη υποβολή των προαναφερθέντων τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο) συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την διαδικασία. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανά θέση Συνεργάτη, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων κι άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Πρόταση με σαφή αναφορά στην θέση συνεργάτη για την οποία ενδιαφέρονται

Βιογραφικό σημείωμα

Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)

Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από 16/03/2015 έως 30/06/2015 με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων

προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

για την θέση Συνεργάτη Νο. .... στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Περιβαλλοντική Διαχείριση-Σύγχρονα Εργαλεία»

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2015_1178)

Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γραμματεία ΕΛΕ

Γραφείο ΙΣ 2.18

Τηλ. : 22510-36700

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασής τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται

 

Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 20/02/2015 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μουτζούρη Διαμάντη (e-mail: dmoutzou@aegean.gr).

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο της Μυτιλήνης.

 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανης

 

Καθηγήτρια

Αμαλία Πολυδωροπούλου

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε