ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 28 Φεβρουαριου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ημερομηνία30 Απριλιου 2015

                                                                                 ΑΔΑ :6ΩΩΨΟΚΠΛ-97Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Μυτιλήνη, 29 04 - 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

              ΛΕΣΒΟΥ                                                               Αριθ. πρωτ.  2221

Αριθ. Μελέτης : 10/ 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

            1.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου» με προϋπολογισμό 53.600,00 (με την αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α.)

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων ή Υδραυλικών υπό πίεση.

           2.Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

            3.Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) από την επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).

Μπορούν επίσης να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, Μυτιλήνη) μέχρι και τη Δευτέρα 11-05-2015.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510-24444, fax επικοινωνίας: 22510-40121, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Φινδανής Παρασκευάς.

            4.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12 05 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (οδός Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, 1ος όροφος).

              5.  Σύστημα υποβολής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί

με το σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008.

Η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 59/ 27-03-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

            6.Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

          α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα για έργα κατηγορίας υδραυλικά ή υδραυλικά υπό πίεση.

β) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου που καλύπτουν την κατηγορία υδραυλικών έργων ή υδραυλικών έργων υπό πίεση και έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων αντίστοιχου προϋπολογισμού.

γ) Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη αντίστοιχη με τις καλούμενες του ελληνικού μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

δ) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους.

            7.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.072,00 που θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και τις 12-07-2015.

            8.Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:  Η συνολική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

            9.Λοιπές πληροφορίες : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).

 

 Μυτιλήνη,  29 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Δημήτρης Ακριώτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε