ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 28 Φεβρουαριου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

ΔΕΥΑΛ (1)

Ημερομηνία29 Ιουλιου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΔΑ : 6ΕΝΞΟΚΠΛ-ΞΕΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                        Μυτιλήνη, 27-07-2015

              ΛΕΣΒΟΥ

Αριθ. Μελέτης : 8 / 2015                             Αριθ. πρωτ. 4744

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1.    Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Άμεσες παρεμβάσεις στα αντλιοστάσια ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου» με προϋπολογισμό εργασιών 30.000,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

2.    Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ (Κ.Α. 62.07.081.13).   

3.    Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να αποκτήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης) και το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, είτε από τα γραφεία της ΔΕΥΑΛ μέχρι και την Τρίτη 11 Αυγούστου 2015, είτε από την επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).

Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ στο τηλέφωνο: 22510-24444, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Φινδανής Παρ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας: 22510-40121).

4.    Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών:  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12-08-2015 και ως ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη 1ος όροφος).

5.    Σύστημα υποβολής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με σύστημα προσφοράς το «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008.

6.    Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:

α) μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στη Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.

β) μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου που καλύπτουν την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων αντίστοιχου προϋπολογισμού.

γ) Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

δ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω γ) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους.

7.    Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 600,00 που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΛ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την ημέρα δημοπράτησης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι και τις 12-11-2015.

8.    Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν επί δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

9.    Προθεσμία περάτωσης του έργου: Η συνολική συμβατική προθεσμία για την κατασκευή του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10.  Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ).

11.  Λοιπές πληροφορίες: Η μελέτη και η Διακήρυξη Δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθ. 179/ 03-07-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ.

 

 Μυτιλήνη, 27  Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Δημήτρης Ακριώτης

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε