ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 23 Απριλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ημερομηνία3 Νοεμβριου 2016

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνη, 31/10/2016

Αριθ.Διακήρυξης 60867  

Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ.81132

Τηλ.: 22510 55637

Fax: 22510 27090                                                                         ΑΔΑ:7ΤΗΥΩΛΦ-Δ1Ζ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου».

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής και κατά ομάδα ειδών του διαγωνισμού, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης.

 Αναλυτικότερα:

  α) Ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε (υγρά καύσιμα)

 Η κατά ομάδα πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας του διαγωνισμού ξεχωριστά, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Λέσβου, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών.

  β) Ομάδα ΣΤ (λιπαντικά)

 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών της.

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.240.427,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.060.194,46 ευρώ είναι για την προμήθεια και 180.233,06 ευρώ είναι για ΦΠΑ 17%.

 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

 Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α'/29-05-2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β'/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 18/11/2016 και ώρα 14:00.

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 24/11/2016 και ώρα 14:00.

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου.

 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

 Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

 Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του διαγωνισμού για την οποία δίνεται η προσφορά. Αναλυτικά, ως ο πίνακας που ακολουθεί.

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ()

ΟΜΑΔΑ Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

7.179,49

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

892,31

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

872,48

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

951,80

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

193,06

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

512,82

 Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 Γίνονται δεκτές προσφορές κατά ομάδα του διαγωνισμού και μόνο για το σύνολο των κατά ομάδα ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των κατά ομάδα ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους.

 Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές.

 Η οικονοική προσφορά απορρίπτεται όταν υπερβαίνει την ανώτατη τιή που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, για τα υγρά καύσιμα, όταν η υπέρβαση αυτή είναι σε ποσοστό πλέον του 5%.

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν είναι δεσμευτικός όσον αφορά τα επιμέρους είδη καυσίμων κάθε ομάδας και δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών.

 Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους καυσίμου, οι οποίες αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον, όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

 Ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης, για την δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει σε νέα προμήθεια ομοειδών ειδών, με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη δήλωση της αναθέτουσας αρχής, κατά ποσοστό έως και 30%.

 Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα της προαίρεσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 372.128,26 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ.

 Λήψη πληροφοριών: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 21, Μυτιλήνη, Α' όροφος, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος, τηλέφωνο +30 2251055637, FAX +30 2251027090,

e-mail: gregkyrs@gmail.com.

Αριθμός Αναφοράς TED eNotices 2016-140354

                                                                                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε