ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 26 Ιανουαριου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Υπουργείο Εσωτερικών

22 Ιουνιου 2016

                                                                                                    ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ISFB)

Λ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα, Τηλ: 2109285137, Fax: 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr. www.firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πληροφορίες: Ι. Στογιαννίδου email: i.stogiannidou@firstreception.gov.gr

                                                                                                Αθήνα, 16/06/2016

                                                                                                Αριθ. πρωτ.:ISFΒ/7006


 

 

ΘΕΜΑ : «Περίληψη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού»

 

ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα

Αρ. Διακήρυξης: 22/2016

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Εκτυπωτών και Περιφερειακού εξοπλισμού των Η/Υ για τις Περιφερειακές Μονάδες, την Κεντρική Υπηρεσία και για την έναρξη των Δομών Φιλοξενίας εντός Αττικής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή άνευ ΦΠΑ για κάθε Υποέργο.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 95.519,55 άνευ Φ.Π.Α.

                                      και 118.444,24 συμπερ/νου ΦΠΑ 24% (ή του αναλογούντος ΦΠΑ)

 

Υποέργο 1: 40.000,00 άνευ ΦΠΑ 24%        49.600,00 με ΦΠΑ 24% (ή του αναλογούντος ΦΠΑ)

Υποέργο 2: 9.700,00 άνευ ΦΠΑ 24%        12.028,00 με ΦΠΑ 24% (ή του αναλογούντος ΦΠΑ)

Υποέργο 3: 21.626,00 άνευ ΦΠΑ 24%        26.816,24 με ΦΠΑ 24% (ή του αναλογούντος ΦΠΑ)

Υποέργο 4: 24.193,55 άνευ ΦΠΑ 24%        30.000,00 με ΦΠΑ 24% (ή του αναλογούντος ΦΠΑ)

CPV:30200000-1, 30213000-5, 30213300-8, 30232000-4

Το Υποέργο 1 χρηματοδοτείται 100% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISFΒ), (HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0007- ΠΔΕ2015ΣΕ05020006).

Τα Υποέργα 2&3 χρηματοδοτούνται 100% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISFB), (HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0009-ΠΔΕ2015ΣΕ05020005)

Το Υποέργο 4 χρηματοδοτείται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΕΦ 07-450- ΚΑΕ 1723) του έτους 2016.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 02/08/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 24/08/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ' αριθμό 22/2016 διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της αποσφράγισης των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές.

Γίνονται δεκτές προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμων μόνο επί του συνόλου των ειδών του κάθε Υποέργου ή περισσοτέρων Υποέργων και σύμφωνα πάντα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι Τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται στη διακήρυξη 22/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 22/2016 θα αναρτηθεί:

α) στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης www.firstreception.gov.gr,

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr,

στο ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

γ) στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (www.acci.gr), Έβρου (www.evroschamber.gr), Λέσβου (www.lesvos-chamber.com), Σάμου (www.samoscci.gr), Δωδεκανήσου (www.ebed.gr), Χίου www.chios.proodos.gr/chamber) προς ανάρτηση στα οικεία τμήματα των ιστοσελίδων των.

δ) Θα αποσταλεί στον ιστότοπο του πρώην Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη www.mopocp.gov.gr/main.php.

Η περίληψη της Διακήρυξης 22/2016 θα δημοσιευθεί:

α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ).

β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια: www.diavgeia.gov.gr

γ) στον ημερήσιο τύπο θα δημοσιευθεί σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία (1) τοπική σε Ορεστιάδα, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Δωδεκάνησα.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
24 Ιανουαριου 2020
24 Ιανουαριου 2020
24 Ιανουαριου 2020
24 Ιανουαριου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε