ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 18 Μαιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ημερομηνία28 Ιουνιου 2016

                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Μυτιλήνη, 24/06/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ.: 5640 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ                                   

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΛΕΣΒΟΥ                          

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ,

 ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 578/09-04-2015/τεύχος Β΄), καθώς και την τροποποίησή της με την υπ' αριθμ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08-05-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 828/12-05-2015/τεύχος Β΄).

2. Το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-04-2016/τ. Α΄), με το οποίο παρατείνεται η ισχύς της ανωτέρω Κ.Υ.Α. έως 30-04-2017.

3. Το με Α.Π. ΔΔΠ/Β 0007612/0630 ΕΞ2016/09-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας.

4. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 285/2001/τ.Α΄).

5. Τα άρθρα 30 και επόμενα του Δ/τος 11/12-11-1929 (ΦΕΚ 399/1929/τ.Α΄) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».

6. Το με Α.Π. 6047/18-06-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, με το οποίο ορίστηκαν τα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας Δημοπρασιών.

 

Διακηρύσσει ότι

Την 4η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. , στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λέσβου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται στο Κτίριο του Τελωνείου Μυτιλήνης, θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, με αντάλλαγμα, έξι (6) εδαφικών εκτάσεων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση:     

-  σετ ομπρελών με ξαπλώστρες

-  θαλάσσιων μέσων αναψυχής

-  καντινών

όπως φαίνονται στα συνημμένα αποσπάσματα τοπογραφικών διαγραμμάτων ή στα υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών της εφαρμογής OPEN της ΕΚΧΑ Α.Ε.  και απαριθμούνται παρακάτω:

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

 

 

 

 

 

Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ

ΔΗΜ./ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΡΕΣΟΥ

ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ (ΑΦΕΝΤΕΛΙ)

300

2.100,00

 

Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜ./ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ

500

3.500,00

 

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ

ΔΗΜ./ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 ΣΕ ΕΥΡΩ

  ΕΡΕΣΟΥ

ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ (ΑΦΕΝΤΕΛΙ)

495

3.572,00

 

ΔΗΜΟΣ  ΛΗΜΝΟΥ

 

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

 

Δ.Ε. ΜΥΡΙΝΑΣ

ΔΗΜ./ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΥΡΙΝΑΣ

ΑΥΛΩΝΑΣ

300

1.920,00

 

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Δ.Ε. ΜΥΡΙΝΑΣ

ΔΗΜ./ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΥΡΙΝΑΣ

ΑΥΛΩΝΑΣ

300

2.336,00

 

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

 

Δ.Ε. Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΔΗΜ./ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΟΝΤΙΑ

ΕΒΓΑΤΗΣ

15

876,80

 

Στην περίπτωση που αποβεί άγονη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 07/07/2016, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση που και η επαναληπτική δημοπρασία αποβεί άγονη, για οποιοδήποτε λόγο, θα λάβει χώρα εκ νέου στις 12/07/2016, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31/12/2016. Με τη λήξη της σύμβασης ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ..

2) Σχετικό πληρεξούσιο αν δεν είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος

3) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης  προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός των  πλειοδοτησάντων, που θα παραμείνουν στην Υπηρεσία  μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας και στους οποίους θα επιστραφούν  κατά την υπογραφή της σύμβασης.

4) Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος καθώς και αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

5) Αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 (ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων) του εγγυητή εφ' όσον ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο.

6) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του τυχόν ΕΓΓΥΗΤΗ (φορολογική ενημερότητα).

7) Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ, καθώς και από τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων). Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα), αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

8) Πιστοποιητικό ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ και αντίγραφο ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

9) Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ, ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λέσβου στα τηλέφωνα 22513-54615 (Αρβανίτη Ειρήνη) και 22513-54606 (Δαλιακόπουλος Σταύρος).                      

 

 

 

                                                              Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

                                                            ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

                                                                     ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ                                   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε