ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 28 Μαρτιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

13 Οκτωβριου 2017

ΑΔΑ: ΨΕ6Θ7ΛΩ-1ΟΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μυτιλήνη,   11/ 10 /2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                    Αρ. Πρωτ.:  55595/1206

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αργύρη Εφταλιώτη 3,  Μυτιλήνη, 81100

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ISLANDS OF INNOVATION                                                                 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την Αρ. 1115/2017 (ΑΔΑ: 6ΒΩ97ΛΩ-91Ω) Διακήρυξή της, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για  την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου  Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης Υλοποίησης  Προγράμματος  ISLANDS OF INNOVATION».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00    ΦΠΑ : 14.400,00 ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του N. 4412/16.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση/Πρόγραμμα Interreg Europe /Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης Υλοποίησης  Προγράμματος  ISLANDS OF INNOVATION.            

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 71621000-7

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη  του έργου, ήτοι έως τις 31.10.2019. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις: https://diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr, www.pvaigaiou.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  των προσφορών είναι η 23-10-2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 8.00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15 στην Μυτιλήνη στις 23-10-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15 στην Μυτιλήνη, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.

Πληροφορίες για τους έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16 εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για το έργο απαιτείται τεχνική & επαγγελματική ικανότητα, ειδική εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση και υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι του επικεφαλής εταίρου, του δικτύου των εμπλεκομένων μερών, του εταιρικού σχήματος και της Εκτελεστικής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg Europe.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η αξιολόγηση αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης προγράμματος ISLANDS OF INNOVATION βάσει των παρακάτω ποιοτικών κριτηρίων:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης

Σ1 40%

Κ2

Η επαρκής ανάλυση εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης

Σ2 30%

Κ3

Η  ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα

Σ3 20%

Κ4

Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και τα επίπεδα διοίκησης

Σ4 10%

              ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%                                                

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

U = Σ1.Κ1 +Σ2 .Κ2+Σ3 .Κ3+Σ4 .Κ4

δηλαδή U= 0,40*Κ1 +0,30*Κ2 +0,20*Κ3 + 0,10*Κ4

Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με το μεγαλύτερο αριθμό στο U.

Οι προσφορές υποβάλλονται για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου.

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνη υπάλληλος Βασιλική Φακή, τηλ. 22513-52122, φαξ:22510-46652, e-mail:  v.faki@pvaigaiou.gov.gr  κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα Παρασκευή και ώρες 09.00 14.00.

                                                                              

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                                   ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
25 Μαρτιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε