ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 23 Απριλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

Υπουρείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ημερομηνία10 Φεβρουαριου 2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                               


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ,

 ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΟΝΑΔΑ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Μαρούσι,  08/02/2017

                         Αρ. Πρωτ. : 529

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

O Γενικός Γραμματέας

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

(Αρ. Διακ. 01/2017)

1.   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, Ταχυδρομική διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι, Νομός Αττικής.

2.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

·                  Παναγιώτα Μπρίλη - Τηλ.: 2103442132  e-mail: brili@minedu.gov.gr

·                  Νικολίτσα Πρεφαντή -  Τηλ.: 2103442142  e-mail: nprefanti@minedu.gov.gr

·                  Ευάγγελος Παππάς - Τηλ.: 2103442527  e-mail: evpappas@minedu.gov.gr

Φαξ: 210 3442153 Διεύθυνση διαδικτύου: www.epiteliki.minedu.gov.gr

3.   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ : Ημερομηνία αποστολής 08-02-2017 (Αρ. 2017-018625 SIMAP)

4.   ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια αγαθών.

5.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λογισμικών σε  σχολικές μονάδες  των νομών Λέσβου, Χίου και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

6.   ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  Σχολικές μονάδες των νομών Λέσβου, Χίου και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

7.   ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες (CPV: 30200000-1)

8.   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ

9.   ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΟΧΙ

10.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 774.092,74  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 959.875,00  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

11.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

12.ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους 2% του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ.

β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 5% του συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ

γ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, ύψους 2,5% του συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ

δ) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (προαιρετικά), ύψους έως 50% του συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ.

13.ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (Κωδικός ΣΑΕ:2016ΕΠ08810038). Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης..

14.ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  Ή ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Μέσος όρος κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, οικονομικών χρήσεων μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου .

16.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (1) ανάλογου έργου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή αγαθών εντός των τελευταίων τριών (3) συν του τρέχοντος πριν την διενέργεια του διαγωνισμού ετών. Περιγραφή των μέτρων ή/και πιστοποιήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης αυτού. Γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση πιστοποιητικού ISO ή ισοδυνάμου.

17.ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή

18.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

19.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr .

20.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 15-03-2017, Ώρα: 17:00.

21.ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Η Επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών.

22.ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ελληνική.

23.ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 270 ημέρες από την επομένη από καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.

24.ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:30 μ.μ.

25.ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ : Ναι.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΠΑΝΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε