ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 23 Απριλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ημερομηνία8 Φεβρουαριου 2017

 ΑΔΑ: 667Θ4653ΠΩ-Γ2Ψ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Πειραιάς, 06 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                            Αριθ. Πρωτ.: 2832.8/ 9167 /2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ              

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2017

 

ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 01/2017 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών

 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια Τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ. Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά την προμήθεια των ειδών: Είδος (Α): Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ προϋπολογισμού #320.000,00# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Eίδος (Β): Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ προϋπολογισμού #320.000,00 # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Eίδος (Γ): Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ προϋπολογισμού #180.000,00# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Eίδος (Δ): Εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προϋπολογισμού #158.974,36# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Eίδος (Ε): Εργαστήριο συστημάτων αυτόματου ελέγχου (ΣΑΕ) για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προϋπολογισμού #201.367,52# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Eίδος (ΣΤ): Εργαστήριο καυσίμων-λιπαντικών για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προϋπολογισμού #169.572,65# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Eίδος (Ζ): Εργαστήριο ψύξης-κλιματισμού για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προϋπολογισμού #148.376,07# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Είδος (Η): Εργαστήριο ψηφιακών συστημάτων - PLC για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προϋπολογισμού #63.589,74# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και Είδος (Θ): Εργαστήριο πολυμέσων για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ προϋπολογισμού #68.888,89# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό #1.630.769,24# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)» για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ' και στους Πίνακες υπό προμήθεια ειδών της αριθ. 01/2017 διακήρυξης.

>      Αριθμός διακήρυξης: 01/2017.

>      Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών.

Χώρα                          Ελλάδα

Πόλη                                   Πειραιάς

Κωδικός NUTS              Για τα είδη (Α, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ): GR413 (Χίος ) - GR422 (Κυκλάδες): Για τα είδη (Β, Γ)

Ταχυδρομική Δ/νση      Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2

Ταχ. Κωδ.                    185 10

Πληροφορίες:              Πχης ΛΣ ΧΛΙΜΙΝΤΖΑ Χρυσούλα-Ανθστης ΛΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ Ιφιγένεια

Τηλ:                            213 137 1081 - 213 137 4594

Αριθμ. Τηλεομοιοτυπίας 213 137 1361

Γενική Διεύθυνση στο

Δίκτυο (URL)                www.hcg.gr / www.yen.gr

e-mail:                        dipea.b@yna.gov.gr

 

>         Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή και ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΚΑΑ.

>         Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ναυτιλία καθώς και η Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια.

>         Κωδικοί CPV: Για κάθε υπό προμήθεια είδος: 31710000-6 (Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός) / 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής ) / FA 01-6 Για εκπαιδευτική χρήση

>         Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.

>         Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Νότιο Αιγαίο 2014­-2020» Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» και «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020) Άξονας Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού». Συνολικός προϋπολογισμός: #1.630.769,24# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι πιστώσεις θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ 067/1 και ΣΑΕΠ 088/1. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης : «Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.4488/19-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΖΔ57ΛΞ-ΩΥΡ και ΑΔΑΜ: 16RΕQ005586350) και έχει λάβει κωδικό πράξης / MIS (ΟΠΣ) 5002361 Κωδικός Πράξης ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2016ΕΠ06710056 - ΣΑΕΠ 067/1/ Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών». Ομοίως η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνεται στην πράξη «Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης - Εξοπλισμός Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Χίου - Οινουσσών» με κωδικό ΟΠΣ 5002706 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ.: οικ. 4391/21-12-2016 (ΑΔΑ:Ω9ΥΞ7ΛΩ-Α4Ζ και ΑΔΑΜ: 16REQ005629373) και έχει λάβει κωδικό πράξης / MIS (ΟΠΣ) 5002706 Κωδικός Πράξης ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2016ΕΠ08810058 - ΣΑΕΠ 088/1 / Άξονας Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού».

>         Τόπος παράδοσης: Είδος (Α): ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, Είδος (Β): ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ, Είδος (Γ): ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ, Είδος (Δ): ΑΕΝ ΧΙΟΥ, Είδος (Ε): ΑΕΝ ΧΙΟΥ, Είδος (ΣΤ): ΑΕΝ ΧΙΟΥ, Είδος (Ζ): ΑΕΝ ΧΙΟΥ, Είδος (Η): ΑΕΝ ΧΙΟΥ και Είδος (Θ): ΑΕΝ ΧΙΟΥ.

>     Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών για όλες τις Σχολές είτε τμηματικά για οποιοδήποτε είδος και οποιαδήποτε Σχολή, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες υπό προμήθεια ειδών στις Γενικές Πληροφορίες της αριθμ. 01/2017 διακήρυξης.

>     Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 03-02-2017.

>     Χρόνος παράδοσης: Για όλα τα υπό προμήθεια Είδη ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στους έξι (06) μήνες πλην του Είδους Θ' όπου ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στον ένα (01) μήνα. Στους χρόνους αυτούς δεν έχουν συμπεριληφθεί τυχόν παρατάσεις.

>     Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία.

>     Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

>     Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 13-03-2017 και έως ώρα 15:00, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί την 17-03-2017 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1- Ε2/Λιμένας Πειραιά, 3ος όροφος, Γρ. 318) από την αρμόδια Επιτροπή. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

>     Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), από την 08-03-2017 και ώρα 09:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. 01/2017 διακήρυξη. Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους συμμετέχοντες εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο (πρωτότυπο ή αντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν. 4250/2014) στον Φορέα Υλοποίησης (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά, Τ.Κ. 185 10) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' της αριθμ.01/2017 Διακήρυξης.

>     Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

>     Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Κατ' εξαίρεση τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες, σήματα, δύνανται να είναι στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

>     Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

>     Προσφυγές: Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι και την 31-03-2017, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α'/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. Επί των προσφυγών γνωμοδοτεί η πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποφασίζει το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος "Επικοινωνία".

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, εφόσον αυτές τίθενται σε ισχύ. Ειδικότερα:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 (Δικαστική Προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης) του Ν. 4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 (Δικαστική Προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης) του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την ανωτέρω περιγραφόμενη προδικαστική προσφυγή.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ, ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016.

>      Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.

>      Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (με ανάλογη στρογγυλοποίηση) της αξίας του είδους/των ειδών για το οποίο/τα οποία ο συμμετέχων υποβάλλει σχετική προσφορά και ισχύει όπως προβλέπεται στο αρ. 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α' του Παραρτήματος Δ' της αριθ. 01/2017 Διακήρυξης.

>      Κριτήρια επιλογής: Α) Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ της αριθ. 01/2017 Διακήρυξης. Β) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια [ήτοι μέσο γενικό (σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα) ετήσιο κύκλο εργασιών συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ισάξιο του Π/Υ του είδους για το οποίο συμμετέχει], Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα (μόνο για τα είδη Α, Β και Γ: κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών από την έκδοση της διακήρυξης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας σχετική με το υπό προμήθεια είδος ισάξιου Π/Υ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ της αριθ. 01/2017 Διακήρυξης.

>      Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα Οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

>       Κατακύρωση: Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

>       Ειδικός Όρος για τα Είδη (Β) και (Γ): Ο Δικαιούχος της πράξης υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΥΔ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτόκολλα, τιμολόγια κ.λ.π.) πριν την πληρωμή των αναδόχων, προκειμένου να προεγκριθεί η επιλεξιμότητα των δαπανών.

 

>       Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και στα τηλ. 213-137-4594/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνεται ότι η Απόφαση της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr), ενώ ολόκληρη η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-

 

Ο Διευθυντής

   Πλοίαρχος Λ.Σ.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ Παναγιώτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε