ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 18 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 7 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Ημερομηνία7 Μαρτιου 2017
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Μύρινα 03-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                      Αριθ. Πρωτ.  2683

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. 43/2017

Ο Δήμαρχος Λήμνου

Έχοντας υπόψη :

1.           Τα άρθρα 58 και 59 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης).

2.           Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λήμνου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.992 κατοίκους.

3.           Το γεγονός ότι ο Δήμος Λήμνου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως εκ του νόμου μπορεί να ορισθούν μέχρι τέσσερις (4) συνολικά Αντιδήμαρχοι      

4.           Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου (ΦΕΚ 2439/02-11-2011, τεύχος Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ι. Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Λήμνου, με θητεία δυόμισι ετών, ήτοι  μέχρι 31-08-2019, λήξη δημοτικής θητείας και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Σακαρίκο στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει:

Για τον τομέα  «Εξυπηρέτηση του Δημότη»

Α.  καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

·                  Εποπτεία και έλεγχος  για την έκδοση των αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μικροπωλητών, κυλικείων, καντινών, περιπτέρων, σύσταση διαφήμισης, χρήσης πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων.

·                  Εποπτεία για την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών, για τις προμήθειες όλων των  υπηρεσιών του Δήμου.

·                  Εποπτεία αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

β.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

·        Τη διοικητική εποπτεία και υποστήριξη λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

·        Τη διοικητική εποπτεία και  υποστήριξη λειτουργίας των Ν.Π.Ι.Δ.

Για τον Τομέα «Αειφόρου Ανάπτυξης» για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

·           Την παρακολούθηση και εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου.

·           Την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση.

·           Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη  της καινοτομίας και της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων.

·           Την ανάπτυξη των τομέων ζωικής και φυτικής παραγωγής, καθώς και της αλιείας.

·           Την προστασία και αξιοποίηση  των φυσικών πόρων.

·           Την διαχείριση θεμάτων  ενέργειας και βιομηχανίας.

·           Την τουριστική ανάπτυξη και την τουριστική προβολή.

·           Την προστασία του καταναλωτή

·           Την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Επιπλέον αρμοδιότητες που αφορούν στην Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου αρμοδιότητας των υπηρεσιών, καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού- ύδρευσης-άρδευσης αποχέτευσης ,τεχνικής υπηρεσίας   και πρασίνου.

·        Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.

·        Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

·        Την εποπτεία για κατασκευή, εξοπλισμού και  συντήρηση των παιδικών χαρών, καθώς και συνόλου του αστικού εξοπλισμού.

Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μύρινας:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

·        Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και λοιπά έγγραφα  που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

·        Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μοσχάκη  Νικόλαο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Για τον Τομέα «Ποιότητας Ζωής»

Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Την εποπτεία (επίβλεψη- κατεύθυνση -έλεγχο)  του προσωπικού και την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού που περιλαμβάνουν:

·        Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.

·        Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.

·        Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

·        Καθαριότητα ακτών, αιγιαλού-παραλίας.

·        Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.

·        Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.

·        Λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού.

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Την εποπτεία του προσωπικού και την λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης,  αποχέτευσης.

Β1.Ύδρευση

·        Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού.

·        Λειτουργία και συντήρηση των έργων ύδρευσης (γεωτρήσεων - αντλιοστασίων, εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων  και δεξαμενών κλπ).

·        Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας του εξοπλισμού.

·        Έλεγχος και καταγραφή καταμέτρηση χρήσεων - καταναλώσεων νερού, κατά κατηγορία χρηστών.

·        Σύνταξη προτάσεων σχεδίου κανονισμού ύδρευσης.

·        Επίβλεψη της εφαρμογής του κανονισμού ύδρευσης.

Β2. Άρδευση.

·        Εποπτεία της λειτουργίας αρδευτικών  έργων.

·        Εποπτεία της λειτουργίας Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

Β3.  Αποχέτευση- Επεξεργασία-Διάθεση Λυμάτων.

·        Λειτουργία και συντήρηση αποχετευτικών δικτύων και συναφών υποδομών.

·        Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων.

·        Λειτουργία του συστήματος συλλογής βοθρολυμάτων και διαχείριση του σχετικού εξοπλισμού και των οχημάτων.

·        Σχεδιασμός και σύνταξη προτάσεων σχεδίου κανονισμού αποχέτευσης.

·        Επίβλεψη της εφαρμογής του κανονισμού αποχέτευσης.

Γ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ

·      Την εποπτεία του προσωπικού και τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών για τον αστικό εξοπλισμό, τον ηλεκτροφωτισμό, το αστικό και περιαστικό πράσινο και τους ελεύθερους χώρους.

Δ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

·        Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

·        Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητας του.

·        Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τους τοπικούς αντιδημάρχους.

·        Υπογράφει  βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μύρινας:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

·        Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

·        Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

·        Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

·        Προγραμματισμού Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας και των Τοπικών Κοινοτήτων.

·        Υποστήριξη της υλοποίησης έργων Τοπικής σημασίας.

·        Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.

·        Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

·        Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

·        Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

·        Την εποπτεία των διαδικασιών εθιμοτυπίας και των συναφών υποχρεώσεων του Δήμου.

·        Την υποστήριξη διαδικασιών και λειτουργιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

3. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Ποντίκα στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Ατσικής και Νέας Κούταλης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω  κατά τόπο αρμοδιότητες:

Για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης» Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Κούταλης και Ατσικής.

·        Προγραμματισμού Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων.

·        Σχεδιασμός έργων τοπικής σημασίας έργων, Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.

·        Υποστήριξη της υλοποίησης έργων Τοπικής σημασίας.

·        Εποπτεία και συντονισμός των αποκεντρωμένων γραφείων και υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των έργων των Τοπικών Κοινοτήτων.

·        Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

·        Συντονισμός της Τεχνικής υποστήριξης Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

·        Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

·        Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

·        Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις τοπικές κοινότητες.

·        Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αντιδήμαρχο.

·        Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις τοπικές κοινότητες.

·        Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις τοπικές κοινότητες.

·        Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά  για την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και  λοιπά  διοικητικά  έγγραφα  που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις τοπικές κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

·        Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Δημοτικών Ενοτήτων.

·        Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.    

·        Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Κούταλης και Ατσικής και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

o   της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

o    της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

o   Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

4. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σαράντη Πανταζή  στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία για την  Δημοτική  Ενότητα Μούδρου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες:

Για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης Δ.Ε Μούδρου.

·        Προγραμματισμού Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων.

·        Σχεδιασμός έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.

·        Εποπτεία και συντονισμός των αποκεντρωμένων γραφείων και υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των έργων των Τοπικών Κοινοτήτων.

·        Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

·        Συντονισμός της Τεχνικής υποστήριξης Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

·        Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

·        Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητας του.

·        Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις τοπικές κοινότητες.

·        Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αντιδήμαρχο .

·        Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

·        Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και  λοιπά  διοικητικά  έγγραφα  που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

·        Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας.

·        Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

·         Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

·        της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

·        της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

·        Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

ΙΙ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

ΙΙΙ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

ΙV. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

V. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σακαρίκος ,που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μοσχάκη Νικόλαο και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σαράντη Πανταζή.

VI. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Σακαρίκου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μοσχάκης, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ιωάννη Ποντίκα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Γεώργιος Σακαρίκος, τις κατά τόπον   αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου  Νικόλαου Μοσχάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ποντίκας και τις κατά τόπον   αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου  Σαράντη Πανταζή όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Μοσχάκης .

VII. Οι αρμοδιότητες της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης ,του Προϋπολογισμού του Δήμου, όπως επίσης και οι αρμοδιότητες των προσόδων των υπηρεσιών του Δήμου, ασκούνται από το Δήμαρχο.

VIII. Η εποπτεία και ευθύνη: α)  των βασικών υποδομών, β) Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ γ) τεχνικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  ασκείται από τον Δήμαρχο

ΙX. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

5. Ορίζει εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Λήμνου, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι  μέχρι 31-08-2019  και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Ορίζει εντεταλμένο τον  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντώνιο Παπαλιά  και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 Θέματα Δόμησης και  Περιβάλλοντος:

-      Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο)  προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Δόμησης.

-      Την εποπτεία του πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα των λειτουργιών πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων και τήρησης τεχνικού αρχείου.

-      Την εποπτεία των έργων & μελετών που αφορούν την υπηρεσία.

-      Την ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

-      Την ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών οικισμών.

Θέματα Βασικών Υποδομών

-      Την εποπτεία της υλοποίησης των Δημοτικών Έργων.

-      Την εποπτεία του προσωπικού και της λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών.

-      Τον συντονισμό της τεχνικής υποστήριξης του έργου των σχολικών επιτροπών και των νομικών προσώπων του Δήμου.

β. Ορίζει εντεταλμένο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπούμπουρα Χαράλαμπο  και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 Τομέας Ηλεκτροφωτισμού

·        Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης βλαβών και ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.

·        Διαχείριση Τοπικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου  σε συνεργασία με τον  κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

γ.  Ορίζει εντεταλμένο τον  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Στέφανο Σαρρή  και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

·        Εποπτεία, έλεγχος, αξιολόγηση και προγραμματισμός συντήρησης  και αποκατάσταση βλαβών  εσωτερικής- αγροτικής οδοποιίας και δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Μούδρου σε συνεργασία με τον κατά τόπο  αρμόδιο αντιδήμαρχο.

·        Παρακολουθεί  την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Μούδρου.

δ.  Ορίζει εντεταλμένο τον  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον κ. Σκαφίδα Γεώργιο και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

·        Εποπτεία, έλεγχος, αξιολόγηση και προγραμματισμός συντήρησης  και αποκατάσταση βλαβών  εσωτερικής- αγροτικής οδοποιίας και δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Ατσικής σε συνεργασία με τον κατά τόπο αρμόδιο αντιδήμαρχο.

·        Διαχείριση Τοπικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής, σε συνεργασία  με τον κατά τόπο  αρμόδιο αντιδήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και  αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού.

          Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί ανάλογα.

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

                                         &nbs

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε