ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 7 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Δήμος Λέσβου

29 Απριλιου 2017

 

                                                            ΑΔΑ: Ω00ΥΩΛΦ-ΥΣ9                                                   

                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TMHMA ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                Μυτιλήνη 25-04-2017

                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 21388

Πληροφ.: Αράμβογλου Πελαγία                     

Τηλ.: 22513 50 565                             

Fax : 22513 50 510                                                               

e-mail: aramboglou@gmail.com                                                                                            

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση: α. του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Λέσβου και β. φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων.

Ο Δήμαρχος Λέσβου

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση: α. του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Λέσβου και β. φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων  προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέσβου

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17

Ταχ.Κωδ.: 81132

Τηλ.:22513 50 565, 516

Telefax:22513 50 510

E-mail:promithies@mytilene.gr

Ιστοσελίδα:www.mytilene.gr

Κωδικός NUTS: EL411

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου: www.mytilene.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 31531000-7 «Λαμπτήρες»,  31527200-8  «Φωτιστικά εξωτερικών χώρων», 31731000-9  «Ηλεκτροτεχνικό υλικό»,   31730000-2  «Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός», 32421000-0  «Καλωδίωση δικτύου», 31600000-2  «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός», 31681000-3  «Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα», 31681410-0  «Ηλεκτρολογικό υλικό».

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL411.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού και των δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου. Επίσης στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται φωτεινά διακοσμητικά σώματα για τις ανάγκες φωτοστολισμού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 11.633,00 πλέον ΦΠΑ 1.977,61

ΤΜΗΜΑ 2 : «Φωτιστικά για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού », εκτιμώμενης αξίας 19.790,00 πλέον ΦΠΑ 3.364,30

ΤΜΗΜΑ 3  : «Λαμπτήρες  για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 36.952,80 πλέον ΦΠΑ 6.281,98

ΤΜΗΜΑ 4  : «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων», εκτιμώμενης αξίας 5.290,00  πλέον ΦΠΑ 899,30

ΤΜΗΜΑ 5  : «Λαμπτήρες  για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων και χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά», εκτιμώμενης αξίας 20.350,40 πλέον ΦΠΑ 3.459,57

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Έως τρεις (3) μήνες

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της σχετικής διακήρυξης.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα τμήματα.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών είναι: 22/05/2017 και ώρα 15.00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού είναι: 26/05/2017 και ώρα 10.00 π.μ.

 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: 90 ημέρες.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6662.0001 και 30.6662.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου. Σχετικές οι αριθμ. 470/2017, 471/2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, η υπ' αριθ. 295/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

16. Ενστάσεις προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της σχετικής διακήρυξης.

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 1.6 της σχετικής διακήρυξης).

                                                                      Ο Δήμαρχος

                                                                   Σπυρίδων Γαληνός     

                                                           

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε