ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 18 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ημερομηνία4 Απριλιου 2017

 ΑΔΑ: 6ΗΣΔ469Β7Λ-ΜΘ0

              

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2017_1591

Μυτιλήνη, 03 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ    

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 314/28.03.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αιγαιακό Παρατηρητήριο της Προσφυγικής Κρίσης», ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του προς παροχή έργου, καθώς και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσής του, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα:

·        Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή  ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ                                                                                  [απαραίτητο]

·        Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ                                      [βαθμολογία 10]

·        Τουλάχιστον Καλή Γνώστη της Αγγλικής Γλώσσας                                                                  [μέγιστη βαθμολογία 15]

o   Καλή Γνώση                                                                                                                                            [5]

o   Πολύ Καλή Γνώση                                                                                                                                 [8]

o   Άριστη Γνώση                                                                                                                                     [15]

·        Ερευνητική εμπειρία και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον σε ζητήματα προσφύγων και μεταναστών                                                                                                                                                                                  [μέγιστη βαθμολογία 15]

o   Εμπειρία έως ένα (1) έτος                                                                                                                 [10]

o   Εμπειρία από ένα (1) έτος και άνω                                                                                                 [15]

·        Αποδεδειγμένη γνώση ή/και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, ψηφιακής τεκμηρίωσης & διαχείρισης υλικού επιστήμης και πολιτισμού πολλαπλών τύπων περιεχομένου                                                                                                                                                                                                                [μέγιστη βαθμολογία 10]

o   Εμπειρία έως ένα (1) έτος                                                                                                                    [6]

o   Εμπειρία από ένα (1) έτος και άνω                                                                                                 [10]

·        Εμπειρία στη χρήση εφαρμογών Η/Υ (MS Office, Adobe Acrobat κ.λπ) και εξοικείωση στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και στην διαχείριση ηλεκτρονικών φορμών                                                [μέγιστη βαθμολογία 10]

o   Εμπειρία έως ένα (1) έτος                                                                                                                    [6]

o   Εμπειρία από ένα (1) έτος και άνω                                                                                                 [10]

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 314/28.03.2017)                                     [μέγιστη βαθμολογία: 40]

Αντικείμενο του Παρατηρητηρίου είναι η συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση και δημόσια διάθεση ποικίλων κατηγοριών υλικού που συνδέονται με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό φαινόμενο στη Μεσόγειο με χρονική αφετηρία τα τέλη του 2014. Το παρατηρητήριο διατηρεί Αποθετήριο (Βάση Δεδομένων και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) και σελίδα στο διαδίκτυο.

Το έργο αφορά στο συντονισμό της υλοποίησης και λειτουργίας του ως άνω φορέα με έμφαση στο:

·        Συντονισμός και εποπτεία του έργου της ομάδας των τεκμηριωτών

·        Διαχείριση ιστοσελίδας (σύνταξη ανακοινώσεων, επιμέλεια αναρτήσεων κ.λπ)

·        Υποστήριξη της Ομάδας Έργου του Παρατηρητηρίου

·        Επεξεργασία δεδομένων

·        Έρευνα της βιβλιογραφίας και συγγραφή βιβλιογραφικών καταλόγων

·        Επιμέλεια των φορμών τεκμηρίωσης που υποβάλλονται από τους τεκμηριωτές

·        Επικοινωνία με τους εταίρους του Παρατηρητηρίου και με άλλους φορείς συναφείς με το έργο του Παρατηρητηρίου

·        Συγγραφή ετήσιας έκθεσης απολογισμού

Η μη συμμετοχή στη συνέντευξη, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης, οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Η μη υποβολή του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (βασικό πτυχίο) συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια. Ο υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτών, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλες και όλοι οι υποψήφιοι, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην  ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Επιπλέον, για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

·        Βιογραφικό σημείωμα

·        Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

·        Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών που να τεκμηριώνουν τις ανωτέρω απαιτήσεις

·        Βεβαιώσεις εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα κ.λπ.)

·        Λοιπά στοιχεία, κατά την κρίση τους, όπως συστατικές επιστολές και άλλα, που θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογη των προσόντων του και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων

προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

«Αιγαιακό Παρατηρητήριο της Προσφυγικής Κρίσης»

 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2017_1591)

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γραμματεία ΕΛΕ

Γραφείο ΙΣ 2.18

Τηλ. : 22510-36700

Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 24/04/2017 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο ή την υποψήφια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πλεξουσάκη (email: eplex@sa.aegean.gr).

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο της Μυτιλήνης.

 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε