ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 26 Μαιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 10 Μαίου 2017

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Ημερομηνία10 Μαιου 2017

                                         ΑΔΑ: 6Ω2Ψ46ΨΖΣΘ-414

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.)

Σε τρεις (3) Εργαστηριακές Θεματικές  Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προκηρύσσει θέσεις Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020, κατανεμημένες σε τρεις (3) Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.), στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ). Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελληνική Γλώσσα και με φυσική παρουσία στα εργαστήρια της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Η έναρξη των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΩΝ: 2017-2020

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κ Α Ι       Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

ΦΥΕ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΕ Εργαστήριο Χημείας

ΕΘΕ Εργαστήριο Βιολογίας

ΕΘΕ Εργαστήριο Φυσικής

Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 4 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του, υποψήφιοι για τις θέσεις Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) των Ε.Θ.Ε., δύνανται να είναι, είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη Σ.Ε.Π. της κάθε Ε.Θ.Ε. θα συνάψουν συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών αρχικά (1η Ιουλίου - 30η Νοεμβρίου 2017) και στη συνέχεια ενός ακαδημαϊκού έτους, ήτοι δέκα (10) μηνών (1η Δεκεμβρίου- 30η Σεπτεμβρίου), για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών έκαστου ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό, επαγγελματικό) στα γνωστικά αντικείμενα της Ε.Θ.Ε. που υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτή σκιαγραφείται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr). Επίσης,  συνυπολογίζεται  η συνάφεια του έργου των υποψηφίων στις κάτωθι επιστημονικές περιοχές/ερευνητικές κατευθύνσεις: Αστροσωματιδιακή Φυσική, Γενετική και Επιγενετική, Επιστήμη Διεπιφανειών, Κατάλυση, Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες, Μηχανική Ρευστών, Μοριακή Βιολογία Βιοτεχνολογία, Ραδιοαστρονομία, Σωματιδιακή Φυσική, Υπολογιστική Ηλεκτρονική δομή της ύλης.

Οι υποψήφιοι εφόσον προσληφθούν, έχουν υποχρέωση φυσικής παρουσίας στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π. στην Πάτρα καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κατ' ελάχιστο τρεις ημέρες ανά εβδομάδα, και συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης των δια ζώσης εργαστηριακών ασκήσεων των κύκλων των Ε.Θ.Ε.

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν το «Πληροφοριακό Έντυπο για την προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) Ε.Θ.Ε. ΦΥΕ του Ε.Α.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020» στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των Μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) των Ε.Θ.Ε. οφείλουν να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 (ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

1. Αίτηση (Υπογεγραμμένη)

2. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη διαδικασία της επιλογής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειαστεί για όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα).

4.Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών (Όσοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Επίσημη Μετάφραση και Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)

Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η επισύναψη αίτησης αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν την οριστική υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης το υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. υποχρεούται να επισυνάψει την επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να ολοκληρώσει ΕΠΙΤΥΧΩΣ την αίτησή του. Σε περίπτωση μη επισύναψης της αναγνώρισης η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

5. Αντίγραφα βεβαιώσεων, που να αποδεικνύουν διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία.

6. Ειδικότερα για τα μέλη ΔΕΠ της ημεδαπής απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας από το Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου στο οποίο υπηρετούν

Η Αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τον Ν.1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

Α) «Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μου αίτηση, καθώς και στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι αληθή και σύμφωνα με την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη Σ.ΕΠ. της Ε.Θ.Ε. του Ε.Α.Π.

Β) Αποδέχομαι το δικαίωμα του ΕΑΠ για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση όλων των στοιχείων που έχω υποβάλει.

Γ) «Δηλώνω υπεύθυνα τη διαθεσιμότητά μου για φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού  έτους,  κατ' ελάχιστο τρεις  ημέρες ανά εβδομάδα και καθ' όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης των εργαστηριακών κύκλων των Ε.Θ.Ε. της Βιολογίας, ή της Χημείας ή της Φυσικής (κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από την προκήρυξη)».

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (29-05-2017), δε θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει, ενώ ενδεχόμενη αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή δε γίνεται δεκτή.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (www.eap.gr) από 08-05-2017 έως τις 29-05-2017 και ώρα 20:00.

Πάτρα, 08/05/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α.Π.

         Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης              

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία24 Μαιου 2024
Ημερομηνία24 Μαιου 2024
Ημερομηνία24 Μαιου 2024
Ημερομηνία24 Μαιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε