ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 22 Σεπτεμβριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 9 Μαίου 2017

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

9 Μαιου 2017

 Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Διεύθυνσης  Υδάτων Βορείου Αιγαίου-

για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Ενημέρωση Κοινού   (Προμήθεια πινακίδων ενημέρωσης κοινού για τις ακτές κολύμβησης)», που εντάσσεται στην πράξη

«Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Νήσων Αιγαίου, που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»   

του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π.  Βορείου Αιγαίου 2014 2020                                                           και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους

 

Α.Π. : 26184/04.05.2017

1.   Αναθέτουσα Αρχή

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Δ/νση:  Κουντουριώτη 77, 811 31 Μυτιλήνη, Λέσβος

Τηλέφωνο:  2251 3 50961, 2251 350963,  FAX  2251 037258

2.   Περιγραφή Υπηρεσιών

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια και τοποθέτηση 122 πινακίδων ενημέρωσης κοινού στις ακτές κολύμβησης, που εντάσσονται στο δίκτυο παρακολούθησης ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι πινακίδες ενημέρωσης θα περιέχουν  περίληψη της ταυτότητας των υδάτων κολύμβησης, όπως έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.bathingwaterprofiles.gr και ειδικότερα κωδικοποιημένα στοιχεία ακτής, γενική περιγραφή ακτής, στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης, φορείς χρηματοδότησης, χάρτης και φωτογραφικό υλικό. Επίσης,  θα αναρτάται η τρέχουσα ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, όπως αυτή δημοσιοποιείται ετησίως από την ΕΓΥ/ΥΠΕΝ, προ της έναρξης της εκάστοτε κολυμβητικής περιόδου. (CPV : 34992000-7).

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 96.675,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 82.628,41,  ΦΠΑ : 14.046,83 ).

Διαδικασία Κριτήριο Ανάθεσης

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει της τιμής.

3.   Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

4.   Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της σύμβασης.

5.   Δικαίωμα συμμετοχής

 Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΙΙ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α)  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος της Διακήρυξης από την

      Δ/νση  Υδάτων Βορείου Αιγαίου,    Δ/νση Κουντουριώτη 77, 811 31 Μυτιλήνη, Λέσβος

β)  Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.apdaigaiou.gov.gr  και στο δικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr

7. Διαδικασία και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 9:00 π.μ.. στα γραφεία της  Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, Κουντουριώτη 77,  1ος όροφος, 811 31 Μυτιλήνη

9. Εγγυήσεις συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.650,00 (χιλίων εξακοσίων πενήντα) ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου  και να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

10. Ισχύς των προσφορών

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηερολογιακές ηέρες, προσετρούενες από την επόενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 Ο

ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
21 Σεπτεμβριου 2021
21 Σεπτεμβριου 2021
21 Σεπτεμβριου 2021
21 Σεπτεμβριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε