ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 28 Φεβρουαριου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ημερομηνία9 Ιουνιου 2017
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ No_50                                                             

 

                                                          Μυτιλήνη, 08/06/2017

                                                               Αρ. Πρωτ. 29490/1599

                                                                      ΑΔΑ: Ω0ΒΨ7ΛΩ-ΑΕΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 29367/1594/08-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΝ567ΛΩ-2ΩΨ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ Υποέργο 4: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής» συνολικού προϋπολογισμού: 33.121,84 χωρίς ΦΠΑ και έως του ποσού των 38.752,55 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Ο κάθε οικονομικός φορέας θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προσφορά για κάθε Ομάδα χωριστά,  για κάθε Κέντρο Διανομής χωριστά ή για το σύνολο των Ομάδων.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται για κάθε Ομάδα χωριστά και για κάθε Κέντρο Διανομής χωριστά, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την αντίστοιχη Ομάδα. Προσφορά η οποία δεν αφορά το ΣΥΝΟΛΟ των ΕΙΔΩΝ μια Ομάδας, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Αναλυτικής Διακήρυξης ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ, της παρούσας απορρίπτεται. Οι ομάδες ειδών των προς προμήθεια αγαθών είναι :

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α' : ΛΗΜΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Β' : ΣΑΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α' : ΛΗΜΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Β' : ΣΑΜΟΣ

Το σύνολο των ποσοτήτων για κάθε είδος της σύμβασης μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 15% (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ΄ «Πρόσθετοι Όροι» της διακήρυξης αλλά και στο άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης της Ομάδας ή να μειωθεί κατά ποσοστό μέχρι 50% των ποσοτήτων όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α΄.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Η διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 08:30π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Π.Β.Α., (Ανδρομέδας 15, Μυτιλήνη 81100, 3ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/8.08.2016 τ.Α').

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση  συμμετοχής, που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός το Φ.Π.Α., της ομάδας ή των ομάδων για την οποία ή για τις οποίες υποβάλλει προσφορά.

Κατά τα στάδια της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης ασκούνται ενστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.8.2.1. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ «Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού» της διακήρυξης και του άρθρου 127, του Ν.4412/2016.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, Ανδρομέδας 15, Μυτιλήνη, 81100, από την κα Β. Σαντζηλιώτου, στο τηλ: 22513 53612, τηλεομοιοτυπία: 22510 47435, email: v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Κτιρίου της ΠΕ Λέσβου (Κουντουριώτη 1, Λέσβος), του Επαρχείου Λήμνου (Λεωφ. Δημοκρατίας, Λήμνος) και του Διοικητηρίου της ΠΕ Σάμου (Δερβενακίων 1, Σάμος) καθώς και στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr,  στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»  et.diavgeia.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και τα  Επιμελητήρια Λέσβου και Σάμου.

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 093/8, με κωδικό 2016ΣΕ09380009.4

                                             

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                         

                              ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία27 Φεβρουαριου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε