ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 18 Μαιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Δήμος Λέσβου

Ημερομηνία14 Δεκεμβριου 2018

 

                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                      Μυτιλήνη: 13/12/2018

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                     Αρ. Πρωτ.: 57169

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡONIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                  της προμήθειας με τίτλο:      

            "Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ,"

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ," προϋπολογισμού: 93.279,19  ευρώ με το Φ.Π.Α 17%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17

Ταχ. Κωδ.: 81132

Τηλ.: 22513 50565

Telefax: 22513 50510

E-mail: promithies@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL411.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.mytilene.gr   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 44512000-2, 42652000-1, 44510000-8.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προβλέπεται η προμήθεια Εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών:

α)  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,

β)  Τεχνικών Έργων,

γ)  Περιβάλλοντος & Πρασίνου

5. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών.

6. Χρόνος παράδοσης υλικών: Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε δέκα μέρες από την εκάστοτε παραγγελία της υπηρεσίας.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων και δεκαέξι λεπτών (1.594,16) ευρώ.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα[1]:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, εκτιμώμενης αξίας: 16.235,20 πλέον ΦΠΑ 17%.

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες της Τεχνικής υπηρεσίας, εκτιμώμενης αξίας : 25.143,10 πλέον ΦΠΑ 17%.

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες της  υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Πρασίνου, εκτιμώμενης αξίας: 38.347,50 πλέον ΦΠΑ 17%.

9. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα είδη ενός (1) ή περισσοτέρων τμημάτων, είτε για όλα τα είδη όλων των τμημάτων της προμήθειας συνολικά.

10. Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10ην Ιανουαρίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄μ.μ.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 68439.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Χρηματοδότηση: Με τις αριθμ. 910, 911, 912, 913, 914, 915/13-09-2018 ΑΑΥ πολυετούς υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίνεται δαπάνη και δεσμεύεται πίστωση ύψους συνολικού ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (93.600,00 ευρώ) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ.», η οποία κατανέμεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής:

-Στο τρέχον έτος 2018 πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00 ευρώ) σε βάρος των Κ.Α: 20.7131.0001, 20.7131.0002, 30.7131.0001, 30.7131.0002,  35.7131.0001, 35.7131.0003 του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικονομικού έτους 2018.

-Στο έτος 2019 ποσό ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (87.800,00 ευρώ).

14. Προδικαστικές προσφυγές: Άρθρο 360 του Ν. 4412/2016.

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.mytilene.gr και στον τοπικό ελληνικό τύπο.

                                                                     Ο Δήμαρχος Λέσβου

                                                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

 

                                                             

1.Πρβλ άρθρο 59 ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης, αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016.


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε