ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 24 Αυγουστου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Δήμος Λέσβου

14 Δεκεμβριου 2018

 

                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                      Μυτιλήνη: 13/12/2018

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                     Αρ. Πρωτ.: 57169

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡONIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                  της προμήθειας με τίτλο:      

            "Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ,"

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ," προϋπολογισμού: 93.279,19  ευρώ με το Φ.Π.Α 17%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17

Ταχ. Κωδ.: 81132

Τηλ.: 22513 50565

Telefax: 22513 50510

E-mail: promithies@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL411.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.mytilene.gr   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 44512000-2, 42652000-1, 44510000-8.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προβλέπεται η προμήθεια Εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών:

α)  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,

β)  Τεχνικών Έργων,

γ)  Περιβάλλοντος & Πρασίνου

5. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών.

6. Χρόνος παράδοσης υλικών: Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε δέκα μέρες από την εκάστοτε παραγγελία της υπηρεσίας.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων και δεκαέξι λεπτών (1.594,16) ευρώ.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα[1]:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, εκτιμώμενης αξίας: 16.235,20 πλέον ΦΠΑ 17%.

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες της Τεχνικής υπηρεσίας, εκτιμώμενης αξίας : 25.143,10 πλέον ΦΠΑ 17%.

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες της  υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Πρασίνου, εκτιμώμενης αξίας: 38.347,50 πλέον ΦΠΑ 17%.

9. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα είδη ενός (1) ή περισσοτέρων τμημάτων, είτε για όλα τα είδη όλων των τμημάτων της προμήθειας συνολικά.

10. Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10ην Ιανουαρίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄μ.μ.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 68439.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Χρηματοδότηση: Με τις αριθμ. 910, 911, 912, 913, 914, 915/13-09-2018 ΑΑΥ πολυετούς υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίνεται δαπάνη και δεσμεύεται πίστωση ύψους συνολικού ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (93.600,00 ευρώ) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ.», η οποία κατανέμεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής:

-Στο τρέχον έτος 2018 πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00 ευρώ) σε βάρος των Κ.Α: 20.7131.0001, 20.7131.0002, 30.7131.0001, 30.7131.0002,  35.7131.0001, 35.7131.0003 του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικονομικού έτους 2018.

-Στο έτος 2019 ποσό ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (87.800,00 ευρώ).

14. Προδικαστικές προσφυγές: Άρθρο 360 του Ν. 4412/2016.

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.mytilene.gr και στον τοπικό ελληνικό τύπο.

                                                                     Ο Δήμαρχος Λέσβου

                                                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

 

                                                             

1.Πρβλ άρθρο 59 ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης, αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016.


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
23 Αυγουστου 2019
23 Αυγουστου 2019
23 Αυγουστου 2019
23 Αυγουστου 2019
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε