ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 18 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΥΑΧ

Ημερομηνία23 Φεβρουαριου 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. 1197/21-02-2018                              

 

              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό με αντίστροφη ώσμωση  δυναμικότητας 2000 m3/day»

 

1.    Αναθέτων Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου Δημοκρατίας 4, 82131 Χίος, Κωδικός NUTS EL 413 Πληροφορίες: Αναστασιάδης Δημήτριος, Τηλέφωνο: 2271044351, Τηλεομοιοτυπία: 2271041553, Ηλεκτρονική Δ/νση: dxiosvio@otenet.gr, Διεύθυνση διαδικτύου: www.deyaxiou.gr

2.    Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( Α/Α συστήματος 54600)

3.    Τύπος - Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα: Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από ΟΤΑ Α' Βαθμού- Ύδρευση

4.    Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 42912340 Συσκευές αφαλάτωσης και 65122000-0 Υπηρεσίες αφαλάτωσης ύδατος.

5.    Κύριος τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL413, Χίος, Οικόπεδο στη θέση "Αγκαλη-Ιταλού" της Δ.Ε. Αγίου Μηνά του Δήμου Χίου

6.    Αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια και τοποθέτηση σε λειτουργία, εντός κτηρίου, συστήματος αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με ελάχιστη δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 2000 m3/day,αποτελούμενο από δύο μονάδες 1000 m3/day κατ' ελάχιστο, ανεξάρτητης λειτουργίας.

7.    Προϋπολογισμός Προμήθειας: Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.485.000,00

8.    Χρόνος παράδοσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 440 ημέρες.

9.    Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας, με κοστολόγηση του κύκλου ζωής της προμήθειας.

10. Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

11. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

12. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13. Δυνατότητα υποβολής προσφορών ανά τμήμα: Επιτρεπτή υποβολή προσφοράς μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

15. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 29.700,00.

16. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23/04/2018 και ώρα 17:00 μ.μ.

17. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 27/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.

18. Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, Τηλέφωνο: 2132141216, Ηλεκτρονική δ/νση: aepp@aepp-procurement.gr., Διεύθυνση διαδικτύου: www.aepp-procurement.gr.

19. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ08810062). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Σύστημα αφαλάτωσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αγίου Μηνά του Δήμου Χίου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. 2832/19-12-2017 της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5011268.

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 16/02/2018 (Αριθμός ανακοίνωσης: 2018/S 035-077118)

21. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 21/02/2018

22. Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο

Χίος, 21/02/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου

Νεαμονίτης Παντελής

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία15 Ιουνιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε