ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 3 Μαρτιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 22 Μαίου 2018

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Ημερομηνία22 Μαιου 2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α.Φ.Μ.: 099512043

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ   ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Τμήμα Α' Γενούς Τομέα, Φυσ.Πόρ.& Ενέργειας

Ταχ. Δ/νση : Μικράς Ασίας 2

Ταχ. Κώδικας: 81100 Μυτιλήνη

TELEFAX: 22510-41175

Πληρ.: Δ.Γαλανόπουλος- Ι.Σίμος      Τηλ: 22513-50351, 2251350218

e-mail: dgal@ypai.gr, ismos@ypai.gr                               

                       

 

 

 

    Μυτιλήνη, 21 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ. 4122.72-10/1754

 

       

 


 

Θέμα: Δημοσίευση προκήρυξης διεθνή ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

 

1.  H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 4122.72-10/1752/21-5-2018 απόφαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΓΨΘ4653ΠΩ-ΓΛ1, ΑΔΑΜ: 18PROC003128890) διακηρύσσει διεθνή ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου & Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά από 1/8/2018 έως και 31/10/2018) με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 1/11/2018 έως και 31/12/2018)», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

2.  Αναθέτουσα Αρχή:Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Μικράς Ασίας 2,ΤΚ 81100 Μυτιλήνη,τηλ.2251350281,2251350373,fax:2251041175,2251047787,e-mail:ramel@ypai.gr,ismos@ypai.gr.

3.  Συνολικός Προϋπολογισμός σύμβασης: 999.100 (εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατό ΕΥΡΩ) χωρίς ΦΠΑ 24% και 1.238.884 (ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ΕΥΡΩ) με ΦΠΑ 24%.

4. Διενέργεια διαγωνισμού:  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής προκήρυξης σε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ: 18/05/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης (τελευταία) προκήρυξης Διακήρυξης στον Εθνικό Τύπο:  29/05/2018

Ημερομηνία ανάρτησης προκήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  25/05/2018

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/06/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 07:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): 22/06/2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου αναφέρονται στην διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (www.ypai.gr), του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

5. Χρηματοδότηση: Το έργο θα βαρύνει την ΣΑΕ 330 του Π.Δ.Ε. της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. οικ.έτους 2018 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου».

6.  Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών.

7.  Τόπος παράδοσης: Άνυδρα Νησιά Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

8. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού, το οποίο θα προμηθεύεται με δικές της δαπάνες η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Η μεταφορά και η παράδοση του νερού θα γίνεται με υδροφόρα πλοία του αναδόχου στα παρακάτω «άνυδρα» νησιά των Νομών Δωδ/σου & Κυκλάδων: ΚΙΜΩΛΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΑΜΟΡΓΟΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ), ΛΕΙΨΟΙ, & Ι.ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της διακήρυξης.

9. Ποσότητα πόσιμου νερού: Για το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών η συνολική ποσότητα του μεταφερόμενου πόσιμου νερού μπορεί να ανέλθει σε έως 69.000 κ.μ. κατ' ανώτατο όριο, ενώ για το χρονικό διάστημα της 2μηνης παράτασης (εάν απαιτηθεί) σε 28.000 κ.μ. Η ελάχιστη μηνιαία εγγυημένη μεταφερόμενη ποσότητα πόσιμου νερού ορίζεται σε 14.000 κ.μ.

10. Η μέγιστη προσφερόμενη τιμή ορίζεται στα 10,30 ανά κ.μ., χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ 24%.

11.  Κωδικός αριθμός είδους CPV: 60600000-4 «Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα».

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και τυχόν επαναλήψεων του, θα βαρύνει τον ανάδοχο.

                                                                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ    

                   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε