ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Πεμπτη 22 Φεβρουαριου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

Δήμος Λέσβου

Ημερομηνία18 Ιουλιου 2018

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                         Μυτιλήνη :  16-07-2018 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                         Αρ. Πρωτ.:    31957

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TMHMA ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

_______________________________

Ταχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17

Τ.Κ.              :  81132 - Μυτιλήνη

Τηλέφωνο    :  22513 50565

Fax               :  22513 50510

Ηλεκ/κή Διεύθυνση:promithies@mytilene.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λέσβου

 προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και τις ανάγκες: α) του δημοτικού φωτισμού Δήμου Λέσβου, β) φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων και γ) των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου και δ) προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών τεχνολογία LED με βραχίονα για την αντικατάσταση παραδοσιακών φωτιστικών στην Δ.Κ. Μήθυμνας και ιστών παραδοσιακών με φωτιστικά LED για την Τ.Κ. Σιγρίου.»., προϋπολογισμού  160.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία

Δήμος Λέσβου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ελ. Βενιζέλου 13-17

Πόλη

Μυτιλήνη

Ταχυδρομικός Κωδικός

81132

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL 411

Τηλέφωνο

22513 50 565,516

Φαξ

22513 50 510

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@mytilene.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Πελαγία Αράμβογλου  &

Δέσποινα-Ταξιαρχούλα Ρουμελιώτη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.mytilene.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.mytilene.gr και www.promitheys.gov.gr

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες  (τμήματα):

ΟΜΑΔΑ 1 : «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 2.489,00 πλέον Φ.Π.Α. 423,13.

CPV: 31681410-0

ΟΜΑΔΑ 2 : «Φωτιστικά για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 39.810,17 πλέον Φ.Π.Α. 6.767,73

CPV: 31527200-8

ΟΜΑΔΑ 3 : «Λαμπτήρες για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 26.076,90 πλέον Φ.Π.Α. 4.433,07.

CPV: 31531000-7

ΟΜΑΔΑ 4 : «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων», εκτιμώμενης αξίας 1.091,31 πλέον Φ.Π.Α. 185,52.

CPV: 31681410-0

ΟΜΑΔΑ 5 : «Λαμπτήρες φωτιστικά για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων», εκτιμώμενης αξίας 3.312,73 πλέον Φ.Π.Α. 563,16.

CPV: 31531000-7

ΟΜΑΔΑ 6 : «Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά», εκτιμώμενης αξίας 29.784,00 πλέον Φ.Π.Α. 5.053,28.

CPV: 31522000-1

ΟΜΑΔΑ 7 : «Λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα και ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου», εκτιμώμενης  αξίας 34.188,04 πλέον Φ.Π.Α. 5.811,96.

CPV: 31531000-7

4. Χρόνος Παράδοσης υλικών και Διάρκεια Σύμβασης:

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.3 της σχετικής  Διακήρυξης.

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και τις ανάγκες: α) του δημοτικού φωτισμού Δήμου Λέσβου, β) φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων και γ) των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου και δ) προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών τεχνολογία LED με βραχίονα για την αντικατάσταση παραδοσιακών φωτιστικών στην Δ.Κ. Μήθυμνας και ιστών παραδοσιακών με φωτιστικά LED για την Τ.Κ. Σιγρίου». Η παρούσα Σύμβαση υποδιαιρείται στις ανωτέρω επτά (7) ομάδες.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος Παράδοσης υλικών και Διάρκεια Σύμβασης:

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.3 της σχετικής  Διακήρυξης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της σχετικής Διακήρυξης.

 Εγγυήσεις συμμετοχής:  Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της σχετικής Διακήρυξης.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Υποβάλλονται για μία ή για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες.

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 9η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: ενενήντα (90) ημέρες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6662.0001, 30.6662.0009 & 15.6672.0001 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Λέσβου. Σχετική η υπ' αριθ.451/11-06-2018. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης.

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της σχετικής διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                       Ο Δήμαρχος

                                                                          κ.α.α.

                                                  η Δημαρχεύουσα Αντιδήμαρχος

                                                             Αντωνέλλη Αναστασία

 

 

 

                

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία21 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία21 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία21 Φεβρουαριου 2024
Ημερομηνία21 Φεβρουαριου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε