ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Πεμπτη 20 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

Δήμος Λέσβου

Ημερομηνία13 Ιουνιου 2019

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 10-06-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25934

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

(Αριθ. Περίληψης Διακήρυξης : 1/ΜΕΛ/2019)

(CPV 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης ποιότητας τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 301.987,48 Ευρώ  (με 24% Φ.Π.Α.).

1.   Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17, ΜΥΤΙΛΗΝΗ (κωδικός Nuts: EL411)

Ταχ. Κωδ.: 81132

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσέγγου Μαρίνα

Τηλ.: 22513 50562

Telefax: 22513 50508

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

2.   Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ) www.mytilene.gr,  ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05/07/2019, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 16/07/2019.

3.   Συνοπτική περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της υπό δημοπράτησης μελέτης είναι η εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) καθώς και την επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του ΧΥΤΑ.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

4.   Προεκτιμώμενη αμοιβή

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 243.538,29 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1.                        11.115,71 για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες)

2.                        12.642,52 για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες)

3.                          4.628,40 για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές μελέτες)

4.                        76.744,63 για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)

5.                        23.609,79 για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικές μελέτες)

6.                        20.055,31 για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες)

7.                        14.921,10 για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές μελέτες)

8.                        28.405,70 για μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες)

9.                        19.649,28 για μελέτη κατηγορίας 18 (Χημικοτεχνικές μελέτες)

και 31.765,86 για απρόβλεπτες δαπάνες.

5.   Στοιχεία διαγωνισμού

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/07/2019 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Επίσης, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή (κατά τα οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη).

6.   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016

Συγκεκριμένα, κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

Για κατηγορία μελέτης 16 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελέτης 21 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελέτης 20 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελέτης 27 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελέτης 13 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελέτης 06 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελέτης 08 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελέτης 09 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελέτης 18 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας

7.   Λόγοι αποκλεισμού

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της σχετικής Διακήρυξης.

8.   Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της σχετικής Διακήρυξης.

9.   Δικαιολογητικά συμμετοχής

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της σχετικής Διακήρυξης.

10.Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.870,77 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών) με ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς.                 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την προθεσμία υποβολής της προσφοράς, ήτοι έως 22/05/2020.

11.Χρηματοδότηση

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5011036 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι) με κωδικό πράξης ΣΑ  2018ΣΕ27510006 και Πόρους του Κυρίου του Έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019 με Κ.Α. 00.6737.0008 και Α.Α.Υ. 277/2019 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

12.Χορήγηση Προκαταβολής

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

13.Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Ελληνική

14.Έγκριση αποτελέσματος

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.

15.Προθεσμία εκτέλεσης

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή - ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της σύμβασης, χωρίς να περιλαμβάνονται οι χρόνοι των επιμέρους εγκρίσεων.

Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

16.        Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης.

17.        Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του ν.4412/2016 (Α' 147) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

18.        Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια diavgeia.gov.gr.

19.        H Προκήρυξης σύμβασης, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής, απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 06/06/2019 (2019S 108-263182).

    

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ  2019

O Δημαρχών

Αντιδήμαρχος Λέσβου

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία20 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία20 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία20 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία20 Ιουνιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε