ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Πεμπτη 20 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ημερομηνία4 Ιουνιου 2020

ΩΧΩΜ6-ΔΣΠ

 

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η   Σ Χ Ο Λ Η   Ε Υ Ε Λ Π Ι Δ Ω Ν

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥNΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Έχοντας υπόψη:

α. Τα άρθρα 1, 5, 9, 10, 22 και 25 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), «Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)», όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β. Το υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 11/85/8044/06.05.2011 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προκηρύξεις Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων».

γ. Το άρθρο 6 της αριθμ. Φ.330/157993/Σ.2636/ 16.5.2011 (Β΄ 879) υπουργικής απόφασης «θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ».

δ. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, (Α΄195).

ε. Το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Αυτεπάγγελτος Έλεγχος των Δικαιολογητικών των Υποψηφίων για Διορισμό ή Πρόσληψη».

στ. Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Κατάργηση της Υποχρέωσης Επικυρώσεων Αντιγράφων Εγγράφων».

ζ. Την απόφαση Μονιμοποίησης του Νικόλαου Δούκα, στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Γ΄1810).

η. Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, (Α΄ 83).

θ. Το άρθρο 4 του ν. 4405/2016, (Α΄ 129).

ι. Το π.δ. 50/2018 «Οργανισμός της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (Α΄ 92), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

ια. Την υπ' αρ. 247153α/12-8-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).

ιβ. Την από 12 Δεκεμβρίου 2019 σχετική αίτηση εξέλιξης του ενδιαφερομένου Επίκουρου Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

ιγ. Το υπ' αρ. «1»/2020 [(17 Ιαν 20)] Πρακτικό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΕΣ) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).

ιδ. Την υπ' αρ. Φ.391/5/9375/Σ.767/13 Μαρ 20/ΣΣΕ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ.

ιε.  Την Φ.391/41/1360320/Σ.919/30 Απρ 2020 ΥΑ ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Γ΄ 757/30 Μαϊ 20),

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε :

1. Την πλήρωση θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), λόγω εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:

Τομέας: Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού

 

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με Έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές».

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση ΔΕΠ θα πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233).

Ειδικότερα:

α. Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ΔΕΠ αποτελεί ευθύνη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και του εκλεκτορικού σώματος.

β. Για τις θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα ή τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.

γ. Η κρίση για την εκλογή μελών ΔΕΠ βασίζεται, κατά το νόμο, στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινόμενων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης ΔΕΠ είναι το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία Αξιωματικών, οι οποίοι καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, αφού προηγουμένως παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία μετά την εκλογή τους.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β. Αίτηση σε έντυπη μορφή, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το γνωστικό αντικείμενο, για τα οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου.

γ. Βιογραφικό σημείωμα και πλήρες αναλυτικό υπόμνημα (εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή) για την εκπαιδευτική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

δ. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από απόφαση ισοτιμίας από την αρμόδια Αρχή (ΔΟΑΤΑΠ). Οποιοδήποτε ξενόγλωσσο δικαιολογητικό έγγραφο να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

ε. Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (όπου απαιτείται).

στ. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής.

ζ. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας (όπου απαιτείται).

η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ο Δήμος στον οποίο είναι δημότες, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και ο στρατιωτικός αριθμός (μόνο για άρρενες), προκειμένου η Σχολή να προβεί αυτεπάγγελτα στην αναζήτηση πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

θ. Για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

ι. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία η οποία θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης του διορισμού.

ια. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία οι υποψήφιοι οι οποίοι υπόκεινται σε στράτευση δηλώνουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις και σε αρνητική περίπτωση ότι δεσμεύονται πως θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.

ιβ. Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254Α΄/21-11-2013).

ιγ. Οι υποψήφιοι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν απαραιτήτως κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Π επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, με το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η ευχερής χρήση της ελληνικής γλώσσας.

4. Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, διευκρινίζονται τα εξής:

α. Τα ΑΣΕΙ δεν μετέχουν εισέτι στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ (ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΠΕΛΛΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι συνεπώς απολύτως απαραίτητη για την διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής η συμπερίληψη στην αίτηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων. Για τον ίδιο λόγο ζητείται τόσο η έγγραφη, όσο και η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.

β. Τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναφορά, υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

γ. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, τα επικυρωμένα αντίγραφα όλων των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, το αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και οι επιστημονικές εργασίες. Επίσης, η υπεύθυνη δήλωση ως προς την στρατολογική κατάσταση και για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ τα αποδεικτικά ελληνικής γλωσσομάθειας.

δ. Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 3ζ και 3η πρέπει να κατατεθούν από τους υποψήφιους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εκλογής. Το δικαιολογητικό της υποπαραγράφου 3ι υποβάλλεται από τον υποψήφιο που έχει εκλεγεί, εφόσον του ζητηθεί.

ε. Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 3β, 3γ, 3δ, 3ε και 3στ υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή flash memory ή άλλο αποθηκευτικό μέσο).

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην έχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού τους.

6. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται απευθείας στην Κεντρική Γραμματεία της ΣΣΕ ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, εντός μηνός από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία,

Λεωφόρος Ευελπίδων, Βάρη Αττικής, ΒΣΤ 902.

 

8. Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

9. Επισημαίνεται ότι η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους οι οποίοι έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

α. Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα και στα τηλέφωνα: 210 897 0229, 210 890 4257, 210 890 4258.

β. Στην ιστοσελίδα της ΣΣΕ: www.sse.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία20 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία20 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία20 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία20 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε