ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 25 Φεβρουαριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

29 Ιουλιου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, τηλ. 2410684235-237

1.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρονοπρογραμματισμός Χαρτοφυλακίου Έργων με χρήση Ευφυών Μεθόδων» (ΦΕΚ 1113/17-07-2020/τ.Γ'), ΑΔΑ: 6Ξ70469Β7Ξ-ΣΣ4, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17291

Περιγραφή θέσης: «Το γνωστικό αντικείμενο Χρονοπρογραμματισμός Χαρτοφυλακίου Έργων με χρήση Ευφυών Μεθόδων καλύπτει το γνωστικό επιστημονικό πεδίο του Χρονικού Προγραμματισμού ενός Χαρτοφυλακίου Έργων που είναι μια υποπεριοχή της Διαχείρισης Έργων. Οι σύγχρονες μέθοδοι που εφαρμόζονται για την επίλυση των προβλημάτων του Χρονικού Προγραμματισμού ενός Χαρτοφυλακίου Έργων αποτελούνται κυρίως από ευφυείς μεθόδους και κατασκευές όπως οι ευρετικοί αλγόριθμοι, τα νευρωνικά δίκτυα και γενικότερα οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης.

Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία:

(α) το χρονοπρογραμματισμό των χαρτοφυλακίων έργων με βάση τους χρονικούς περιορισμούς και τη διαθεσιμότητα διαμοιραζόμενων πόρων (resources),

(β) τη χρήση ευφυών τεχνικών, μεθόδων και αλγορίθμων όπως οι ευρετικοί αλγόριθμοι, τα νευρωνικά δίκτυα και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού έργων ή συνδυαστικών προβλημάτων που έχουν ανάλογα με το χρονοπρογραμματισμό χαρακτηριστικά».

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, τηλ. 2441064730

2.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου» (ΦΕΚ 1113/17-07-2020/τ.Γ'), ΑΔΑ: 6ΜΥΓ469Β7Ξ-ΘΑΛ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17292

Περιγραφή θέσης: «Το γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου» καλύπτει μεθοδολογίες και προσεγγίσεις ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού που διαθέτουν δυνατότητα προσαρμοστικής λειτουργίας ανάλογα με μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και επικεντρώνονται σε επίλυση προβλημάτων στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα αναφέρονται σε συστήματα λογισμικού που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα λειτουργιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, και βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Εκτός των άλλων περιλαμβάνουν εφαρμογές διαχείρισης πελατών και επιχειρηματικών πόρων, καθώς και επιχειρησιακά εργαλεία ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών μιας επιχείρησης/οργανισμού.

Η συσσώρευση αυξανόμενου όγκου πληροφορίας, οι συνεχείς και πολλές φορές απρόβλεπτες αλλαγές του περιβάλλοντος λειτουργίας, οι συνεχώς αυξανόενες απαιτήσεις και διαφορετικές ανάγκες των χρηστών, αλλά και πλήθος άλλων παραγόντων διαφορετικών εταξύ τους και ξεχωριστών για κάθε τοέα εφαρογής, καθιστούν αναγκαία τη δυνατότητα προσαρογής των Πληροφοριακών Συστηάτων στις νέες συνθήκες λειτουργίας και στις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Είναι δηλαδή αναγκαία η ανάπτυξη υπολογιστικών συστηάτων ε ευφυή συμπεριφορά, η οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει αποκεντρικοποιημένο έλεγχο, προσαρμοστικότητα, και αυτο-οργάνωση.

Στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου ειδικότερα είναι αναγκαία η κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν από την ιχνηλάτηση του ξύλου και άλλων πρώτων υλών μέχρι την υποστήριξη της επεξεργασίας και παραγωγής επίπλων ως τελικά προϊόντα με χρήση προηγμένων τεχνολογιών στο πλαίσιο της Βιομηχανικής Επανάστασης 4.0».

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τηλ. 2421074898

3.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική» (ΦΕΚ 1149/21-07-2020/τ.Γ΄), ΑΔΑ: ΨΥΒΛ469Β7Ξ-Φ4Χ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP17387

Περιγραφή θέσης: «Πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου Μουσική Παιδαγωγική' είναι η επιστημονική διερεύνηση πτυχών της μάθησης και της διδασκαλιας της μουσικης. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολιτικο-φιλοσοφικές, κοινωνικο-πολιτισμικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του ρόλου του αυτοσχεδιασμού και της σύνθεσης στη δημιουργική μουσική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει επίσης την έρευνα και μελέτη των δημιουργικών μουσικών πρακτικών των παιδιών, και την ανάπτυξη δημιουργικών και κριτικών προσεγγίσεων της μεθοδολογίας της διδασκαλίας, με στόχο την προετοιασία φοιτητών/τριών - ελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ουσικής σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που εστιάζουν τόσο σε τυπικές (formal), όσο και σε μη-τυπικές (non-formal) διαδικασίες μάθησης».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  28-09-2020.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                         Καθηγητής

                         ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
24 Φεβρουαριου 2021
24 Φεβρουαριου 2021
24 Φεβρουαριου 2021
24 Φεβρουαριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε