ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 19 Σεπτεμβριου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Πανεπιστήμκο Πειραιώς

31 Ιουλιου 2020

                                  ΑΔΑ: 6Ζ97469Β7Τ-Ε4Ζ      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικού

Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Υπεύθυνη: κα Αθ. Λυμπεροπούλου                                          

Τηλέφωνο: 210-4142223  

Πειραιάς 29-7-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 20205159

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ   

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1180/τ.Γ'/27-7-2020 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω τριών (3) κενών θέσεων ΔΕΠ, ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

·  Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών», με περιγραφή αντικειμένου: «Η σύγχρονη θεώρηση στη διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων προϋποθέτει την αναγνώριση των αυξανόμενων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής, κανόνων, διεργασιών και συστημάτων πληροφοριών της επιχείρησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση και ακολουθώντας τη μετάβαση από τα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης προς τη διοίκηση επιχειρηματικών διεργασιών, δίνεται έμφαση στη διεργασιοκεντρική θεώρηση των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτή η θεώρηση προσεγγίζει ολιστικά τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων εντός του επιχειρηματικού πλαισίου, και αντιμετωπίζει και αξιολογεί το πληροφοριακό σύστημα ως δομικό στοιχείο της επιχείρησης που αλληλεπιδρά άμεσα με τους ευρύτερους επιχειρησιακούς και στρατηγικούς παράγοντές της. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι ένα σύνθετο γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στον κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης και εξετάζει το επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων υπό το πρίσμα της διοίκησης επιχειρηματικών διεργασιών και της στρατηγικής επιχειρήσεων και οργανισμών. Περιλαμβάνει τη μελέτη της αξίας των πληροφοριακών συστημάτων και της πληροφοριακής τεχνολογίας, τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση στη διοίκηση και την αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων, την ανάπτυξη στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων, την προσομοίωση επιχειρηματικών διεργασιών και τη στρατηγική χρήση νέων τεχνολογιών. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των πληροφοριακών συστημάτων και της πληροφοριακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, διενεργείται με πρωταρχική έμφαση στην επιχειρησιακή τους διάσταση και δευτερευόντως στην τεχνολογική, με τη χρήση εννοιολογικών, αναλυτικών και συνθετικών προσεγγίσεων. Συνδέεται, επίσης, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αμφίδρομη επικοινωνία και αλληλοεπίδραση, καθώς και στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων από και προς το εσωτερικό και ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε ένα γενικότερο γνωσιακό πλαίσιο». (ΑΔΑ: ΩΨΚ7469Β7Τ-7ΔΗ)

  Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 17427

 

·  Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Υγείας, Τουρισμού και Μετανάστευσης», με συνοπτική περιγραφή αντικειμένου: «Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών και συγκεκριμένα στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης και στους τομείς της Υγείας, του Τουρισμού και της Μετανάστευσης. Εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ του οικονομικού και του ευρύτερου περιβάλλοντος και των αντιλήψεων και συμπεριφορών πληθυσμιακών ομάδων. Γειτνιάζει επιστημονικά με τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Οικονομική Ανάλυση και Οικονομικά της Υγείας, Κοινωνική Πολιτική και Πολιτική της Υγείας, Τουριστική Οικονομική και Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές». (ΑΔΑ: ΩΨΓ6469Β7Τ-ΟΙ6)

  Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 17409

·    Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο   «Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις με έμφαση στον Τουρισμό», με συνοπτική περιγραφή αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο "Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις με έμφαση στον Τουρισμό" αναφέρεται στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, ο οποίος εστιάζει στη μελέτη των γνωστικών αντικειμένων, των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, των διαπραγματεύσεων, της οργανωσιακής συμπεριφοράς, της ανάπτυξης και αξιολόγησης νέων μοντέλων διοίκησης και στρατηγικής χρήσης νέων τεχνολογιών, καθώς και της διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, με έμφαση στον Τουρισμό».(ΑΔΑ: 6ΓΑΛ469Β7Τ-7ΦΖ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 17430

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 30-9-2020.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών (210-4142112).

                                                                                 Ο Πρύτανης

                Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
18 Σεπτεμβριου 2020
18 Σεπτεμβριου 2020
18 Σεπτεμβριου 2020
18 Σεπτεμβριου 2020
Resource id #8
Resource id #8

> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε