ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 19 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Δήμος Δυτικής Λέσβου

Ημερομηνία16 Νοεμβριου 2021


ΑΔΑ: 62ΑΑ46ΜΓΘ5-5Ν2

ΑΔΑΜ: 21PROC009533680 2021-11-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

Καλλονή, 15-11-2021

Αριθμ. πρωτ. : 17459

Αριθμ. Προκήρυξης: 25/ΕΡΓ/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΕΡΑΜΙΟΥ - ΚΑΛΛΟΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 82.478,63 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 96.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Καλλονής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, στη Λέσβο (NUTS : EL411 «Λέσβος, Λήμνος (Lesvos, Limnos)») και αφορά στην αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών για τον ηλεκτροφωτισμό του δρόμου από τον οικισμό του Κεραμίου προς Σκάλα Καλλονής, με εργασίες, όπως εξαγωγή των υπαρχόντων φωτιστικών, καθαίρεση και απομάκρυνση των υπαρχόντων τσιμεντοϊστών, τοποθέτηση νέων κολώνων, αντικατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων με νέα καλώδια τύπου ΝΥΥ σε νέες σωληνώσεις, τοποθέτηση χάλκινου αγωγού γείωσης, αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής κ.ά. (CPV : 45316110-9 «Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών»). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο καθότι α) οι περιλαμβανόμενες εργασίες είναι ως επί το πλείστον αλληλοεξαρτώμενες, επιβάλλοντας είτε την ταυτόχρονη είτε την εκ περιτροπής εκτέλεσή τους, β) η εκ των υστέρων εκτέλεση κάποιων εκ των μεμονωμένων εργασιών θα είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση ήδη περαιωμένων τμημάτων και συνεπώς την υπέρμετρη και άνευ λόγου επιβάρυνση του έργου, γ) η ταυτόχρονη εκτέλεση επικαλυπτόμενων εργασιών, από διαφορετικούς αναδόχους, κρίνεται εξαιρετικά δυσχερής και θα εξέθετε το έργο σε σχεδόν σίγουρο κίνδυνο διάλυσης.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου (Α.Φ.Μ. : 996959690, κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης : 1007.E87417.00025, οδός : Καλλονή Λέσβου, Τ.Κ. : 81107, NUTS : EL411, τηλ. : 2253351529, 2253351536, e-mail : texniki@mwlesvos.gr, ιστοσελίδα : www.mwlesvos.gr), ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης σε ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr, επιλογή : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα > Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, ΑA Συστήματος : 184563). Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.mwlesvos.gr, επιλογή : ενημέρωση > προκηρύξεις) αναρτάται σχετική ενημέρωση. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως και 23-11-2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 01-12-2021 (πληροφορίες : Αμερσώ Κλαδογένη, Μαρίνα Τσέγγου).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα και με τα άρθρα 3, 13 και 24 της διακήρυξης, και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για διάστημα 10 (δέκα) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2 α΄, του ν. 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης) και στην παρ. 3.5 γ΄ έως στ΄ του άρθρου 3 της διακήρυξης. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών (κατά την οποία επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα) ορίζεται η 13-12-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε : α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περ. γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1, περ. γ΄ και ε΄, του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 και δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που θα πρέπει να ικανοποιούν οι προσφέροντες, ορίζονται στο άρθρο 22 της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 1.649,57 ευρώ, που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου 15.2 του άρθρου 15 της διακήρυξης και θα πρέπει να ισχύει μέχρι και 07-11-2022. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Σ.Α. : ΕΠ088 ΤΡΟΠ.0 - κωδικός έργου : 2021ΕΠ08800006) και ΣΑΤΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ του Δήμου Δυτικής Λέσβου (Κ.Α.Ε. : 64.7323.0018) και για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί : α) η υπ' αριθμ. πρωτ. 73921/01-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ : 6ΣΑ746ΜΤΛΡ-9ΣΓ) και β) η με αριθμ. ΑΑΥ 397/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών (ΑΔΑ: Ω59746ΜΓΘ5-Ε13), Κ.Α.Ε. : 64.7323.0018, α/α : 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

 

ΚΑΛΛΟΝΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΕΡΡΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία18 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία18 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία18 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία18 Ιουνιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε