ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 30 Νοεμβριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Δήμος Δυτικής Λέσβου

24 Νοεμβριου 2021

                           Καλλονή 22/11/2021              

                                                         Αριθ. Πρωτ.:  17973                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ                                       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

Τμήμα προμηθειών                                                                           

            Ταχ. Διεύθυνση: Καλλονή-81107

            E-mail: tmima.promitheion@mwlesvos.gr                                 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Συνεδριακού Κέντρου Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου».

Α/Α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ:143724)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ,  Καλλονή Λέσβου, ΤΚ 81107, Τηλ. 2253350125,  E-mail: tmima.promitheion@mwlesvos.gr Ιστοσελίδα www.mwlesvos.gr.

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Τηλ. 2253350125, E-mail tmima.promitheion@mwlesvos.gr, Ιστοσελίδα www.mwlesvos.gr, Πληροφορίες Τέφα Ευτυχία.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πτυσσόμενων αναδιπλούμενων τροχήλατων τραπεζιών σεμιναρίου διαφόρων διαστάσεων, εξέδρα ομιλίας με αναλόγιο, καθίσματα πολλαπλών χρήσεων, ενός συστήματος φωτισμού σκηνής τεχνολογίας LED RGBW, ενός συνεδριακού συστήματος μικρών εκδηλώσεων, μικρόφωνα θεάτρου, τραγουδιού, κ.λ.π.

CPV: 39121200-8 τραπέζια,  CPV: 31527270-9 φωτιστικά εξέδρας και CPV: 32341000-5 μικρόφωνα.

3. Φορέας χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λέσβου με κωδικό ΟΠΣ 5074736 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» (Α.Π.21369/10/14-4-2021 Απόφαση Ένταξης Πράξης)  όπως ισχύει.

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.972,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 23.367,24 ).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1: «ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΕΞΕΔΡΑ ΟΜΙΛΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 4.290,00 πλέον ΦΠΑ 17%.

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 2 : «ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ LED RGB ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ», εκτιμώμενης αξίας 15.682,00 πλέον ΦΠΑ 17%.

Προσφορές δύναται να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο αυτών.  

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για τα είδη των ΟΜΑΔΩΝ 1 & 2.

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1

85,80

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 2

    313,64

ΣΥΝΟΛΟ

399,44

7. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό : 143724

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 10/12/2021, Ώρα 23:00 μ.μ.

10. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17/12/2021 Ώρα 11:00 π.μ.

11. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.

12. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, άρθρο 2.4.5.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Παραγράφων «2.2.3 Λόγοι Αποκλεισμού» και «2.2.4- 2.2.9.2 Κριτήρια Επιλογής & Αποδεικτικά Στοιχεία».

14. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, www.mwlesvos.gr στην κατηγορία Ηλεκτρονική Ενημέρωση - Προκηρύξεις.

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΕΡΡΟΣ

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΑΛΘ

2014-2020

CLLD/LEADER-ΤΑΠΤΟΚ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  Α.Ε. ΟΤΔ-ΑΛΙΕΙΑΣ

Ε.Ε. - ΕΤΘΑ

Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
27 Νοεμβριου 2021
27 Νοεμβριου 2021
27 Νοεμβριου 2021
27 Νοεμβριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε