ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 23 Σεπτεμβριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 20 Απριλίου 2021

ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ

20 Απριλιου 2021

Προκήρυξη της με αριθ. Πρωτ. 2731/16.04.2021

Σύμβασης Υπηρεσιών,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

«Υπηρεσίες Πολυμέσων και Υπηρεσίες Προβολής/Προώθησης του Οργανισμού Διαχείρισης/Προώθησης Προορισμού (DMO - Destination Management/Marketing Organisation)» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με Ανοικτή Διαδικασία Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με το Νο 4412/2016.

 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάστημα: Μακρύς Γιαλός, Μαρίνα Μυτιλήνης, Τ.Κ 81132, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251040330/2, 2251037126,e-mail επικοινωνίας: mconstantoglou@eloris.gr

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Υπηρεσιών. 

CPV: 72243000-0 - Υπηρεσίες προγραμματισμού, 72413000-8 - Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW), 79960000-1 - Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες, 72212000-4 - Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών, 79342000-3 - Υπηρεσίες μάρκετινγκ, 79342200-5 - Υπηρεσίες προώθησης, 79413000-2 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.

Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: Η δράση αφορά στην κατασκευή ενός δυναμικού site που θα αποτελεί την κύρια διαδικτυακή πλατφόρμα του Οργανισμού Διαχείρισης/Μάρκετινγκ Προορισμού DMO (Destination Management Organization) για τα 10 νησιά (Άγιος Ευστράτιος, Θύμαινα, Ικαρία, Λέσβος, Λήμνος, Οινούσσες, Σάμος, Φούρνοι, Χίος, Ψαρά) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η καμπάνια του θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τα αποτελέσματα και το όραμα που θα προκύψει από τη μελέτη Σχεδιασμού του Tουρισμού της ΠΒΑ.

O Ανάδοχος καλείται να κατασκευάσει σχετικό portal σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται στο Αντικείμενο Σύμβασης, το οποίο υποστηρίζει και εικονικές ξεναγήσεις (virtual tours) για τα 10 νησιά του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές που υπάρχουν στη συγκεκριμένη διακήρυξη. Ακόμη, καλείται να προχωρήσει και με μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας τόσο σε Android, όσο και iOs περιβάλλον σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές που αναλύονται εντός της διακήρυξης σε συνεργασία και με το DMO. Το σχετικό υλικό καλείται να το συλλέξει/κατασκευάσει ο ίδιος στο πλαίσιο της εν λόγω προκήρυξης με την αρωγή που μπορεί να του προσφερθεί από το DMO. Τέλος, με στόχο την αύξηση του τουρισμού στα 10 νησιά του Βορείου Αιγαίου σε όλη τη διάρκεια του έτους, ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή ενός marketing plan τόσο γι' αυτούς τους 12 μήνες, όσο και σε μια πρόβλεψη για τα επόμενα 3 χρόνια. Η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί με χρήση σύγχρονων τεχνικών διάδρασης με το κοινό, καθώς επίσης με χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization).

Το όραμα του έργου προκύπτει τόσο από τη Μελέτη Σχεδιασμού του Τουρισμού της ΠΒΑ, όσο και από την αυθεντικότητα του κάθε νησιού ξεχωριστά. Oι ιστοσελίδες της ΠΒΑ, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων, θα συνδεθούν με το portal, προαιρετικά.

Χρόνος παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις ενότητες εργασίας εντός των προαναφερόμενων δώδεκα (12) μηνών.

Προϋπολογισμός: Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00). Στο ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το νόμιμο ΦΠΑ.

Τρόπος χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες Πολυμέσων και Υπηρεσίες Προβολής/Προώθησης και χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι) ΣΑΕ 388 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εγγυήσεις: Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση Εγγύησης Συμμετοχής ύψους 2% της προσφερόμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠA.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.

Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.

Κριτήρια ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάστημα: Μακρύς Γιαλός, Μαρίνα Μυτιλήνης, Τ.Κ 81132, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251040330/2, 2251037126,e-mail επικοινωνίας: mconstantoglou@eloris.gr

Αριθμός Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 110072

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 της αυτής ημερομηνίας.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: στις 31 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 της αυτής ημερομηνίας.

Σε περίπτωση αυτόματης παράτασης από το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η καταληκτική ημερομηνία και η ημερομηνία αποσφράγισης αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ)  (https://www.eloris.gr): στις 19.04.2021.

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας περίληψης Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (πρόγραμμα Διαύγεια) : στις 19.04.2021.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://eprocurement.gov.gr [Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): στις 19.04.2021.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στη διαδικτυακή πύλη του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: στις 19.04.2021.

Πληροφορίες: Αρμόδια για πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών και του φυσικού αντικειμένου κα Κωνστάντογλου Μαρία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251040330, email: mconstantoglou@eloris.gr.

Γενικές και ειδικές πληροφορίες σχετικές με τους όρους της διακήρυξης και των επί μέρους παραρτημάτων δίνονται από την κα Κωνστάντογλου Μαρία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251040330, email: mconstantoglou@eloris.gr, Δ/ντρια της ΕΛΟΡΙΣΑ.Ε, στα γραφεία της εταιρείας: Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάστημα: Μακρύς Γιαλός, Μαρίνα Μυτιλήνης, Τ.Κ 81132, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251040330/2, 2251037126

Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο (τοπικό) βαρύνει αναλογικά τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 και των παρ. 10, 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.  

 

Γεώργιος Σίμος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

       ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
22 Σεπτεμβριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε