ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 3 Μαρτιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ημερομηνία11 Νοεμβριου 2022

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30320/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

1.   Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81132, τηλ: +30 22510 36142, +30 22710 35022, +30 22510 36145.

2.   Τίτλος της υπό ανάθεσης σύμβασης: Ανανέωση υποστήριξης λογισμικών και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

3.   Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά Oμάδα ειδών.

4.   Αντικείμενο Σύμβασης: ΟΜΑΔΑ Α: Ανανέωση των αδειών χρήσης Λογισμικού Microsoft (CPV: 48000000-8), ΟΜΑΔΑ Β: Ανανέωση των αδειών χρήσης Λογισμικού IBM SPSS Statistics  & Amos (CPV: 48463000-1), ΟΜΑΔΑ Γ: Ανανέωση των αδειών χρήσης του Λογισμικού Kaspersky (CPV: 48730000-4), ΟΜΑΔΑ Δ: Ανανέωση των αδειών χρήσης του Λογισμικού Matlab Campus Wide Suite (CPV: 48462000-4), ΟΜΑΔΑ Ε: Ανανέωση της συντήρησης/υποστήριξης του Λογισμικού MISTER CA Metrics (CPV: 72261000-2), ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ανανέωση υποστήριξης Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου Cisco Prime Infrastructure (CPV: 72261000-2), ΟΜΑΔΑ Ζ: Ανανέωση συντήρησης/υποστήριξης Συστήματος IP τηλεφωνίας (CPV: 72261000-2), ΟΜΑΔΑ Η: Ανανέωση πρόσβασης στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διδασκαλίας ZOOM EDUCATION (CPV: 48514000-4), ΟΜΑΔΑ Θ: Επέκταση συντήρησης/υποστήριξης Αποθηκευτικού Συστήματος (CPV: 50324100-3).

5.   Προϋπολογισμός: Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (451.249,52), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% ή 24% κατά περίπτωση.

6.   Προϋπολογισμός ανά Ομάδα προ ΦΠΑ με 17%: ΟΜΑΔΑ Α: σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (47.880,34)

7.   Προϋπολογισμός ανά Ομάδα προ ΦΠΑ με 24%: ΟΜΑΔΑ Β: ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ (84.298,00), ΟΜΑΔΑ Γ: είκοσι χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (20.161,29), ΟΜΑΔΑ Δ: τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00), ΟΜΑΔΑ Ε: έξι χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (6.048,39), ΟΜΑΔΑ ΣΤ: τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (4.838,72), ΟΜΑΔΑ Ζ: εξήντα μία χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (61.290,32), ΟΜΑΔΑ Η: εξήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (62.096,78), ΟΜΑΔΑ Θ: σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00).

8.   Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 έτη για όλες τις Ομάδες ειδών, πλην της Ομάδας Γ για την οποία ορίζεται σε 3 έτη.

9.   Τόπος παράδοσης: Ως τόπος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νησί της Λέσβου.

10.Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή), και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 81132 (έντυπη προσφορά).

11.Στοιχεία επικοινωνίας: Ελένη Κεντέρη, Κατερίνα Νικολογιάννη, Ραφαήλ Ασπρολούπος Τηλ.:+30 22510 36142, +30 22710 35022, +30 22510 36145  mailto: ekenteri@aegean.gr, knikol@aegean.gr, rasproloupos@aegean.gr.

12.Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο Σύστημα: Από την ημέρα ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

13.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στις 05/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.

14.Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα στις 09/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 της αυτής ημερομηνίας.

15.Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H ελληνική.

16.Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

17.Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ, της/των Ομάδας/ων για την/ις οποία/ες υποβάλλεται η προσφορά. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλες τις Ομάδες το ποσό αυτό ανέρχεται στις 7.333,00 (επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ).

18.Χρόνος ισχύος των προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

19.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

20.Τρόπος χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού των οικ. ετών 2023 & 2024 του Ιδρύματος.

21.Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04/11/2022.

22.Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης), όπως απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

23.Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

24.Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

25.Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Συστημικός Αριθμός: 176642.

26.Η Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) δημοσιεύεται στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο.

27.Η Προκήρυξη και η διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη (http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54).

28.Έξοδα δημοσίευσης: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει την Ε.Ε.. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00) με ΦΠΑ, μετά από την προ-κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ΥΔΔ. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για μία  ή περισσότερες Ομάδες, η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στις αντίστοιχες Ομάδες.

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Καθηγητής Δημήτρης Παπαγεωργίου

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε