ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 7 Ιουνιου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ημερομηνία24 Δεκεμβριου 2022

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

επί τη εορτή των Χριστουγέννων

ΙΑΚΩΒΟΣ

ελέω καί χάριτι Θεού

Επίσκοπος καί Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Έρεσσού καί Πλωμαρίου

Πρός

τόν Ιερό Κλήρο

τίς Μοναστικές Αδελφότητες καί

τόν ευσεβή λαό τής Θεοσώστου Επαρχίας μας

 

Τέκνα μου έν Κυρίω αγαπητά,

Ή αγάπη του Πανοικτίρμονος καί Φιλάνθρωπου Αγίου Θεού μας ευδόκησε καί πάλι νά εορτάζουμε τήν Ένανθρώπιση του Υιού καί Λόγου του Θεού Πατρός. Οί δέ κώδωνες των Εκκλησιών μας εύφροσύνως ήχησαν είς τά ώτα μας γιά άκόμη μία φορά, προκειμένου νά άναγγείλλουν "τό μυστήρίον τό άποκεκρυμμένον άπό τών αιώνων έν τω Θεώ'' (Έφ. 3, 9). Καί εμείς άπό τήν πλευρά μας μέ περισσή προθυμία προστρέξαμε όρθρου βαθέος, γιά νά ζήσουμε στή εμπειρία τής Θείας Εύχαριστίας τό ύψιστο αυτό γεγονός τής Θείας Ένσαρκώσεως.

«Ήλθε γάρ ή προσδοκία τών εθνών, ήλθεν έσωσεν ημάς, εκ τής δουλείας του έχθρού» (Στιχ. ίδιομ. εορτής) μας λέγει ό ιερός ύμνωδός καί κατακλύστηκε ό εσωτερικός μας κόσμος άπό αισθήματα δοξολογίας στόν Ύψιστο Τριαδικό Θεό, διότι άξιωνόμαστε νά καταδεχόμαστε τόν Γεννηθέντα γιά τή σωτηρία μας Ιησού Χριστό. Κλίνουμε, λοιπόν, σήμερα γόνυ ψυχής καί σώματος στόν ''πρό τών αιώνων Θεόν'' (Κοντάκιον εορτής), τόν Τεχθέντα Χριστό, ό Όποιος ένωσε στό πρόσωπο Του τήν άνθρώπινη μέ τή Θεία φύση Του, γιά νά μάς καταστήσει κατά χάριν θεούς. Προσερχόμαστε σήμερα μέ ταπείνωση καί ευλάβεια ξεχωριστή στόν "έν φάτνη" Γεννηθέντα Σωτήρα μας, ό Οποίος έκένωσεν έαυτόν" (Φιλ. 2, 7 ), γιά νά δώσει τή δυνατότητα καί σε μας νά κενώσουμε τόν έαυτό μας από την πολυποίκιλη αμαρτία, προκειμένου νά καταστήσει την καρδιά μας καθέδρα και θρόνο Του.       

Άν ή έμφάνιση ενός ανθρώπου στόν κόσμο αποτελεί αιτία καί άφορμή ιδιαίτερης χαράς καί εύλογίας από τό θεό, ό Οποίος είναι ή αιτία κάθε καλού καί άγαθού, πόσο μάλλον ή Γέννηση του Θεανθρώπου. Ήρθε, επομένως, 'Εκείνος, πού προκηρύχτηκε από τα θεόπνευστα χείλη τών Προφητών καί τών Δικαίων και ενεργούσε ώς Άσαρκος Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Εκείνος, πού γεννάται τώρα άπό τή Θεοτόκο καί φανερώνεται ώς Ένσαρκος Λόγος, με σκοπό νά μάς οδηγήσει από τήν "άλογία τών παθών'' στο "ένθεο πάθος" τής θεώσεως. Εκείνος, ό μοναδικός και άνεπανάληπτος Διδάσκαλος, γιά νά μάς φέρει τό Ευαγγέλιο και τό μήνυμα τής σωτηρίας. Ό Μέγας Παρηγορητής καί θεραπευτής τού άνθρώπου, ό Ιησούς Χριστός, πού μέ τά θαύματά Του και τη θεανδρική παρουσία Του έθεράπευσε σωματικές και ψυχικές πληγές. Ό νέος Αδάμ, προκειμένου νά άναπλάσει τήν αμαυρωμένη άπό τήν άμαρτία ανθρώπινη φύση. Γιά νά μείνει τελικά στην Εκκλησία διά του Αγίου Πνεύματος, τό Όποίο ενεργώντας δια των Αγίων Μυστηρίων, μάς μεταδίδει τήν Άκτιστη Χάρη, που μας φωτίζει, μάς θεραπεύει άπό τά πάθη καί τίς κακίες, μας αγιάζει, μάς μεταμορφώνει καί μάς θεώνει. Ήρθε ό Χριστός καί θά ξαναρθεί πάλι για να κρίνει ''ζώντας καί νεκρούς'' στή Δευτέρα Παρουσία.

Όπως δέ εύστοχα έχει επισημανθεί «ό Χριστός δεν ήρθε στόν κόσμο μέ φαινομενική ανθρώπινη μορφή, άλλά ώς άνθρωπος πραγματικός ''γενόμενος έκ γυναικός". Ό Υιός τού Θεού, πού είναι τέλειος Θεός, έγινε καί τέλειος άνθρωπος. Ακόμη ό Υιός του Θεού δέν έμφανίστηκε άπό τήν Παναγία "ώς διά σωλήνος'', αλλά δανείστηκε από αυτήν τήν κτιστή άνθρώπινη φύση του».

Δυστυχώς, όμως, όχι λίγοι άνθρωποι διά μέσου των αιώνων υπηρετώντας τό μυστήριο τής ανομίας καί πορευόμενοι ως ύποχείρια τών δαιμονικών επιδράσεων, έπιμένουν να Τον άγνοούν, νά Τόν άποστρέφονται, νά Τόν πολεμούν μετά μανίας και φοβερού καί λυσσαλέου μίσους. Άλλοι νά διατυπώνουν διεστραμμένες καί λανθασμένες θέσεις γιά τό πρόσωπο Του και το σωτηριώδες έργο Του, όπως οί πάσης φύσεως αιρετικοί. Άλλοι να άδιαφορούν γιά τόν πλησίον, νά μήν σέβονται τήν άνθρώπινη ύπαρξη καί τήν κτίση, συνθλίβοντας τούς συνανθρώπους τους και αδικώντας τους ποικιλοτρόπως. Άλλωστε τά φαινόμενα της πάσης φύσεως βίας, πολέμων καί κακοποίησης πού «ών ούκ έστι αριθμός» καί πού στίς μέρες μας βρίσκονται σέ έξαρση, έπιβεβαιώνουν αρκετά τά ταπεινά λεγόμενα μας. Μαζί δέ με όλες αυτές τίς άρρωστημένες καί θλιβερές καταστάσεις νά προστίθεται καί τό τραγικό φαινόμενο της άσυνέπειας λόγων καί έργων αρκετών χριστιανών, δηλαδή έκκλησιαζομένων καί προσευχομένων, πού γίνονται σκάνδαλο γιά τούς συνανθρώπους τους άντί νά είναι τό ''άλας της γης".

Όλα αυτά, όμως, όσο λυπηρά, άπογοητευτικά, άποκαρδιωτικά καί φοβερά καί αν είναι δέν πρέπει νά μας φοβίζουν καί νά μάς κάνουν νά λιποψυχούμε. Γιατί έχουμε Ελπίδα. Έχουμε Φάρο Τηλαυγή. Έχουμε Πυξίδα Αλάνθαστη. Λιμάνι άπάμενο. Θεμέλιο άρραγές. Πρόσωπο όχι άνθρώπινο άλλά Θεϊκό. Είναι ό Τεχθείς Χριστός μας, ό Οποίος είπε γιά τόν εαυτό Του: «Έγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσι καί περισσόν έχωσιν» ( Ίω. 10, 10). Καί αυτό τό περισσότερο πού δίνει ό Ενσαρκωθείς Θεός δέν είναι εφήμερο καί πεπερασμένο, άλλά άθάνατο καί αιώνιο. Αρκεί νά παραθέσουμε τόν εαυτό μας στην πρόνοιά Του. Αρκεί νά έχουμε ώς προτεραιότητα όχι τήν ύλη, την ήδονή καί την ανθρώπινη δόξα, άλλά τό έλεός Του καί τό όραμα της Βασιλείας Του.

Ό συνεπής λοιπόν, πνευματικός άγώνας μας γιά τή σωτηρία - πού είναι τελικά δώρο Θεού - ή λατρευτική, καί προσευχητική ζωή μας, τό χάρισμα τής μετάνοιας, τών δακρύων, της ταπείνωσης, τής αγάπης, τής φιλανθρωπίας, τής μελέτης καί κυρίως τής εφαρμογής τού λόγου τού Θεού καί φυσικά τής συχνής Θείας Κοινωνίας τού Σώματος καί τού Αίματος τού Χριστού μας ας συγκροτούν τά ούσιώδη γιά τή ζωή μας. Ας είναι ή δική μας μυστική απάντηση στό ποικιλόμορφο κακό. Ας είναι ό δικός μας τρόπος ζωής ώς αδιάλειπτης ευγνωμοσύνης στό μυστήριο τής Θείας Ενσαρκώσεως.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα

Διάπυρος προς τον Ενανθρωπήσαντα Θεόν

Ευχέτης όλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ο Μυτιλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία3 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία3 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία3 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία3 Ιουνιου 2023
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο Junk News
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

  Διαφήμιση
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Διαφήμιση
  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • https://www.iatronet.gr/vimata-asthenon/

  Διαφήμιση
  ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
  Είναι ελεύθερη και μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος εδώ https://www.iatronet.gr/vimata-asthenon/

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
Διαφήμιση
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε