ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 3 Μαρτιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

Δήμος Δυτικής Λέσβου

Ημερομηνία15 Ιουνιου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Κύριος Πράξης : Δήμος Δυτικής Λέσβου

                                                                                      ΑΔΑ:ΨΟΚΟ46ΜΓΘ5-ΥΟ3

                                                                                         ΑΔΑΜ: 22PROC010721176

                                    Αρ. Πρωτ. 7345                     

                                                                                  Ημερομηνία: 7/06/2022

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»

Αριθμός Πρόσκλησης :  63.1 CLLD 27

 

1.    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου (ΔΔΛ) και ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην Καλλονή Λέσβου.

 

2.    ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο ΔΔΛ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου».

 

3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση και αξιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Ειδικότερα αφορά στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, σπάνιου και πολύτιμου αρχειακού υλικού των πρώην κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Το έργο θα υλοποιηθεί βάσει των παρακάτω πακέτων εργασίας:

Πακέτο εργασίας 1: Τεκμηρίωση Υλικού.

Πακέτο εργασίας 2: Ψηφιοποίηση Υλικού.

Πακέτο εργασίας 3: Ψηφιακή επεξεργασία Υλικού.

Πακέτο εργασίας 4: Ολοκληρωμένο σύστημα τεκμηρίωσης, καταλογογράφησης  και διαχείρισης του Έντυπου Υλικού

Πακέτο εργασίας 5: Ιστοσελίδα προβολής του ψηφιοποιημένου υλικού

Πακέτο εργασίας 6: Προβολή του Δήμου Δυτικής Λέσβου μέσω του ψηφιοποιημένου αρχείου

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 92500000-6 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες) και συμπληρωματικού CPV 79999100-4 (Υπηρεσίες σάρωσης) και 72262000-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού).

 

4.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το χρονοδιάγραμμα της υπηρεσίας ορίζεται στους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Α) Για τη φάση Α, 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η φάση Α αφορά τα παραδοτέα 1,2,3

Β) Για τη φάση Β, 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η φάση Β αφορά τα παραδοτέα 4.5.6 και την οριστική παραλαβή του έργου.

Σε περίπτωση που κάποιος ανάδοχος αναλάβει το έργο με μικρότερο των 6 μηνών χρονοδιάγραμμα, τότε το παραπάνω πλάνο θα τροποποιηθεί ανάλογα.

 

5.    ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και είναι προσβάσιμο στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr

 

6.    ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 

7.    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Αναλυτικού Τεύχους Πρόσκλησης του Διαγωνισμού μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

8.    ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 5/7/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ. 

 

9.    ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η σύμβαση αφορά το Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020», Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λέσβου με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 21369-7/14.04.2021 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 21671-7/18.10.2021 και ισχύει σήμερα και έχει λάβει κωδικό MIS 5073708. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑ: 2017ΣΕ08610016).

 

11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι Προσφορές ισχύουν για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

 

12. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ του ΦΠΑ, ήτοι ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 ). Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό περιγράφονται στο τεύχος της Προκήρυξης.

 

13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

 

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της υπηρεσίας, με βάση την 97/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 49.600,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής Προσφοράς.

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

                                                                     ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΕΡΡΟΣ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Ημερομηνία1 Μαρτιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε