ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 18 Μαιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Δήμος Μυτιλήνης

Ημερομηνία2 Σεπτεμβριου 2022

                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

                                                                                           Μυτιλήνη:  01-09-2022            

                                                          Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΥ/29107                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                        

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 13-17

Τ.Κ 81132 Μυτιλήνη

Πληρ: Μαρίνος Αντωνέλλος

Τηλέφωνο: 2251350565

E-mail: promithies@mytilene.gr

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού

με τίτλο:

«Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (εθνικών και τοπικών εορτών, επετείων και Χριστουγέννων)», συνολικού προϋπολογισμού: 17.058,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.

Ο

Δήμαρχος Μυτιλήνης

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (εθνικών και τοπικών εορτών, επετείων και Χριστουγέννων)», συνολικού προϋπολογισμού: 17.058,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη

Ταχ.Κωδ.:81132

Τηλ.:2251350516, 2251350565

E-mail:  promithies@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:  92370000-5

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 411.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών για την Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (εθνικών και τοπικών εορτών, επετείων και Χριστουγέννων), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της αριθμ. 101/2022 μελέτης.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος παράδοσης εργασίας: Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Τεχνική Έκθεση και συγκεκριμένα από 28/10/2022 έως 10/01/2023.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΟΜΑΔΑ 1:  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (Εθνικών, Τοπικών, Επετείων), εκτιμώμενης αξίας 8.450,00 πλέον ΦΠΑ 17%,

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ηχητική κάλυψη Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, εκτιμώμενης αξίας 6.130,00 πλέον ΦΠΑ 17%,

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών των υπηρεσιών όλων Ομάδων ή για το σύνολο όλων των ειδών των υπηρεσιών μιας  Ομάδας.

10. Κριτήριο ανάθεσης:  Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα δοθεί συνολικά για όλες τις εργασίες.

11. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Η 16-09-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 157575

12. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Η 22-09-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη ποσού: 17.058,60 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6443.0002  του προϋπολογισμού 2022 του Δήμου Μυτιλήνης, με μελλοντικές χρεώσεις για το έτος 2023 ως εξής:

α. ποσού 9.886,50 ευρώ στο οικονομικό έτος 2022,

β. ποσού 7.172,10 ευρώ στο οικονομικό έτος 2023.

Σχετική η υπ' αριθ. 591/03-06-2022 ΑΑΥΣ (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών).

16. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, η οποία μετονομάστηκε σε Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Ο Δήμαρχος

Ευστράτιος Κύτελης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Ημερομηνία17 Μαιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε