ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 16 Ιουνιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΕΝ

Ημερομηνία18 Μαρτιου 2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

Περίληψη Διακήρυξης

 

1.  α.  Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΕΝ

      β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ/ΑΣΔΕΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ/ΑΣΔΕΝ» [Κωδικοί CPV: 45216200-6 «Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις», 45261000-4: «Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων», 45400000-1: «Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων», 45430000-0: «Εργασίες επένδυσης δαπέδων και τοίχων», 90650000-8: «Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου»].

     β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 2.425.592,74 (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 3.007.735 (με ΦΠΑ 24%)

     γ.  Είδος σύμβασης Διάρκεια:

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:

α) ΤΜΗΜΑ 1: τις εργασίες αποκατάστασης των εγκαταστάσεων μετά την καθαίρεση των προϊόντων αμιάντου (Έργο)

β) ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία καθαίρεσης, διαχείρισης και απομάκρυνσης των προϊόντων αμιάντου που προέκυψαν από την εκτέλεση του ανωτέρω έργου (Υπηρεσία).

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των δυο ανωτέρω τμημάτων της σύμβασης.

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  (365 ημέρες).

4. α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 14:00: ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΑΚΚΕΤΑ Β΄, 16233 - ΒΥΡΩΝΑΣ  (τηλ. 210 7675283).

    β. Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr, www.army.gr και www.dideap.mil.gr .

    γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 194370

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση προϊόντων αμιάντου και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Αμέσως μετά την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

    β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 30/03/23 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

    γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 31/03/23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.

    δ.  Γλώσσα : Ελληνική

    ε.   Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη.

7. α. Τόπος εκτέλεσης:

          (1) Αφάντου, Κάλαθος, Αγ. Στέφανος, Αρχίπολη, Άνω Καλαμώνας και Παστίδα της ν. Ρόδου.

          (2) Καλλονή, Παγανή, Αγία Παρασκευή, Μόρια, Κάτω Τρίτος και Βαρειά της ν. Λέσβου.

          (3) Πυλί, Αντιμάχεια, Λινοτόπι και Αμπάβρι της ν. Κω.

          (4) Ατσίκη, Λιβαδιχώρι και Πλατύ της ν. Λήμνου.

          (5) Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Τυμπάκι της ν. Κρήτης.

          (6) Μαυρατζαίοι, Βαθύ και Καρλόβασι της ν. Σάμου.

          (7) Χίος, Χαλκειός, Π. Γρου, Καρδάμυλα, Αρμόλια και Βέσσα της ν. Χίου.

          (8) Αλώνια και Καμαριώτισα της ν. Σαμοθράκης.

       β. Χρόνος εκτέλεσης: Σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

       γ. Πληρωμή: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με βάση τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δεκαέξι (16) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα.

9. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» αποκλειστικά βάσει της τιμής.

10. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης (προκήρυξη):

      α. Στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 10/03/23

      β. Στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 10/03/23

11. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης

      α.  Στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 10/03/23

      β.  Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 10/03/23

12. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/03/23 η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24/03/23. Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.

 

Αθήνα 09  Μαρ 23

Σχης (ΜΧ)  Θωμάς Χασιώτης

                                                         Διοικητής/ΔΜΧ

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Ημερομηνία14 Ιουνιου 2024
Θεματολογία
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε