ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 2 Δεκεμβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

ΔΕΥΑΛ

Ημερομηνία17 Ιουνιου 2023

Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

Αποχέτευσης Λέσβου

 

 Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κωδ.:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Ε-mail:

Web:

Ελ. Βενιζέλου 13-17

81132 Μυτιλήνη

Φινδανής Παρασκευάς

2251044444 (εσωτ. 122)

protokolo@deyamyt.gr

www.deyamyt.gr

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Αρ. πρωτ.:

ΨΓ41ΟΚΠΛ-ΞΧΟ

23PROC012889876

7484/16-6-2023

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ», με προϋπολογισμό 7.691.500,00 πλέον Φ.Π.Α., (8.999.055,00 με Φ.Π.Α.).

1)    Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης Λέσβου, Οδός: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη  Ταχ.Κωδ.: 81 132  Τηλ.: 22510 24444. 106 Telefax: 22510 40121  E-mail: protokolo@deyamyt.gr Ιστοσελίδα: www.deyamyt.gr, Κωδικός NUTS: EL411

2)    Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ΣΑΕ 2751 και την με Κ.Α.: 41.10.018.00, 54.00.717.17, 15.10.023.00 και 54.00.100.00 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023,2024,2025 και 2026 της ΔΕΥΑ Λέσβου υπ' αριθ. 562/2-6-2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΧΞΟΚΠΛ-ΝΩΑ) μέσω σχετικής δέσμευσης. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με βάση την αρ. πρωτ. 4589/03-05-2023 Απόφαση ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5201717.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου 2023ΣΕ27510083), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.691.500,00), πλέον Φ.Π.Α. 17% (1.307.555,00), ήτοι η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πενήντα πέντε ευρώ (8.999.055,00). Ο ΦΠΑ καλύπτεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Λέσβου.

3)    Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης - Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, στη διεύθυνση: www.deyamyt.gr.

4)    Κωδικός CPV: 32441200-8, 32441100-7 και 38411000-9

5)    Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL411

6)    Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Σκοπός της Πράξης: «Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου» είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης και η εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων, τα οποία είναι και ο τελικός διαχειριστικός στόχος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.A.Λ.) στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Το συνολικό έργο θα καλύπτει το σύνολο του Δήμου Δυτικής Λέσβου ήτοι των οικισμών των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Καλλονής, Πολιχνίτου, Μανταμάδου, Αγ. Παρασκευής, Ερεσού-Άντισσας, Πέτρας και Μολύβου των οποίων η ύδρευση είναι ευθύνη της ΔΕΥΑΛ. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης «Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου» περιλαμβάνει την τηλεπαρακολούθηση ποσοτικών στοιχείων κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του συνόλου των οικισμών του Δήμου Δυτικής Λέσβου με την εγκατάσταση συνολικά 19.994 έξυπνων υδρομετρητών οικιακής κατανάλωσης καθώς και την online παρακολούθηση και καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του δικτύου ύδρευσης των οικισμών όπως της παροχής, της πίεσης και του χλωρίου, κλπ. Οι τοπικοί αυτοί σταθμοί απαρτίζονται από σαράντα επτά (47) νέους Τοπικούς Σταθμούς Δεξαμενών (ΤΣΔ), από σαράντα εννιά (49) νέους Τοπικούς Σταθμούς Κατανάλωσης Ενέργειας (ΤΣΚΕ), από σαράντα επτά (47) νέους Τοπικούς Σταθμούς Υπολειμματικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ) που θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες από την Υπηρεσία θέσεις, εντός του δικτύου ύδρευσης την ευθύνη λειτουργία του οποίου έχει η ΔΕΥΑ Λέσβου.

7)    Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

8)    Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους όρους της Διακήρυξης.  

      Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ.  

      Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί την 25η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι  προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

      - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 195459  

      Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής  προσφοράς στο Σύστημα.

9)    Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

10) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

      I.    Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

     II.    Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

   III.    Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

11)     Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ποσού εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ (153.830 ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

12) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες για την προμήθεια (συμπεριλαμβανομένης της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) και σε περίοδο εγγυημένης λειτουργίας, μετά την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας εγκατάστασης, ελάχιστου χρόνου δύο (2) ετών και μέγιστου πέντε (5) ετών.

14) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016, όπως ισχύει (βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης).

16) Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της σύμβασης δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (https://ted.europa.eu).

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

To συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο site της ΔΕΥΑ Λέσβου (www.deyamyt.gr).

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε εφημερίδες.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Γεώργιος Φλώρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε