ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 2 Δεκεμβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

ΔΕΥΑΛ

Ημερομηνία23 Ιουνιου 2023

 

 

 

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Αρ. πρωτ.:

 

 

608ΡΟΚΠΛ-ΠΚΣ

23PROC012930971

7786/22-6-2023

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1.    Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό εργασιών 12.990.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.). Αντικείμενο του έργου αποτελεί:

·         η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων, συλλεκτήρων ακαθάρτων και του ΚΑΑ για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών λυμάτων στο υπό κατασκευή Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή 'Κουτσουκίδη, που βρίσκεται νότια της Αγριλιάς Κρατήγου, σε απόσταση 200 μ περίπου από τα όρια του οικισμού.

·         η κατασκευή πέντε (5) αντλιοστασίων ακαθάρτων στον ΚΑΑ για την μεταφορά των λυμάτων των οικισμών έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

·         η κατασκευή φρεατίου φόρτισης και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Το έργο υποδιαιρείται στα ακόλουθα δύο (2) τμήματα/επί μέρους έργα, τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4412/2016:

·         ΤΜΗΜΑ Α, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δημοτικές Κοινότητες της Αγίας Μαρίνας και των Ταξιαρχών και στους πέντε οικισμούς Βαρειά - Ακρωτηρίου, Νεάπολης, Κουμκού, Πληγωνίου και Αγριλιάς Κρατήγου, των έργων μεταφοράς των ακαθάρτων από τις ως άνω περιοχές στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων και του φρεατίου φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

·         ΤΜΗΜΑ Β, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων και του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων  λυμάτων.

Η περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των Τμημάτων παρουσιάζονται ειδικότερα στην αναλυτική Διακήρυξη του έργου και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.

Το έργο κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης).

2.    Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται εν μέρει στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU (ΤΜΗΜΑ Α) και εν μέρει στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων «Αντώνης Τρίτσης» (ΤΜΗΜΑ Β).  Για τον λόγο αυτό η χρηματοδότηση είναι ως παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ Α, προϋπολογισμού 10.589.307,70 .: Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075, Αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500001), σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ 7210 ΕΞ 17/01/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΥΣΗ-Τ6Π) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Αν. Υπουργού Οικονομικών (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164462), όπως ισχύει.

ΤΜΗΜΑ Β, προϋπολογισμού 2.400.682,30 : Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.         Προκήρυξη σύμβασης του έργου απεστάλη στις 19-6-2023 για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον 2023/S 119-376962 αριθμό προκήρυξης.

4.         Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την Τετάρτη, 21-6-2023 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).

Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, στο τηλέφωνο: 22510-24444, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Φινδανής Παρασκευάς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας: 22510-40121).

5.         Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 02/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα ως εξής:

(i) To TMHMA A με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 201187

  (ii) To TMHMA Β με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:201189

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 7/08/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

6.         Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ανά Τμήμα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

7.         Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες «Υδραυλικά έργα» για το Τμήμα Α του έργου και «Υδραυλικά έργα» και «Ηλεκτρομηχανολογικά έργα» και «Λιμενικά έργα» για το Τμήμα Β του έργου και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δεν απαιτείται από τους ομίλους οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί στον όμιλο, η νομική του μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για τον όμιλο (π.χ. κοινοπραξία).

8.         Κριτήρια επιλογής: Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική διακήρυξη.

9.         Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από έκαστο συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, ξεχωριστής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά Τμήμα στο οποίο συμμετέχει, που ανέρχεται στα παρακάτω ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης κάθε Τμήματος:

 

Ποσό εγγύησης συμμετοχής (αριθμητικό)

Ποσό εγγύησης συμμετοχής (ολογράφως)

Τμήμα Α

211.786,15

Διακόσιες ένδεκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτά

Τμήμα Β

48.013,85

Σαράντα οκτώ χιλιάδες δέκα τρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η/οι εγγύηση/εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνει/ουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και τις 02/10/2024.

11.    Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως 2/9/2024.

12.    Προθεσμία περάτωσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης κάθε Τμήματος.

13.    Προκαταβολές: Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κάθε Τμήματος του έργου που του ανατίθεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α)    έως πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης που του ανατίθεται χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του Τμήματος του έργου,

β)    έως δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης που του ανατίθεται χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή να ενσωματωθούν στο αντίστοιχο Τμήμα του έργου.

Για την χορήγηση της προκαταβολής απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής

14.    Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου ανά Τμήμα. Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

15.    Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ).

16.    Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 Μυτιλήνη, 22-6-2023

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Γεώργιος Φλώρος

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε