ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τριτη 23 Απριλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

Δ.Ε.Π.ΑΝ.

Ημερομηνία7 Φεβρουαριου 2024

 

Δίκτυο Πόλεων - Δ.Ε.Π.ΑΝ.

Λ. Γαλατσίου 3 , Τ.Κ. 11141, Αθήνα, Ελλάδα

Tel. +30 210 7297272  

E: info@depan.gr

S: www.depan.gr

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347/1-2-2024

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την πράξη με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια (αγορά), εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και η υλοποίηση των λοιπών απαραίτητων και αναγκαίων, προαπαιτουένων, παρεμπιπτουσών και συμπαρομαρτούντων εργασιών και υπηρεσιών για την αισθητική, ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και την ενδυνάμωση του χαρακτήρα τους ως σύγχρονους, βιώσιμους και λειτουργικούς υπαίθριους χώρους άθλησης, αναψυχής και πρασίνου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, της αναλυτικής διακήρυξης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Πρόσκλησης ΑΤ06, του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 12066/2021/07-04-2022 (ΑΔΑ: 6Ι4Γ46ΜΤΛ6-5ΔΙ) του έργου με τίτλο «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με Δικαιούχο την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε από την με αρ. πρωτ.: 349 /17-05-2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΦ46ΜΤΛ6-ΚΟΚ) Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.583.435,35 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.062.765,26 και ΦΠΑ 17%: 520.670,09 ).

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι ΤΡΙΑ (3) τμήματα για λόγους ανοίγματος της αγοράς και διασφάλισης της δυνατότητας ταυτόχρονης ομαλής υλοποίησης των τμημάτων της

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

1.615.701,64

2

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

624.085,00

3

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

822.978,62

 

Προσφορά υποβάλλεται για ένα ή για δύο ή για όλα τα ανωτέρω Τμήματα και πάντως για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά Τμήμα.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες, αρχόμενη από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Οι παραδόσεις των υλικών θα πραγματοποιούνται τμηματικά.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5.025,00 ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ποσού του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ κάθε τμήματος που υποβάλλεται προσφορά ως εξής:

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής

1

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

32.315,00

2

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

12.482,00

3

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

16.460,00

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, (α/α 339257) όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού.

Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 1/2/2024 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αθήνα 1 / 2 / 2024

Ο Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Π.ΑΝ.

Κουτσιώρης Βασίλειος

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Ημερομηνία20 Απριλιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε